Gwasanaeth Lles

Mae’r dudalen hon yn cynnig cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr ynghylch rheoli eu lles wrth astudio yma ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae lles yn dylanwadu’n enfawr ar eich gallu i gyrraedd eich potensial llawn yn gymdeithasol, yn emosiynol ac yn academaidd. Felly, mae sicrhau eich bod yn gofalu am eich lles wrth astudio yn hanfodol i’ch llwyddiant yn gyffredinol.

Gall bywyd prifysgol fod yn anodd ac yn sicr gall fod yn llawn heriau. Mae symud oddi cartref, gwneud ffrindiau newydd a symud ymlaen i ddysgu mwy annibynnol oll yn gallu golygu bod hyd yn oed y bobl gryfaf yn cael trafferth. Fodd bynnag, bydd cael sgiliau a strategaethau i reoli heriau bywyd, adeiladu gwydnwch i helpu i’ch cefnogi trwy gyfnodau anodd yn y brifysgol a gwybod ble i gael gafael ar gymorth pellach pan fydd ei angen arnoch chi – oll yn eich helpu i gael y gorau o’ch profiad prifysgol

Cymorth Brys Mewn Argyfwng

Ni all y Gwasanaeth Lles gynnig gwasanaeth mewn argyfwng neu gymorth mewn argyfwng.

Os ydych chi’n teimlo fel lladd eich hun nawr neu’n pryderu am eich diogelwch eich hun neu ddiogelwch rhywun arall ar hyn o bryd cysylltwch â:

Beth yw sefyllfa frys/argyfwng?

Sefyllfa lle mae unigolyn mewn perygl uniongyrchol o niwed i’w hunan neu i rywun arall.

E.e. mae’n sôn am gynlluniau i ladd ei hun, niweidio ei hun neu niweidio eraill.

Y Gwasanaeth Lles i Fyfyrwyr

Nod y Gwasanaeth Lles yw sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o fywyd bob dydd i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr gan ddefnyddio technegau sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau i feithrin gwydnwch a datblygu cyfres o sgiliau i helpu i reoli materion lles sy’n ymwneud â bywyd prifysgol a thu hwnt yn effeithiol.

 • Cymorth gan y Gwasanaeth Lles
  Mae gennym ystod o ddewisiadau cymorth i’ch helpu i gael y lefel mwyaf priodol o gymorth.
 • Adnoddau Electronig a deunydd hunangymorth
  Cyflwyniadau fideo, dolenni cyswllt â gwefannau, ac apiau defnyddiol, i’ch helpu i feithrin yr wybodaeth a’r sgiliau i allu rheoli'ch problemau.
 • Cyflwyniadau Lles
  Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyflwyniadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd gan ein hymarferwyr cymwys, a gallwch gael manylion ac archebu lle drwy ein gweddalennau.
 • Cofrestru â'n Gwasanaeth neu Godi Pryderon
  Cewch lenwi un o'n ffurflenni ar-lein i gofrestru â'n gwasanaeth neu i godi pryderon am fyfyrwyr. Mae'r ffurflenni ar gael bob awr o'r dydd ar ein gwefan. Bydd un o’n hymarferwyr Lles yn ceisio ymateb y diwrnod gwaith nesaf (cofiwch y gallai hyn gymryd mwy o amser yn ystod adegau prysur).
 • Apwyntiad Sylfaenol 
  Rydym yn cynnig apwyntiadau ag un o'n hymarferwyr bob dydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Maent yn para 20 munud ac yn cynnig cyfle i ystyried eich pryderon a llunio cynllun gweithredu. Os llenwch ein ffurflen gofrestru ar-lein ymlaen llaw fe fydd yn helpu i gynnal y drafodaeth. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad neu ewch i Dderbynfa’r Ganolfan Croesawu Myfyrwyr i drefnu amser.
 • Ebost neu Ffôn
  Gallwch hefyd godi pryderon neu wneud ymholiad am y posibiliadau am gymorth drwy ffonio neu ebostio ein gwasanaeth a bydd un o’n hymarferwyr yn dod yn ôl atoch chi (cofiwch y gallai fod peth oedi yn ystod cyfnodau prysur).
 • Eich cynllun gweithredu
  Mae’n bosibl y bydd gwybodaeth am hunangymorth a chymorth gan wasanaethau neu adrannau eraill yn y brifysgol yn ddigon i fodloni eich anghenion neu efallai y byddai gwasanaethau arbenigol allanol yn fwy priodol. Bydd un o’n Hymarferwyr Lles cymwys yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i’r dewisiadau cymorth mwyaf priodol i chi.
 • Rhagor o gymorth
  Os cynghorir i chi gael rhagor o gymorth drwy ein gwasanaeth ni, yna gallwn gynnig cymorth tymor byr ar gyfer materion yn ymwneud â’r brifysgol gan un o’n Cwnsleriaid neu Ymarferwyr Iechyd Meddwl Arbenigol. Nid yw’r Gwasanaeth Lles yn dyblygu’r gwasanaethau statudol, ond yn hytrach yn hwyluso llwybrau cymorth i wasanaethau statudol priodol pan fo angen. Mae’n bosibl y gall cymorth hirdymor, Mentora Iechyd Meddwl Arbenigol, fod ar gael i'r myfyrwyr sy'n cael eu hargymell i'w gael drwy’r Lwfans Myfyrwyr Anabl. I gael manylion pwy sy'n gymwys i gael y Lwfans Myfyrwyr Anabl, cysylltwch â’r Gwasanaethau Hygyrchedd: accessibility@aber.ac.uk

Cyflwyniadau Gwybodaeth Lles

Yn y pen draw, bydd cael y sgiliau a’r wybodaeth i ddelio â sefyllfaoedd anodd wrth iddynt godi yn eich cefnogi i gael y gorau o’ch profiad prifysgol ac yn eich helpu i gyrraedd eich potensial yn gymdeithasol, yn emosiynol ac yn academaidd.

Mae gan y Gwasanaeth Lles gyflwyniadau addysgol sy’n seiliedig ar ymchwil ac sy’n ymdrin ag ystod eang o bynciau yn ymwneud â lles myfyrwyr, megis:

 • Pryder a Phanig
 • Rheoli Newid yn Dda
 • Rheoli Emosiynau
 • Hwb Ystyriol i’r Hwyliau
 • Paratoi at Arholiadau
 • Hwyliau isel ac Iselder
 • Cyfeillgarwch yn y Brifysgol
 • Ffordd o Fyw yn y Brifysgol

Cadwch lle i fynd i Gyflwyniad Lles drwy ddefnyddio’r system ar-lein isod.

Nid oes raid i chi ddatgelu’ch pryderon na chymryd rhan mewn gweithgareddau oni bai eich bod yn dymuno gwneud hynny. Efallai y byddwn yn gofyn i chi ysgrifennu rhai pethau i lawr yn breifat neu ystyried sut mae pwnc yn effeithio arnoch chi’n bersonol, ond nid oes disgwyl i chi rannu’r wybodaeth hon. Ein cyngor yw po fwyaf y byddwch chi’n ei roi mewn, y mwyaf y byddwch chi’n ei gael allan ohono.

Gyflwyniadau Panopto ar gyfer Lles

Mae Gwasanaeth Lles y Brifysgol wedi datblygu cyfres o Gyflwyniadau Panopto sy’n cyflwyno sgiliau a strategaethau i reoli nifer o heriau cyffredin sy’n gysylltiedig â bod yn y brifysgol.

 • Rheoli Newid
  Cewch ddysgu am y Model Newid a sut i fod yn llwyddiannus wrth reoli newid personol yn eich bywyd, ynghyd â ble i gael gafael ar y cymorth mwyaf priodol.
 • Ffordd o Fyw
  Cewch ddeall y categorïau gwahanol o ran ffordd o fyw a deall sut y mae eich dewisiadau ffordd o fyw yn effeithio ar eich lles.
 • Deiet a Mynegai Màs y Corff (BMI)
  Dysgwch sgiliau i reoli’ch deiet a rheoleiddio lefel y siwgr yn y gwaed i helpu i wella eich cynhyrchiant, iechyd a hapusrwydd.
 • Cysgu
  Mae cwsg yn hanfodol os ydym am fod ar ein gorau. Yma cewch ddysgu 11 strategaeth i helpu eich cwsg. 
 • Rheoli Llwyth Gwaith Academaidd
  Cyflwyniad byr ar sut y gallwch reoli’ch llwyth gwaith academaidd trwy wella sgiliau rheoli amser, blaenoriaethu tasgau a rheoli eich lles.
 • Rheoli Pryder ynghylch Rhoi Cyflwyniad
  Dysgwch am orbryder a sut i reoli pryder am roi cyflwyniad llafar.
 • Oedi ac Osgoi
  Cyflwyniad byr ar reoli arferion oedi a gohirio gwaith (procrastination) ac osgoi pethau er mwyn eich helpu i gyflawni eich potensial academaidd a rheoli eich lles.

Adnoddau Lles

Yn ogystal â chael cefnogaeth gan Wasanaeth Lles Myfyrwyr y Brifysgol, efallai y bydd yn ddefnyddiol i rai myfyrwyr gael gafael ar ddeunydd hunangymorth eu hunain. Mae yna gyfoeth o adnoddau ar gael ar-lein, trwy lyfrau ac apiau a gallant oll helpu i gefnogi lles.

Apiau

Enw'r apEicon apBeth ydyw?Pris?
Cwtsh Mae Cwtsh yn ap yn y Gymraeg i’ch helpu chi i ddod i adnabod eich hun yn well trwy ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod ystyriol. Am Ddim
Big White Wall Mae Big White Wall yn gymuned ar-lein ar gyfer pobl sydd dan straen, yn bryderus neu’n teimlo’n isel. Mae gan y gwasanaeth fforwm gweithredol sydd â chefnogaeth rownd y cloc gan weithwyr proffesiynol hyfforddedig. Gallwch siarad yn ddienw ag aelodau eraill a chymryd rhan mewn therapi grŵp neu therapi un i un gyda therapyddion Am Ddim
BlueIce   Mae BlueIce yn ap sy’n seiliedig ar dystiolaeth i helpu pobl ifanc i reoli eu hemosiynau a lleihau’r ysfa i hunan-niweidio.
Mae’n cynnwys dyddiadur ar gyfer eich teimladau/hwyliau, technegau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i leihau gofidio, ynghyd â llwybrau awtomatig i rifau ffôn argyfwng os yw’r ysfa i niweidio yn parhau.
Am Ddim
Catch It   Dysgwch sut i reoli teimladau megis pryder ac iselder gyda Catch It. Bydd yr ap yn eich dysgu sut i edrych ar broblemau mewn ffordd wahanol, troi meddyliau negyddol yn rhai cadarnhaol a gwella eich lles meddyliol. Am Ddim
Gellir prynu pethau o fewn yr ap
Feeling Good   Ymlaciwch eich corff a’ch meddwl gyda chyfres o draciau sain sydd wedi’u cynllunio i’ch helpu chi i fagu hyder, egni a meddylfryd cadarnhaol. Am Ddim
SilverCloud   Mae SilverCloud yn gwrs ar-lein i’ch helpu chi i reoli straen, pryder ac iselder. Rydych chi’n gweithio trwy gyfres o bynciau a ddewiswyd gan therapydd i fynd i’r afael ag anghenion penodol. Mae’r cwrs 8 wythnos wedi’i gynllunio i chi ei gwblhau yn eich amser eich hun ac ar eich cyflymder eich hun. Am Ddim
Student Health App   Mae’r ap Student Health yn rhoi mynediad rhwydd i fwy na 900 tudalen o wybodaeth iechyd ddibynadwy i gyd mewn un lle. Mae’r cynnwys wedi’i greu ar gyfer myfyrwyr prifysgol gan feddygon y GIG ac mae’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd.
Defnyddiwch yr ap i leihau eich pryderon, teimlo’n fwy hyderus a chael y gefnogaeth sydd ei hangen arnoch ar adeg a all fod yn amser heriol i unrhyw fyfyriwr.
Am Ddim
Gellir prynu pethau o fewn yr ap

Cysylltiadau/Gwefannau Defnyddiol

Yn Gymraeg
Yn Saesneg

Llyfrau

Ewch i weld eich meddyg teulu i gael presgripsiwn llyfrau – sef llyfrau wedi’u hargymell yn broffesiynol yn benodol ar gyfer iechyd meddwl.

Big White Wall

Dolenni i demo

Os yw myfyrwyr Aberystwyth yn mynd drwy amser caled, erbyn hyn fe allant gael cymorth ar-lein am ddim gan Big White Wall. P'un ydych chi'n ei chael hi'n anodd cysgu, yn teimlo'n isel, dan straen, neu'n methu ymdopi, fe all Big White Wall eich helpu i gael cymorth, gafael yn yr awenau, a theimlo'n well.

Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth ar-lein gan gyfoedion a phobl broffesiynol, bob awr o bob dydd. Mae Big White Wall yn rhoi lle diogel ar-lein i chi i siarad am rywbeth sy'n eich poeni, trafod eich teimladau, a dysgu sut i wella a rheoli'ch iechyd meddwl a'ch lles eich hun.

Mae Big White Wall yn hollol ddienw, felly fydd neb yn gwybod eich bod wedi dewis ei ddefnyddio oni bai eich bod yn penderfynu dweud wrthyn nhw!

Mae'r rhan fwyaf o aelodau yn dweud eu bod yn teimlo'n well ac yn fwy abl i ymdopi â bywyd y brifysgol ar ôl defnyddio'r gwasanaeth, ac mae bron i 90% yn defnyddio Big White Wall y tu allan i oriau swyddfa 9-5. Gallwch gael cymorth ar y gwasanaeth ar unrhyw adeg, ddydd a nos, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn!

I ymuno â chymuned gefnogol ar-lein Big White Wall, y cwbl sydd angen ei wneud yw mynd i bigwhitewall.com a chofrestru gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost prifysgol. Wedyn dewiswch ffugenw defnyddiwr i'ch amser ar y wal.