Cyflogadwyedd

Mae mwy o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn dod o hyd i swyddi da ar ôl graddio nac erioed o’r blaen.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan yr Awdurdod Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2018, roedd 96.8% o’n myfyrwyrllawn amser, gradd gyntaf naill ai mewn swydd  neu’n dilyn astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth yn 2017.

Mae’r arolwg hefyd yn dangos bod 99% o raddedigion Aberystwyth sydd wedi astudio rhan o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg mewn swyddi chwe mis ar ôl graddio yn 2017.

Dengys data Aberystwyth hefyd bod 78.2% o raddedigion gradd gyntaf amser llawn Aberystwyth o’r DU/UE mewn cyflogaeth neu astudiaethau pellach mewn swyddi o safon broffesiynol neu’n parhau gyda’u hastudiaethau ar safon raddedig.

Wele isod rai o’r ystadegau trawiadol sy’n dangos lle mae myfyrwyr yn mynd ar ôl graddio o ystod o adrannau Prifysgol Aberystwyth. 

  • 100% o raddedigion DU/UE o Adran y Gymraeg yn gyfloegdig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl gradio. (HESA 2018)
  • 99% o raddedigion DU/UE o Adran Hanes & Hanes Cymru yn gyfloegdig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl gradio, 6% yn uwch na graddedigion o’r Astudiaethau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 98% o raddedigion DU/UE o Adran Theatr, Film a Theledu yn gyfloegdig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl gradio, 4% yn uwch na graddedigion o’r Celfyddydau Creadigiol a dylynio yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 97% o raddedigion DU/UE o’r Ysgol Fusnes yn gyfloegdig neu’n dilyn astudiaethau pellach 6 mis ar ôl gradio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol. (HESA 2018)
  • 97% o’n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. (HESA 2018)

Ein hymrwymiad parhaus o fyd y campws i’r byd gwaith

Mae’r cynnydd cyson yma mewn cyflogadwyedd graddedigion yn adlewyrchu ymrwymiad y Brifysgol i sicrhau bod gan ein Myfyrwyr y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer llwyddo ym myd gwaith y 21ain ganrif.

Rydym yn cynnig yn cynnig ystod cynyddol eang o gyrsiau pedair blynedd gyda blwyddyn mewn diwydiant integredig, sy’n caniatáu i fyfyrwyr dreulio amser yn gweithio i gwmni yn eu dewis faes. Gall profiad gwaith go-iawn o’r fath wneud gwahaniaeth pwysig wrth geisio am swydd.

Dewis arall yw’n cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith sydd ers 40 o flynyddoedd wedi bod yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â 12 mis o waith gyda thal rhwng ei hail a’u trydedd flwyddyn o astudio - a hynny naill ai yn y DU neu dramor.

 

Os yw gweithio neu astudio dramor yn apelio, byddi di’n falch o glywed bod Prifysgol Aberystwyth yn rhan o gynllun Erasmus+ 2014-2020.

 

Fe dreuliodd Mila de Clercq flwyddyn dramor yn Ffrainc yn 2016 fel rhan o’i chwrs gradd mewn Ffrangeg ac Economeg, gan weithio fel tywysydd gwin i ymwelwyr yn Bordeaux. Fe aeth yn ei blaen i gael swydd gyda chwmni mewnforio gwin yn Llundain ac mae’n ffyddiog bod ei blwyddyn dramor Erasmus wedi gwneud gwahaniaeth i’w chais.

“Ar ôl graddio, dechreuais chwilio am swyddi ar lefel raddedig yn Llundain, gan wybod bod cael gwaith yn y diwydiant gwin yn gallu bod yn anodd iawn oni bai bod gan rywun gysylltiadau. Yn fy marn I, roedd fy mlwyddyn dramor wedi bod yn fantais fawr wrth sicrhau swydd am fy mod yn gallu tynnu ar fy sgiliau iaith a’m mhrofiad o fwy a gweithio yn Ffrainc” - Mila de Clercq.

Pa lwybr bynnag fyddi di’n ei ddewis o ran gyfraf, gall Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol dy gynorthwyo di i adnabod dy gryfderau a dy gyflwyno i ystod eang o gyfleoedd wrth i ti wneud penderfyniadau pwysig am dy ddyfodol.  Mae’r gwasanaeth a’r gefnogaeth yma ar gael i ti drwy gydol dy gyfnod fel myfyriwr ac ar ôl i ti raddio. Gall fod cyfle hefyd i ti wneud cais am un o interniaethau poblogaidd AberYmlaen.Gall graddedigion sy’n awyddus i wireddu syniadau busnes fanteisio ar raglen lawn o ddigwyddiadau arloesedd sy’n cael eu trefnu gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd fel rhan o raglen AberPreneurs, sy’n cynnwys cystadleuaeth syniadau myfyrwyr InventerPrize.

 

Yn ogystal mae gan yr adran Gyfraith a Throseddeg ac Yr Ysgol Fusnes Aberystwyth fodiwl cyflogadwyedd arbennig gyda  sefydliadau lleol yn cynnig profiad gwaith go iawn i fyfyrwyr. Mae’n teulu o gyn-fyfyrwyr ar draws y byd hefyd wrth law i gynnig mentora a chyngor gyrfaol i fyfyrwyr cyfredol a’r rheiny sydd newydd raddio drwy ein llwyfan eFentora ar-lein. 

 

Tabl o gyfraddau cyflogadwyedd yn ôl pwnc

 

Adran Canran mewn Gwaith neu Addysg Bellach
Addysg 97.5% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018* 
Astudiaethau Theatr, Film a Theledu 98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. HESA 2018*
Busnes & Rheolaeth 97% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion Astudiaethau Busnes a Gweinyddu yn genedlaethol. HESA 2018*
Celf 97% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Celfyddydau Creadigol a Dylunio yn genedlaethol. HESA 2018*
Cyfrifiadureg 98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018*
Cymraeg & Astudiaethau Celtaidd 100% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 7% mwy na graddedigion Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn genedlaethol. HESA 2018* 
Daearyddiaeth & Gwyddorau Daear 98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% uwch na graddedigion y Gwyddorau Ffisegol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Ffiseg 93% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018* 
Gwleidyddiateth Ryngwladol  94% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio. HESA 2018*  
Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)  98% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 3% yn uwch na graddedigion y Gwyddorau Biolegol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Hanes & Hanes Cymru 99% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddi, 6% yn uwch na graddedigion o'r Astudiaehtau Hanesyddol ac Athronyddol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Ieithoedd Modern  95% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. HESA 2018* 
Mathemateg 96% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 4% yn uwch na graddedgion y Gwyddorau Mathemategol yn genedlaethol. HESA 2018* 
Saesneg & Ysgrifennu Creadigol  96% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 2% yn uwch na graddedigion Ieithoedd yn genedlaethol. HESA 2018* 
Seicoleg 96% o'n graddedigion mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio, 1% yn uwch na graddedigion Seicoleg yn genedlaethol. HESA 2018*

*Mae ein ffigurau ar gyflogadwyedd yn dod o'r arolwg o Gyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2016-17 a gyhoeddwyd gan Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) ym mis Mehefin 2018.