Adran 6 - Sefydlu Partneriaeth

Gall cynigion am bartneriaethau newydd ddod gan staff yn yr adrannau, gan uwch reolwyr neu gan y partneriaid allanol eu hunain. O ble bynnag y deilliant, Bwrdd y Ddarpariaeth Gydweithrediadol sy'n rheoli'r drefn o gloriannu darpar bartneriaid newydd, a'u hailgloriannu'n achlysurol, trwy gydgysylltu â Chyfadrannau, y Gofrestrfa Academaidd-Swyddfa Partneriaethau Cydweithrediadol, y Swyddfa Ryngwladol (lle bo'n addas) a'r Swyddfa Gyllid. Mae cynigion ar lefel y rhaglen, os ydynt gyda phartner presennol neu bartner newydd ei gymeradwyo, yn amodol ar gael eu hawdurdodi gan y Bwrdd Academaidd.

Rhaid i bob cynnig gyd-daro â'r egwyddorion sylfaenol ar gyfer datblygu gweithgareddau partneriaeth gydweithrediadol. Ni ddylid sefydlu darpariaeth gydweithrediadol am resymau ariannol yn unig a rhaid iddynt gydweddu â blaenoriaethau strategol a chryfderau academaidd y Gyfadran a'r Brifysgol.

Anogir adrannau a phartneriaid posibl i drafod unrhyw drefniant cydweithrediadol posibl â staff y Gofrestrfa Academaidd-Swyddfa Partneriaethau Cydweithrediadol yn gynnar er mwyn ymgyfarwyddo â'r drefn ac unrhyw ddogfennau angenrheidiol.

Rhaid i holl drefniadau partneriaeth gydweithrediadol gael eu trafod, eu cytuno a'u rheoli yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a rheoliadau ffurfiol y sefydliad sy'n dyfarnu cymhwyster. Mae Prifysgol Aberystwyth yn gweithio yn ôl dull seiliedig ar risg, felly bydd diwydrwydd dyladwy ac asesiadau risg cymesur yn cael eu cwblhau cyn symud y prosiect ymlaen i'r cyfnod cymeradwyo llawn. Hefyd, bydd angen darparu gwybodaeth ynglŷn â'r llinell amser ar gyfer cymeradwyo a sefydlu partneriaeth i'r darpar bartner yn gynnar. Ni ddylid cymryd bod trafodaethau cychwynnol yn arwydd sy'n awgrymu cytundeb terfynol i'r cynnig.

Codir ffioedd am ddatblygu prosiectau risg uchel, megis cytundebau Rhyddfraint a Dilysu, a dylid cynnwys y rhain yn yr achos busnes. Anogir cydweithwyr i drafod trefniadau ffioedd ar gyfer darpariaeth rhyddfraint a darpariaeth ddilysu â'r Dirprwy Gofrestrydd Partneriaethau Academaidd yn gynnar yn natblygiad unrhyw gynnig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1  Gall cynigion ar gyfer partneriaethau newydd gael eu creu gan uwchreolwyr y Brifysgol, staff o fewn adrannau neu gan y partneriaid allanol eu hunain. Sut bynnag y cânt eu cychwyn, y Pwyllgor Darpariaeth Ryngwladol a Chydweithredol fydd yn gwneud y gwaith gwerthuso ar ddarpar bartneriaid newydd, a’u hailwerthuso yn gyfnodol. Bydd cynigion ar lefel rhaglenni, boed gyda phartneriaid sydd newydd gael eu cymeradwyo neu bartneriaid presennol, yn amodol ar gael eu hawdurdodi gan y Bwrdd Academaidd (BA).

8.5.2  Rhaid i’r holl gynigion gyd-fynd â’r egwyddorion sylfaenol ar gyfer datblygu gweithgareddau cydweithredol. Ni ddylai darpariaeth gydweithredol gael ei sefydlu am resymau ariannol yn unig.

8.5.3  Anogir adrannau a phartneriaid posibl i drafod unrhyw drefniant cydweithredol posibl â staff yn y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion a’r Swyddfa Ryngwladol ar gam cynnar er mwyn ymgyfarwyddo â’r broses a’r ddogfennaeth sy’n ofynnol.

8.5.4  Rhaid darparu gwybodaeth yn rhoi manylion y broses lawn o gymeradwyo a sefydlu partneriaeth i’r partner posibl ar gam cynnar. Ni ddylid cymryd yn ganiataol fod trafodaethau cychwynnol yn awgrymu cytundeb terfynol ar gyfer cynnig.

8.5.5  Rhaid i ddarpariaeth gydweithredol fod mewn maes lle mae gan y Brifysgol arbenigedd a rhaglenni tebyg, a rhaid i athrofa/athrofeydd perthnasol y Brifysgol chwarae rhan. Gall y rhaglen hefyd fod yn un o raglenni cymeradwyedig y Brifysgol ei hun, neu’n rhan o un neu ragor ohonynt.

8.5.6  Rhaid i amcanion addysgol sefydliad partner gyd-fynd â rhai’r Brifysgol. Bydd y Brifysgol yn ei sicrhau ei hun fod gan unrhyw sefydliad partner posibl y seilwaith academaidd a’r gwasanaethau cymorth addas i sicrhau bod y safonau angenrheidiol o ran rheoli a gwella ansawdd yn cael eu sefydlu a’u cynnal.

8.5.7  Rhaid i’r holl drefniadau cydweithredol gael eu negodi, eu cytuno a’u rheoli yn unol â pholisïau, gweithdrefnau a rheoliadau academaidd y sefydliad dyfarnu, fel y cawsant eu datgan yn ffurfiol.

8.5.8  Bydd ffioedd yn daladwy ar gyfer datblygu cytundebau Rhyddfreinio a Dilysu y dylid eu cynnwys yn yr achos busnes. Anogir cyd-weithwyr i drafod trefniadau ffioedd ar gyfer darpariaeth ryddfreinio a dilysu â’r Pennaeth Darpariaeth Gydweithredol ar gam cynnar yn natblygiad unrhyw gynnig.