Adran 7 - Trefn Datblygu a Chymeradwyo Cynlluniau

Yn unol â gofynion 'Cod Ansawdd y DU ar gyfer Addysg Uwch - Partneriaethau', mae'r Brifysgol yn cynnal diwydrwydd dyladwy cymesur wrth ddatblygu a chymeradwyo prosiectau cydweithrediadol. Caiff y gweithdrefnau hyn eu teilwra yn unol â natur y prosiect cydweithrediadol a lefel benodol ei risg. Cyfeiriwch at y raddfa amser ar gyfer datblygu a ddisgrifir ym Mhennod Ansawdd - Adran 8 Graddfeydd Amser ar gyfer Datblygu i gael canllaw er mwyn gweld faint o amser ddylid ei roi ar gyfer y prosesau hyn.

Mae Proses Datblygu a Chymeradwyo'r Brifysgol ar gyfer gweithgareddau Partneriaeth Gydweithrediadol yn cynnwys y tri cham canlynol. Mae pwynt terfyn clir i bob cam sy'n sbarduno cychwyn y cam nesaf. Yn achos prosiectau mwy o faint, bydd bwrdd y prosiect yn cydlynu'r datblygiad trwy bob cam gan sefydlu graddfeydd amser, cynlluniau a llif gwaith manwl.

Cam

 

Pwynt Terfyn

1

Cymeradwyaeth Strategol

(Cam Cynllunio)

Llofnodi a Chyfnewid Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth

neu Gymeradwyaeth Bwrdd y Ddarpariaeth Gydweithrediadol i symud ymlaen

2

Cymeradwyaeth y Brifysgol

(Cam Archwilio Manwl a Datblygu)

Llofnodi a Chyfnewid Memorandwm o Gytundeb

3

Cam Ôl-Gymeradwyaeth

(Cam Sefydlu a Datblygu Gweithredol)

Cwrs yn dechrau

 

Mae'r holl waith papur perthnasol ar gyfer sefydlu Partneriaeth, gan gynnwys cymeradwyaeth a chytundebau, i'w cael yn y dogfennau canlynol:

Nodiadau cyfarwyddyd:

Templedi:

APG_1

Cyfarwyddyd ynglŷn â Chymeradwyo

APT_1

Templed Adroddiad Cymeradwyo'r Panel

APG_2

Cyfarwyddyd ynglŷn â'r Arolwg Diwydrwydd Dyladwy Cychwynnol

 

 

Ffurflenni:

Siartiau llif:

APF_0

Holiadur Darpar Bartneriaethau

APC_1

Siart Llif Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

APF_1

Ffurflen gais Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth

APC_2

Siart Llif Cytundebau Isel-Canolig eu Risg f3

APF_2a

Ffurflen gais yn cynnwys Mapio ar gyfer Cydweddu

APC_2a

Siart Llif cymeradwyo prosiectau risg Isel

APF_2b

Ffurflen gais Memorandwm Cytundeb

APC_2b

Siart Llif Cytundebau Risg Canolig f2

APF_3a

Ffurflen Arolwg Cychwynnol Diwydrwydd Dyladwy

APC_3

Siart Llif Cytundebau Risg Uchel f3

APF_3b

Ffurflen Diwydrwydd Dyladwy Risg Uchel

APC_3a

Siart llif ar gyfer Cytundebau Risg Uchel f4

APF_4

Dogfennau Angenrheidiol gan y Partner ar gyfer Diwydrwydd Dyladwy Risg Uchel

 

 

APF_5a

Adroddiad Cryno Asesiad Risg partneriaethau Risg Uchel

 

 

APF_5b

Taenlen Templed Asesu Risg