Adran 8 - Graddfeydd Amser ar gyfer Datblygu Partneriaeth

Bydd y raddfa amser ar gyfer datblygu cyswllt cydweithrediadol yn amrywio yn ôl maint, cymhlethdod, a risg y prosiect. Gall prosiect gymryd amser sylweddol i symud yn ei flaen trwy'r cyfnod datblygu, yn enwedig os yw'r rhaglenni arfaethedig yn rhai newydd, neu os oes angen cymeradwyaeth corff allanol, proffesiynol neu lywodraethol. Mae'r llinellau amser a'r dyddiadau cau dewisol canlynol yn dangos isafswm y cyfnod amser y gall gymryd i raglen gael ei datblygu ac fe ddylid eu hystyried yn ganllawiau i adrannau sy'n bwriadu cyflwyno cynigion. Gellir cyflwyno cynigion i gyfarfodydd Bwrdd y Ddarpariaeth Gydweithrediadol yn nes ymlaen ond dylai'r cynigwyr fod yn ymwybodol y bydd denu myfyrwyr i raglenni yn debygol o gael ei oedi oherwydd hynny.

 

 

Cynlluniau Cyfnewid, Dysgu seiliedig ar waith sy'n rhoi credydau

Cydweddu, Symud Ymlaen, Ymchwil Gydweithediadol, DPP sy'n rhoi credydau

Dysgu-o-Bell Cydweithrediadol, Gradd Gydweithediadol (sy’n bod eisoes)

Rhyddfraint, Dilysu, Gradd Gydweithrediadol (newydd), Cangen Gampws

Risg Dangosol

Isel / Canolig

Canolig

Uchel / Uchel Iawn

Uchel / Uchel Iawn

Isafswm Cyfnod Amser

3 - 4 mis

4 - 6 mis

9 - 12 mis i Gymeradwyo

(+ hyd at 12 mis i ddenu myfyrwyr)

12 mis i Gymeradwyo

(+ hyd at 12 mis i ddenu myfyrwyr)

Cam 1

Paratoi'r Cynnig

1 mis

1 - 2 fis

Tymor yr Hydref/y Gwanwyn

Tymor yr Hydref

Cynnig i Fwrdd y Ddarp_Gyd (cymeradwyo Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth)

Pwyllgor Cyntaf Posibl

Pwyllgor Cyntaf Posibl

Gwanwyn/Haf

Chwefror

Cam 2

Cam Datblygu

Un Tymor

Un Tymor

Tymor y Gwanwyn / yr  Haf

Tymor y Gwanwyn

Diweddariad ac Adolygiad i Fwrdd y Ddarp_Gyd

***********

***********

Cyfarfod yr Haf Bwrdd y Ddarp_Gyd

Cyfarfod yr Bwrdd y Ddarp_Gyd

Paratoi i Ddenu Myfyrwyr

***********

***********

Awst-Medi

Awst-Medi

Cymeradwyaeth Derfynol (llofnodi Memorandwm o Gytundeb)

Pwyllgor Cyntaf Posibl

Pwyllgor Cyntaf Posibl

Pwyllgor Mai/Medi

Pwyllgor Medi

Cam 3

Agor i Ddenu Myfyrwyr

Ceir denu a chofrestru myfyrwyr yn dilyn cymeradwyaeth derfynol

Fel sy'n briodol ar gyfer y Flwyddyn Academaidd Nesaf

Mis Hydref (ymlaen)

Datblygiad Gweithredol

Hyd at Flwyddyn Academaidd gyfan

Cwrs yn Dechrau

Y Flwyddyn Academaidd Ganlynol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r dudalen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd. Cysylltwch â’r Swyddfa Cydweithredu ar 2014 neu trwy gyfrwng collaboration@aber.ac.uk gydag unrhyw ymholiadau.

Llinell Amser