12.2 Apeliadau Academaidd: Myfyrwyr Ymchwil

1.At ddibenion y Weithdrefn hon, diffinnir apêl academaidd fel ‘cais i adolygu penderfyniad corff academaidd sy’n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynglŷn â chynnydd myfyrwyr, asesiadau a dyfarniadau’.

2. Fel arfer, y myfyriwr fydd yn cyflwyno’r apêl, ond mae’n bosib y bydd am benodi cynrychiolydd i gyflwyno’r apêl ar ei ran. Disgwylir fel rheol i’r myfyriwr ddarparu caniatâd ysgrifenedig, drwy lythyr neu gyfrif ebost y Brifysgol, yn awdurdodi rhywun i weithredu ar ei ran (byddai’n rhaid rhoi rheswm dilys, da dros beidio â gwneud hynny).

3. Pan fo’r apêl academaidd hefyd yn cynnwys cwyn, mae’n bosib y caiff yr apêl neu’r gŵyn ei hailddosbarthu (ar unrhyw gam o’r broses) a’i phrosesu o dan y rheoliad neu’r weithdrefn fwyaf perthnasol os yw hynny’n debygol o arwain at ganlyniad mwy priodol i’r sawl sy’n apelio neu’n cwyno.

4. Mae cyngor ynglŷn â’r Weithdrefn hon ar gael gan y Dirprwy Gofrestrydd, Cofrestrfa Academaidd (caostaff@aber.ac.uk) neu gan Gynghorydd Myfyrwyr yn Undeb y Myfyrwyr (undeb.cyngor@aber.ac.uk).

Cymhwystra

5. Ar ôl derbyn llythyr canlyniad arholiad y Brifysgol, neu yn dilyn hysbysiad ffurfiol o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd (gweler https://www.aber.ac.uk/cy/regulations/academic-progress/ mae gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n astudio am gymhwyster ymchwil uwchraddedig hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad. Dylai myfyrwyr sy’n astudio mewn Darparwr Addysg Partneriaethol trwy drefniadau cydweithredol hefyd ddilyn y weithdrefn – ceir manylion pellach yn y llawlyfr myfyriwr.

6. Ni fydd myfyrwyr sy’n gwneud apêl academaidd yn ddidwyll yn dioddef anfantais nac edliw. Ni fydd myfyrwyr yn destun camau disgyblu oni wnânt apêl academaidd yn wamal (h.y. heb ddim diben na gwerth difrifol), yn blagus (h.y. yn peri gofid neu annifyrrwch) neu’n faleisus (h.y. awydd i beri niwed neu ddioddefaint). (Gweler Trefn Ddisgyblu Prifysgol Aberystwyth).

Rhesymau dros Apelio

7. Rhaid i’r apêl fod yn seiliedig ar un neu ragor o’r rhesymau isod er mwyn cael ei hystyried a rhaid darparu tystiolaeth ategol nad oedd ar gael i’w chyflwyno i’r Bwrdd Arholi perthnasol wrth ystyried perfformiad mewn arholiadau, neu i’r Adran berthnasol wrth ystyried cynnydd academaidd y myfyriwr yn ôl y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd:

(i) Amgylchiadau esgusodol eithriadol a gafodd effaith andwyol ar berfformiad academaidd y myfyriwr. Lle gallai’r myfyriwr fod wedi rhoi gwybod i’r Bwrdd Arholi am yr amgylchiadau eithriadol cyn

(a) cyfarfod y Bwrdd Arholi

neu

(b) derbyn hysbysiad o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd, ni cheir cyflwyno’r amgylchiadau hynny’n sail dros apelio yn ddiweddarach.

(ii) Diffygion neu afreolaidd-dra yn y ffordd y cynhaliwyd yr asesiadau, y cyfarwyddiadau ysgrifenedig neu’r cyngor a roddwyd, sy’n codi amheuaeth resymol a fyddai’r arholwyr wedi gwneud yr un penderfyniad pe na baent wedi digwydd. Lle gallai’r myfyriwr fod wedi rhoi gwybod i’r Bwrdd Arholi am yr amgylchiadau eithriadol cyn

(a) cyfarfod y Bwrdd Arholi

neu

(b) derbyn hysbysiad o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd, ni cheir cyflwyno’r amgylchiadau hynny’n sail dros apelio yn ddiweddarach.

(iii) Tystiolaeth o ragfarn, neu o duedd, neu o asesu annigonol gan un neu ragor o’r arholwyr, neu dystiolaeth o ragfarn neu o duedd ar ran y sawl fu’n gweinyddu’r Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd. Lle gallai’r myfyriwr fod wedi darparu tystiolaeth ynghylch rhagfarn, tuedd, neu asesu annigonol cyn

(a) cyfarfod y Bwrdd Arholi

neu

(b) derbyn hysbysiad ffurfiol o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd, ni cheir cyflwyno’r amgylchiadau hynny’n sail dros apelio yn ddiweddarach.

(iv) Tystiolaeth bod yr oruchwyliaeth a ddarparwyd yn annigonol a bod rhesymau eithriadol pam na roddodd y myfyriwr wybod am hyn cyn i’r Bwrdd Arholi wneud ei benderfyniad. Lle y gallai’r myfyrwyr fod wedi darparu tystiolaeth bod yr oruchwyliaeth a ddarparwyd yn annigonol cyn

(a) cyfarfod y Bwrdd Arholi

neu

(b) derbyn hysbysiad ffurfiol o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd, ni cheir cyflwyno’r amgylchiadau hynny’n sail dros apelio yn ddiweddarach.

8. Ni chaiff yr apêl ei hystyried oni all y myfyriwr ddarparu rhesymau da pam na roddwyd gwybod i’r Brifysgol yn gynt am y rhesymau dros apelio a/neu pam na chafodd y Bwrdd Arholi perthnasol wybod amdanynt.

9. Dim ond yn yr amgylchiadau mwyaf eithriadol (er enghraifft, pan nad oedd modd i’r myfyriwr ddatgelu’r amgylchiadau ymlaen llaw oherwydd cyflwr meddygol) y caiff amgylchiadau esgusodol eithriadol (boed yn ymwneud â materion y Brifysgol, problemau personol neu feddygol neu unrhyw fater arall), nad ydynt wedi’u cyflwyno i’r Adran erbyn y dyddiad penodedig, eu hystyried yn rhesymau dros apelio. Mae’r Brifysgol yn caniatáu cyflwyno amgylchiadau esgusodol a thystiolaeth ategol dan amodau cyfrinachol, ac o’r herwydd ni fydd y ffaith nad oedd myfyriwr am ddatgelu gwybodaeth gyfrinachol fel rheol yn cael ei hystyried yn amgylchiad eithriadol. Byddai’n rhaid i fyfyrwyr gyflwyno tystiolaeth i ategu’r rheswm dros beidio â chyflwyno’r dystiolaeth hon cyn i’r Bwrdd Arholi perthnasol gwrdd, neu ar gais yr adran academaidd neu’r Gyfadran o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd. Lle na phennir rheswm da dros gyflwyno gwaith yn hwyr neu beidio â’i gyflwyno o gwbl, ni chaiff yr apêl ei hystyried ymhellach.

10. Law yn llaw ag unrhyw honiad a wneir, ac y mae’r myfyriwr am ei ddefnyddio’n rheswm dros apelio, rhaid cyflwyno tystiolaeth ategol ychwanegol sydd heb gael ei gyflwyno i’w ystyried eisoes ac sy’n dangos yn glir sut yr effeithiodd ar berfformiad. Rhaid bod y dyddiad pan oedd yr amgylchiad(au) yn effeithio ar y myfyriwr wedi’i nodi ar y dystiolaeth, neu, os oes dyddiad diweddarach arni, rhaid nodi’n glir fod y sawl a ardystiodd yr amgylchiadau mewn sefyllfa i’w cadarnhau ar yr adeg pan ddigwyddodd yr amgylchiadau. Nid ystyrir yr amgylchiadau canlynol yn amgylchiadau arbennig ac ni chânt eu hystyried ar adeg yr apêl

  • problemau â chyfrifiaduron neu argraffu
  • diffyg adnoddau
  • salwch lle nad oes tystiolaeth feddygol ar gael
  • mwy nag un dyddiad cau ar gyfer cyflwyno asesiadau ar yr un diwrnod
  • anallu i ateb cwestiwn neu gael trafferth â deunydd
  • gemau argyfwng, cynyrchiadau perfformio, teithiau astudio adrannol
  • gweithgareddau anacademaidd (e.e. hyfforddiant milwrol).

Ceir canllawiau ar amgylchiadau arbennig a thystiolaeth ddogfennol briodol ar https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/taught-schemes/

11. Caiff apeliadau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf uchod eu gwrthod ac ni chânt eu hystyried gan y Panel Apêl Academaidd.

12. Nid ystyrir apeliadau sy’n amau barn academaidd. At ddibenion y Weithdrefn hon, barn academaidd fydd penderfyniad staff academaidd am ansawdd y gwaith neu’r meini prawf a ddefnyddir i asesu’r gwaith. Drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys penodi staff, trefniadau cynefino a hyfforddi, a phenodi o leiaf un arholwr allanol profiadol, mae’r Brifysgol yn sicrhau bod y farn academaidd yn gadarn.

13. Caiff apeliadau sy’n seiliedig ar ffactorau yr oedd y Brifysgol a’r/neu’r Bwrdd Arholi dan sylw eisoes yn gwybod amdanynt pan wnaed penderfyniad ynghylch perfformiad y myfyriwr eu gwrthod.

14. Nid ystyrir apeliadau sy’n seiliedig ar siom neu anfodlonrwydd â’r canlyniadau, ac o’r herwydd cânt eu gwrthod.

15. Nid ystyrir apeliadau sy’n seiliedig ar fethiant y myfyriwr i ymgyfarwyddo â gofynion y cwrs ynghylch presenoldeb, cyflwyno gwaith a’r dulliau asesu, ac o’r herwydd cânt eu gwrthod.

16. Ni all y Brifysgol weithredu y tu allan i Weithdrefnau’r Brifysgol a’r confensiynau arholi, ac ni fydd apeliadau sy’n ceisio canlyniadau o’r fath yn cael eu hystyried.

17. Ni fydd y Brifysgol yn ystyried apeliadau sy’n seiliedig ar wybodaeth neu amgylchiadau nad oedd y myfyrwyr wedi hysbysu’r adran amdanynt gan honni nad oeddynt yn gwybod bod angen iddynt roi gwybod am amgylchiadau arbennig; nad oeddynt yn credu ar y pryd y byddai’r amgylchiadau arbennig yn effeithio ar eu perfformiad; ac na wnaethant gyfeirio atynt ar y pryd oherwydd embaras a/neu swildod.

Cyflwyno Apêl Academaidd

18. O’r dyddiad y rhoddir hysbysiad ffurfiol o’r ganlyniadau arholiadau’r Brifysgol, neu wedi derbyn hysbysiad ffurfiol o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd, bydd gan y myfyrwyr fel rheol 20 diwrnod gwaith i gyflwyno apêl. Fel rheol ni fydd apeliadau hwyr yn cael eu hystyried oni bai bod tystiolaeth ategol, annibynnol yn cael ei chyflwyno sy’n esbonio’n glir pam na fu modd i’r myfyriwr gyflwyno’r apêl erbyn y dyddiad cau.

19. Rhaid gwneud pob apêl yn ysgrifenedig ar ffurflen Apeliadau Academaidd y Brifysgol, neu drwy anfon ebost i caostaff@aber.ac.uk i ofyn am gopi. Rhaid cwblhau pob adran yn llawn. Caiff ffurflenni nad ydynt wedi eu cwblhau yn llawn eu dychwelyd i’r myfyrwyr.

20. Wrth apelio, rhaid i’r myfyrwyr nodi’n glir yn erbyn beth y maent yn apelio, a pha elfen (e.e. goruchwyliaeth, ymchwil, viva) yr effeithiwyd arni, a rhaid iddynt ddangos yn glir effaith eu hamgylchiadau ar eu perfformiad yn yr elfen honno, ar ffurf eglurhad a thystiolaeth briodol. At ddibenion y Weithdrefn hon, rhaid i dystiolaeth a gyflwynir i ategu apêl y myfyriwr fod yn annibynnol neu’n gadarnhaol, ac yn ddigonol i bennu unrhyw honiadau neu faterion sy’n codi. Nid yw datganiad personol o’r hyn y mae’r myfyriwr yn credu sy’n wir yn cyfrif fel tystiolaeth. Rhaid i fyfyrwyr hefyd nodi’n glir yr hyn y maent yn dymuno’i gyflawni drwy’r apêl.

21. RHAID cyflwyno dogfennaeth lawn gyda’r ffurflen apelio i gadarnhau unrhyw amgylchiadau eithriadol neu honiadau. Rhaid llofnodi a nodi’r dyddiad ar y dystiolaeth; rhaid iddi ddangos sut yr effeithiodd yr amgylchiadau ar berfformiad, a rhaid iddi fod yn berthnasol i’r darn asesu yr effeithiwyd arno. Bydd y myfyriwr yn gyfrifol am ganfod a chyflwyno tystiolaeth briodol gyda’r apêl. Ni fydd y Brifysgol yn gwneud hyn ar ran y myfyriwr, oni bai fod rhywun sy’n gyflogedig gan y Brifysgol yn gweithredu fel cynrychiolydd enwebedig y myfyriwr. Ni fydd y Brifysgol yn gweithredu yn achos unrhyw apêl sy’n nodi y gellir gofyn am wybodaeth bellach ar ran y myfyriwr. Os effeithiwyd ar berfformiad academaidd myfyriwr gan amgylchiadau sy’n ymwneud â thrydydd parti, dylid cyflwyno tystiolaeth ddogfennol annibynnol sy’n esbonio’r effaith a gafodd hyn arno/arni. Os yw myfyriwr yn dymuno cyflwyno tystiolaeth sy’n ymwneud â thrydydd parti rhaid darparu caniatâd ysgrifenedig gan y trydydd parti, e.e. rhiant, brawd neu chwaer.

22. Rhaid cyflwyno pob cais i apelio yn erbyn penderfyniad Bwrdd Arholi i’r i caostaff@aber.ac.uk. Os cyflwynir y ffurflen yn electronig, o gyfrif e-bost Prifysgol y myfyriwr, ystyrir ei bod yn ddogfen ‘wedi’i llofnodi’ yn absenoldeb copi caled gwreiddiol. Bydd myfyrwyr yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig bod y ffurflen gais wedi ei derbyn o fewn 5 diwrnod gwaith wedi derbyn yr apêl gyflawn (yn cynnwys tystiolaeth briodol).

23. Cyfrifoldeb y myfyrwyr yw sicrhau bod eu manylion cyswllt yn gywir yn y cofnod myfyriwr ar-lein. Nid yw’r Brifysgol yn derbyn cyfrifoldeb am lythyrau nad ydynt yn cyrraedd y myfyrwyr am nad yw’r cofnodion wedi’u diweddaru. Cysylltir yn bennaf drwy ebost, ond bydd llythyrau canlyniad yn rhan Apêl Academaidd y weithdrefn hefyd yn cael eu hanfon i’r cyfeiriad ar y ffurflenni a gyflwynwyd, pan fo angen.

Y Panel Apêl Academaidd

24. Ar ôl i apêl ddod i law sy’n seiliedig ar un neu ragor o’r rhesymau dilys a nodir uchod, bydd y Dirprwy Gofrestrydd sy’n gyfrifol am apeliadau academaidd (neu ei enwebai) yn gofyn i’r Adran berthnasol gadarnhau’r ffeithiau y mae’r apêl yn cyfeirio atynt. Bydd yn sicrhau eu bod yn cael eu cadarnhau mewn da bryd i’w cyflwyno i’r Panel Apêl Academaidd.

25. Y Dirprwy Cofrestrydd sy’n gyfrifol am Apeliadau Academaidd (neu ei enwebai) fydd Ysgrifennydd y Panel Apêl Academaidd.

26. Bydd pob Panel Apêl Academaidd yn cynnwys o leiaf bedwar aelod a ddewisir gan Ysgrifennydd y Panel, gan roi ystyriaeth i gydbwysedd rhwng dynion a menywod lle bo hynny’n bosibl.

27. Aelodau’r Pwyllgor a fydd yn ystyried apeliadau graddau ymchwil uwchraddedig fydd:

(i) Dirprwy Is-Ganghellor fel Cadeirydd

(ii) Un Pennaeth Adran Academaidd (neu swyddogaeth gyfatebol)

(iii) Pennaeth neu Ddirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd

(iv) Un cynrychiolydd o Undeb y Myfyrwyr.

28. Ni chaiff aelodau o’r panel sydd â chysylltiad uniongyrchol ag astudiaethau’r myfyriwr wahoddiad i gymryd rhan, a hynny er mwyn sicrhau na fydd gwrthdaro buddiannau.

29. Ni fydd cynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn gysylltiedig eisoes â chynghori myfyrwyr ar eu hapeliadau. Bydd Undeb y Myfyrwyr wedi sicrhau bod y cynghorydd/cynghorwyr a’r cynrychiolydd ar y Panel yn bobl wahanol, er mwyn osgoi gwrthdaro buddiannau.

30. Bydd gan y Panel Apêl Academaidd rym i wneud y naill neu’r llall o’r penderfyniadau hyn:

(i) Cadarnhau’r apêl a phenderfynu pa gamau i’w cymryd

(ii) Gwrthod yr apêl; dim gweithredu pellach.

31. Os cadarnheir apêl yn dilyn penderfyniad Bwrdd Arholi, rhaid i’r Panel Apelio gymryd un o’r camau gweithredu hyn:

(i) Argymell i’r Bwrdd Arholi y dylai’r Bwrdd gwreiddiol, neu Fwrdd ac iddo gyfansoddiad priodol, ailystyried penderfyniad y Bwrdd blaenorol

(ii) Argymell y dylai Bwrdd Arholi cwbl newydd ailystyried penderfyniad y Bwrdd blaenorol

(iii) Rhoi caniatâd i’r ymgeisydd i ailysgrifennu’r traethawd hir a’i ailgyflwyno i’w ailarholi gan y Bwrdd gwreiddiol, neu Fwrdd ac iddo gyfansoddiad priodol, o fewn amser penodedig

(iv) Rhoi caniatâd i’r ymgeisydd i ailysgrifennu’r traethawd hir a’i ailgyflwyno i’w ailarholi gan Fwrdd Arholi cwbl newydd o fewn amser penodedig.

32. Os yw apêl yn cael ei chadarnhau (neu ei chadarnhau’n rhannol) yn dilyn penderfyniad a wnaed o dan y Rheoliad Academaidd ynghylch Cynnydd Academaidd, gall y Panel Apêl ddilyn un o’r camau canlynol (nid yw’r rhestr yn holl-gynhwysfawr):

(i) Rhoi caniatâd i’r myfyriwr barhau gyda’i astudiaethau

(ii) Rhoi caniatâd i’r myfyriwr barhau gyda’i astudiaethau, ond gydag amodau; er enghraifft, newid dull astudio, newid cynllun gradd, tynnu’n ôl dros dro, etc.

33. Gellir cyflymu’r achos drwy gyfeirio’r achos ar gyfer camau gweithredol gan Gadeirydd y Panel Apêl Academaidd. Yr unig benderfyniad a fydd ar gael i’r Cadeirydd fydd cadarnhau’r apêl. Ni chaiff apêl ei gwrthod drwy gamau gweithredol y Cadeirydd.

34. Bydd gan fyfyrwyr y mae eu hapêl yn bodloni’r meini prawf i’w hystyried gan y Panel Apêl Academaidd hawl i ymddangos gerbron y Panel a chânt ddod â rhywun yn gwmni iddynt, er enghraifft cyd-fyfyriwr neu gynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr neu aelod o’r staff academaidd. Os yw’r unigolyn hwnnw’n gweithredu fel cynrychiolydd cyfreithiol, rhaid rhoi gwybod i’r Brifysgol o leiaf bum diwrnod gwaith cyn dyddiad y Pwyllgor.

35. Cynhelir gwrandawiad yr apêl fel a ganlyn: Pan fo’r myfyriwr wedi dweud y bydd yn bresennol yn y gwrandawiad, ni chaiff yr achos ei drafod cyn i’r apelydd ymddangos. Bydd Cadeirydd y Panel yn gofyn i’r myfyriwr ac unrhyw un arall sy’n bresennol ddweud pwy ydynt a bydd yn penderfynu a yw’r unigolyn a ddaeth yn gwmni i’r myfyriwr yn bodloni’r amodau a nodwyd o dan bwynt 34 uchod.

36. Yna bydd Cadeirydd y Panel yn:

(i) Cyflwyno aelodau’r Panel a’r bobl eraill sy’n bresennol

(ii) Egluro’r rhesymau dilys dros gynnal yr apêl academaidd, ac yn atgoffa pawb nad oes modd ystyried apêl sy’n amau barn academaidd

(iii) Nodi’r penderfyniadau posib sydd ar gael i’r Panel

(iv) Egluro’r hyn a fyddai’n digwydd pe câi’r apêl ei gadarnhau neu ei wrthod.

37. Bydd y Cadeirydd yn gwahodd y myfyriwr i gyflwyno’r achos, a chrynhoi’r prif bwyntiau fel bod pawb sy’n bresennol yn deall ar ba sail y cyflwynir yr achos.

38. Ar ôl i’r myfyriwr orffen y cyflwyniad, caiff aelodau’r Panel ofyn cwestiynau ac archwilio meysydd sydd o ddiddordeb neu sy’n peri pryder iddynt. Pan fydd pob aelod o’r Panel yn fodlon, gwahoddir y myfyriwr i ychwanegu unrhyw bwyntiau eraill y mae am dynnu sylw’r Panel atynt, a gwahoddir y sawl sydd wedi dod yn gwmni i’r myfyriwr i siarad i gefnogi’r achos. Yna bydd y Panel yn holi unrhyw bartïon eraill sy’n bresennol yn y gwrandawiad, ac fe’u gwahoddir i gyflwyno barn ar yr achos.

39. Yng ngwrandawiad y Panel, mae gan y Cadeirydd ddisgresiwn i ddatgan bod unrhyw fater a gyflwynir gan y myfyriwr, neu gan y sawl sydd wedi dod yn gwmni i’r myfyriwr, yn annerbyniol, os bydd o’r farn nad yw’n uniongyrchol gysylltiedig â chynnwys yr apêl academaidd a gyflwynwyd yn ysgrifenedig gan y myfyriwr.

40. Mae gan y Cadeirydd ddisgresiwn hefyd i ddatgan bod unrhyw dystiolaeth neu wybodaeth na chafodd ei chyflwyno neu ei hadolygu gan yr holl bartïon perthnasol cyn y gwrandawiad yn dderbyniol. Er tegwch, mae’n bwysig bod pob un o’r partïon yn sicrhau bod y dystiolaeth yn cael ei chyflwyno cyn y gwrandawiad, er mwyn rhoi cyfle i bawb adolygu’r dystiolaeth ac ymateb yn briodol. Dim ond mewn achosion eithriadol lle mae’r Cadeirydd yn fodlon, a phawb arall yn rhoi caniatâd, y cyflwynir tystiolaeth newydd i’r gwrandawiad ei hystyried.

41. Yna gwahoddir y myfyriwr i ymateb i’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan unrhyw un o’r partïon sy’n bresennol ac ychwanegu unrhyw bwyntiau eraill.

42. Ar ôl i’r gwrandawiad ddod i ben, rhoddir gwybod i’r myfyriwr ynglŷn â phryd a sut y caiff wybod am benderfyniad y Panel. Yna bydd yr holl bartïon, ac eithrio aelodau’r Panel a’r Ysgrifennydd, yn gadael yr ystafell. Bydd y Panel yn ystyried y dystiolaeth sydd ger ei fron ac yn gwneud ei benderfyniad. Bydd Ysgrifennydd y Panel yn cynghori’r Panel ar yr opsiynau sydd ar gael iddo, os yw hynny’n briodol.

43. Bydd yr Ysgrifennydd yn hysbysu’r myfyriwr yn ysgrifenedig ymhen pum diwrnod gwaith ynghylch penderfyniad yr apêl.

44. Dylid datrys pob apêl academaidd ymhen 6 wythnos waith. Os yw’n debygol y bydd yr ymateb yn hwyr yn dod, caiff y myfyriwr wybod pam y mae hynny, a chaiff wybod beth yw hynt yr ymateb.

Adolygiad Terfynol

45. Os bydd myfyriwr yn anfodlon â chanlyniad yr apêl academaidd, caiff ofyn am Adolygiad Terfynol. Cyfeirir myfyrwyr at y weithdrefn hon pan y’u hysbysir ynghylch canlyniad ffurfiol eu hapêl, a bydd ganddynt 10 diwrnod gwaith o ddyddiad y llythyr hwn i gyflwyno cais am Adolygiad Terfynol. Am ragor o fanylion, gweler: https://www.aber.ac.uk/cy/aqro/handbook/fr/           

Monitro Apeliadau Academaidd

46. Mae’n bwysig monitro nifer, lefel ac ystod apeliadau academaidd. Bydd y Gofrestrfa Academaidd yn monitro pob apêl academaidd ac yn adrodd i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil a, thrwy’r Pwyllgor hwnnw, i’r Bwrdd Academaidd. Cedwir unrhyw fanylion personol yn gyfrinachol. Cyfrifoldeb y Pwyllgor Graddau Ymchwil fydd monitro’r data a gwneud argymhellion priodol i gyrff neu staff perthnasol.

47. Cyfrifoldeb y Bwrdd Academaidd hefyd fydd adolygu’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd a’i heffeithiolrwydd, ac argymell newidiadau, lle bo hynny’n briodol.