4.2 Gradd Baglor: Rheolau Cynnydd

Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un CYN Medi 2018

1. Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:

(i) ennill marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau

a

(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

2. Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll. Serch hynny, bydd rhaid i fyfyrwyr basio o leiaf 60 o gredydau er mwyn cael sefyll asesiadau ym mis Awst. Os ydynt wedi pasio llai na 60 credyd, bydd rhaid ail-wneud y flwyddyn gyntaf.

3. Ni chaiff myfyrwyr fynd i Ran Dau hyd nes eu bod wedi bodloni’r holl amodau uchod (h.y. ni chewch ail-wneud modiwlau o Ran Un a fethwyd ac astudio yn Rhan Dau ar yr un pryd).

Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un ERS Medi 2018

4. Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:

(i) ennill marciau o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau

a

(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

5. Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll.

6. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst.

7. Caniateir i fyfyrwyr sefyll uchafswm o 80 credyd yng nghyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80 credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn.

Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch) – Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Dau CYN mis Medi 2013

8. Er mwyn cwblhau pob blwyddyn yn Rhan Dau yn llwyddiannus, gan gynnwys y flwyddyn olaf, ac er mwyn ennill 120 o gredydau tuag at eich gradd, rhaid cael marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth o leiaf 60 o gredydau bob blwyddyn, OND SYLWCH ar uchafswm y credydau y caniateir eu methu heb golli’r hawl i gael gradd, fel y’i nodir o dan 2 isod.

Ni chaiff myfyrwyr ailsefyll modiwlau a basiwyd ganddynt yn Rhan Dau. Rhaid i'r rheini aros ar y cofnod, hyd yn oed os ydynt am newid cynllun gradd.

Blwyddyn olaf

9. I fod yn gymwys i gael gradd o dan Reoliadau’r Brifysgol, rhaid i bodloni’r tri maen prawf a ganlyn:

(i) rhaid pasio o leiaf dri chwarter (75%) o’r credydau sy’n cyfrif tuag at y radd (h.y. 180 o 240 credyd ar gyfer cynlluniau tair blynedd neu 270 o 360 credyd ar gyfer cynlluniau pedair blynedd), ac eithrio credydau a enillwyd yn ystod Blwyddyn Ryng-gwrs neu Flwyddyn Dramor

a

(ii) rhaid eich bod wedi pasio o leiaf ddau draean (66.7%) o’r credydau a gymerwyd ar lefel y dyfarniad, fel a ganlyn:

Graddau Baglor

Credydau a gymerwyd
ar Lefel Tri
Lleiafswm y
credydau i’w pasio
ar Lefel Tri
240180
230170
220160
210150
200140
190130
180120
170115
160110
150100
14095
13090
12080

a

(iii) i gael gradd anrhydedd, rhaid i fyfyrwyr hefyd basio unrhyw fodiwlau a ddiffinnir fel modiwlau y mae’n ‘rhaid eu pasio’.

Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch) – Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran Dau ERS mis Medi 2013 a CHYN mis Medi 2017

10. Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod blwyddyn ryng-gwrs).

11. I gamu o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 o gredydau.

12. Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd, a hynny i gael marc pasio moel o 40% ar y cyfle cyntaf sydd ar gael.

13. Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

14. Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

15. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol. 

Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch - Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran Dau ERS mis Medi 2017 a CHYN mis Medi 2019

16. Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod blwyddyn ryng-gwrs).

17. I gamu o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 o gredydau.

18. Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd (gydag arwydd ailsefyll F), a hynny i gael marc pasio moel o 40% ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cofnod ailsefyll yr haf ym mis Awst, neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

19. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

20. Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

21. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol. 

Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch) - Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran Dau ERS mis Medi 2019

22. Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod blwyddyn ryng-gwrs).

23. I gamu o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 o gredydau.

24. Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd (gydag arwydd ailsefyll F), a hynny i gael marc pasio moel o 40%.

25. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Rhaid cymryd yr ail gyfle i ailsefyll unrhyw fodiwlau a fethwyd yn ystod y flwyddyn ddilynol, yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen.

26. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ail-wneud y flwyddyn os ydynt wedi methu mwy na 80 credyd. 

27. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol. Bydd hyn yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst os ydynt wedi methu 80 credyd neu lai, neu trwy ail-wneud y flwyddyn. 

28. Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 80 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80 credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn.

29. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.