4.3 Graddau Meistr Integredig: Rheolau Cynnydd

1. Noder bod y gofynion hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw un sy’n dymuno trosglwyddo i Gynllun Meistr Integredig, e.e. o BEng i MEng.

Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un CYN Medi 2018

2. Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:

(i) ennill marc o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau

a

(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

3. Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll. Serch hynny, bydd rhaid iddynt basio o leiaf 60 credyd i gael sefyll asesiadau ym mis Awst. Os ydynt wedi pasio llai na 60 o gredydau, bydd rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn gyntaf.

4. Ni chaiff myfyrwyr  fynd i Ran Dau hyd nes eu bod wedi bodloni’r holl amodau uchod (h.y. ni chaniateir ail-wneud modiwlau Rhan Un a fethwyd ac astudio yn Rhan Dau ar yr un pryd).

Rhan Un – myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Un ERS Medi 2018

5. Bydd myfyrwyr yn pasio Rhan Un os ydynt yn bodloni’r ddau amod a ganlyn yn yr asesiadau ar gyfer modiwlau Rhan Un:

(i) ennill marciau o 40% neu ragor mewn modiwlau sy’n werth 100 o gredydau

a

(ii) cael cyfartaledd cyffredinol wedi’i bwysoli o 40% o leiaf.

6. Fel arfer, caiff myfyrwyr Rhan Un hyd at dri chyfle i ailsefyll.

7. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst.

8. Caniateir i fyfyrwyr sefyll uchafswm o 80 credyd yng nghyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80 credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn.

Rhan Dau (Blwyddyn Dau ac uwch) – Myfyrwyr sydd wedi dechrau ar Ran Dau ERS mis Medi 2013 a CHYN mis Medi 2016

9. Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd sy’n cyfrannu at ddosbarth y dyfarniad terfynol (ac eithrio modiwlau lefel ‘S’, h.y. marciau a gafwyd yn ystod blwyddyn ryng-gwrs).

10. I gamu ymlaen o’r naill flwyddyn astudio i’r llall, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 o gredydau.

11. Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd, a hynny i gael marc pasio moel o 40.

12. Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

13. Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

14. Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% i fynd ymlaen ar ôl yr ail flwyddyn. Bydd gofyn i fyfyrwyr sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn drosglwyddo i radd Baglor.

15. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.

Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran 2 Cynllun Meistr Integredig YM mis Medi 2016 YN UNIG

16. Y marc pasio modiwl ar Lefel Dau a Lefel Tri yw 40%. Y marc pasio modiwlau ar Lefel M yw 50%.

17. Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd ar draws Lefel Dau a Lefel Tri ac ni chânt fethu mwy nag 20 credyd ar Lefel M, sy’n cyfrannu at ddosbarthiad terfynol eu dyfarniad (ac eithrio modiwlau Lefel S), h.y. marciau a gafwyd yn ystod blwyddyn ryng-gwrs).

18. Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 credyd yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Bydd gofyn i’r myfyrwyr sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn drosglwyddo i radd Baglor. Mae’n rhaid i fyfyrwyr basio’r ail flwyddyn er mwyn caniatáu iddynt fynd ymlaen i flwyddyn mewn diwydiant.

19. Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd ar Lefelau Dau a Thri, a hynny i gael marc pasio moel o 40%. Fel arfer, dim ond un cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd ar Lefel M, a hynny i gael y marc pasio moel o 50%.

20. Rhaid cymryd cyfleoedd i ailsefyll ar gyfer marc pasio moel yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn, a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

21. Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

22. I fynd ymlaen o’r drydedd flwyddyn astudio, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 220 o gredydau a gymerwyd ym mlynyddoedd 2 a 3.

23. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.

Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Dau Cynllun Meistr Integredig ERS mis Medi 2017 a CYN mis Medi 201924.

24. Y marc pasio modiwl ar Lefel Dau a Lefel Tri yw 40%. Y marc pasio modiwlau ar Lefel M yw 50%.

25. Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd ar draws Lefel Dau  a Lefel Tri ac ni chânt fethu mwy nag 20 credyd ar Lefel M, sy’n cyfrannu at ddosbarthiad terfynol eu dyfarniad (ac eithrio modiwlau Lefel S), h.y. marciau a gafwyd yn ystod blwyddyn ryng-gwrs).

26. Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 credyd yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Bydd gofyn i’r myfyrwyr sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn drosglwyddo i radd Baglor. Mae’n rhaid i fyfyrwyr basio’r ail flwyddyn er mwyn caniatáu iddynt fynd ymlaen i’r flwyddyn mewn diwydiant.

27. Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd (gydag arwydd ailsefyll F) ar Lefelau Dau a Thri, a hynny i gael marc pasio moel o 40%. Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd ar Lefel M, a hynny i gael y marc pasio moel o 50%. Dylid cymryd y cyfleoedd ailsefyll hyn ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

28. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol, ar y cyfle nesaf sydd ar gael (h.y. yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst neu yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen).

29. Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 60 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll mis Awst. Caniateir i’r myfyrwyr hynny sydd wedi pasio llai na 60 o gredydau gael eu hasesu, ond dim ond hyd at yr uchafswm o 60 credyd.

30. I fynd ymlaen o’r drydedd flwyddyn astudio, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 220 o gredydau a gymerwyd ym mlynyddoedd 2 a 3.

31. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.

Myfyrwyr a ddechreuodd ar Ran Dau Cynllun Meistr Integredig ERS mis Medi 2019

32. Y marc pasio modiwl ar Lefel Dau a Lefel Tri yw 40%. Y marc pasio modiwlau ar Lefel M yw 50%.

33. Ni chaiff myfyrwyr fethu mwy nag 20 credyd ar draws Lefel Dau  a Lefel Tri ac ni chânt fethu mwy nag 20 credyd ar Lefel M, sy’n cyfrannu at ddosbarthiad terfynol eu dyfarniad (ac eithrio modiwlau Lefel S), h.y. marciau a gafwyd yn ystod blwyddyn ryng-gwrs).

34. Bydd gofyn i fyfyrwyr sicrhau cyfartaledd cyffredinol o 55% yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 100 credyd yn yr ail flwyddyn i fynd ymlaen i’r drydedd flwyddyn. Bydd gofyn i’r myfyrwyr sy’n methu bodloni’r gofyniad hwn drosglwyddo i radd Baglor. Mae’n rhaid i fyfyrwyr basio’r ail flwyddyn er mwyn caniatáu iddynt fynd ymlaen i’r flwyddyn mewn diwydiant.

35. Fel arfer dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd (â dangosydd F) ar Lefel Dau a Thri, a hynny i gael y marc pasio moel o 40%. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle cyntaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Rhaid cymryd yr ail gyfle i ailsefyll unrhyw fodiwlau a fethwyd yn ystod y sesiwn ddilynol, yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu ynddo o’r blaen.

36. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr ail-wneud y flwyddyn os ydynt wedi methu mwy na 80 credyd.

37. Fel arfer, dim ond DAU gyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwlau a fethwyd ar Lefel M, a hynny i gael y marc pasio moel o 50%. Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi methu 80 credyd neu lai gymryd y cyfle nesaf i ailsefyll yr holl asesiadau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Rhaid cymryd yr ail gyfle i ailsefyll unrhyw fodiwlau a fethwyd yn ystod y flwyddyn ddilynol, yn y semester y caiff y modiwl ei ddysgu, neu y cafodd ei ddysgu o’r blaen.

38. Fel arfer, dim ond UN cyfle y bydd myfyrwyr yn ei gael i ailsefyll modiwl i gael y marc llawn (gydag arwydd ailsefyll H), a hynny YN UNIG pan fydd amgylchiadau arbennig wedi eu hystyried a’u cymeradwyo gan y Brifysgol. Bydd hyn yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst os ydynt wedi methu 80 credyd neu lai, neu trwy ail-wneud y flwyddyn.

39. Caiff myfyrwyr gael eu hasesu ar hyd at 80 o gredydau yn ystod cyfnod ailsefyll yr haf ym mis Awst. Ni chaniateir i fyfyrwyr sydd wedi methu mwy na 80 credyd i ailsefyll ym mis Awst o gwbl, a bydd yn rhaid iddynt ail-wneud y flwyddyn.

40. I fynd ymlaen o’r drydedd flwyddyn astudio, rhaid i’r myfyrwyr basio o leiaf 220 o gredydau a gymerwyd ym mlynyddoedd 2 a 3.

41. Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi ymgymhwyso am radd fynd ymlaen wedi hynny i gymryd cyfleoedd ailsefyll gydag arwydd ailsefyll F. Gall myfyrwyr sydd ddim eto wedi ymgymhwyso gymryd unrhyw gyfleoedd ailsefyll sy’n weddill er mwyn eu galluogi i gyrraedd y safon sy’n ofynnol.

Dyfarnu gradd Baglor i fyfyrwyr sy’n astudio cynlluniau Meistr Integredig

42. Bydd myfyrwyr sydd wedi casglu 360 o gredydau, gyda 120 o gredydau yr un ar Lefelau Un, Dau a Thri, ond sydd yn methu â mynd ymhellach â’r cynllun, neu yn methu â chasglu 120 o gredydau eraill ar Lefel M neu gymhwyso ar gyfer y radd Meistr Integredig, yn gallu, ar argymhelliad y Bwrdd Arholi, cael gradd Baglor ar lefel Anrhydedd neu Basio, fel y bo’n briodol, ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion y cynllun hwnnw. Pennir dosbarth y radd drwy ddefnyddio’r confensiynau ar gyfer graddau Baglor, h.y. cynnwys holl fodiwlau’r ail a’r drydedd flwyddyn yn y Rhaeadr, a hepgor modiwlau Lefel M. Rhaid i’r myfyrwyr fodloni’r holl ganlyniadau dysgu ar gyfer y cynllun Baglor.