4.15 Ychwanegiad CV-19 at Gonfensiynau Arholiadau

Dangosyddion modiwlau i'w defnyddio yn semester dau 2020

 

Dim dangosydd

Marc pasio, asesiad y modiwl wedi'i gwblhau

Y

I'w ddefnyddio pan fo'r marc a roddwyd yn deillio o asesiadau oedd yn cyfateb i o leiaf 50% ond yn llai na 100% o asesiadau'r modiwl, pan na chynhaliwyd asesiadau amgen a phan mai pasio yw'r marc. Ceir cyfle i ailsefyll y modiwlau hyn am y marc llawn, hyd yn oed os pasiwyd y modiwl.

Bydd modiwlau a chanddynt ddangosydd Y yn cyfrif yn y credydau a ddefnyddir i gyfrifo dosbarth y radd. 

Ni ddefnyddir Y ar gyfer marciau modiwlau a fethwyd

Defnyddir y dangosydd ailsefyll canlynol ar gyfer marciau modiwl deilliedig a marciau modiwl o lai na 40% ar gyfer modiwlau israddedig (50% ar gyfer modiwlau lefel M a marciau uwchraddedig):

A

I'w ddefnyddio fel dangosydd dros dro ar gyfer marc coll yn sgil honiad o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol nad yw'r ymchwiliad iddo wedi'i gwblhau eto

F

Ailsefyll am farc wedi'i gapio (rhan dau yn unig, yn cynnwys FDA ac FDSC rhan un a dau)

H

Ailsefyll am farc llawn (rhan dau yn unig, yn cynnwys FDA ac FDSC rhan un a dau)

M

Ailsefyll am farc llawn (rhan un)

H/M

I'w ddefnyddio naill ai pan nad yw marc modiwl ar gael adeg y bwrdd arholi, e.e. taith maes, ond y bydd ar gael yn nes ymlaen, neu pan na phasiwyd y modiwl er mwyn dangos y cynigir ailsefyll am farc llawn ym mis Awst.

N

Ni chaniateir ailsefyll (ar gyfer achosion o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol yn unig)

P

Ailsefyll am farc wedi'i gapio (rhan un yn unig ar gyfer achosion o Ymddygiad Academaidd Annerbyniol)

Q

Llai na 50% o'r asesu sydd wedi'i gynnal, neu ddim asesu o gwbl, ac felly ni cheir marc ar gyfer y modiwl.  NI cheir cyfle i ailsefyll unrhyw ran o'r asesiad yn y dyfodol, er y gallai myfyriwr ailadrodd y modiwl yn rhan o flwyddyn sy'n cael ei hailadrodd.

Bernir bod y modiwl wedi'i basio at ddibenion symud ymlaen a dyfarnu gradd, ond ni fydd yn cyfrif yn y credydau a ddefnyddir i gyfrifo dosbarth y radd.

R

Ailsefyll am farc llawn (rhan un yn unig)

S

Ailsefyll am farc wedi'i gapio (rhan dau yn unig, yn cynnwys FDA ac FDSC rhan un a dau)

T

Ailsefyll am farc wedi'i gapio (rhan dau yn unig - Lefel M yn unig a marciau uwchraddedig)

Amgylchiadau arbennig

1. Nid oes angen i fyfyrwyr lenwi ffurflenni amgylchiadau arbennig yn semester dau, boed hynny oherwydd peidio â chyflwyno gwaith nac oherwydd eu bod o'r farn fod amgylchiadau arbennig wedi cael effaith niweidiol ar eu perfformiad. Bydd myfyrwyr yn y ddau gategori yn cael y cyfle i ofyn am ailsefyll heb gapio'r marc. Ni ddylai adrannau gynghori myfyrwyr i gyflwyno ffurflenni a thystiolaeth ar gyfer Covid-19 nac amgylchiadau eraill.

Rheolau symud ymlaen

Yr holl fyfyrwyr rhan un

2. Bydd y rheolau arferol yn gymwys o ran symud ymlaen, h.y. er mwyn symud ymlaen o un flwyddyn astudio i'r nesaf, rhaid i fyfyrwyr basio isafswm o 100 credyd, a gall hynny gynnwys modiwlau a chanddynt ddangosyddion Q ac Y. Pan fydd gofyn i fyfyrwyr ennill marc cyfartalog cyffredinol er mwyn symud ymlaen, ni fydd modiwlau a chanddynt ddangosyddion Q yn cael eu cynnwys yn y cyfrifiad hwnnw, h.y. marc cyfartalog o 40 er mwyn symud ymlaen yn rhan un.

3. Ni fydd yr ailsefyll ym mis Awst, gan gynnwys ailsefyll semester un, yn orfodol. Ni cheir cap ar nifer yr asesiadau ailsefyll ym mis Awst 2020 yn unig.

Yr holl fyfyrwyr rhan dau

4. Bydd y rheolau arferol yn gymwys o ran symud ymlaen, h.y. er mwyn symud ymlaen o un flwyddyn astudio i'r nesaf, rhaid i fyfyrwyr basio isafswm o 100 credyd, a gall hynny gynnwys modiwlau a chanddynt ddangosyddion Q ac Y.[1] Pan fydd gofyn i fyfyrwyr ennill marc cyfartalog cyffredinol er mwyn symud ymlaen, ni fydd modiwlau a chanddynt ddangosyddion Q yn cael eu cynnwys yn y cyfrifiad hwnnw, e.e. marc cyfartalog o 55 er mwyn symud ymlaen ar raddau meistr integredig.

5. Ni fydd yr ailsefyll ym mis Awst, gan gynnwys ailsefyll semester un, yn orfodol. Ni cheir cap ar nifer yr asesiadau ailsefyll ym mis Awst 2020 yn unig.

6. Ar gyfer modiwlau semester dau:

(i) Caniateir i'r HOLL fyfyrwyr ailsefyll heb gapio'r marc ar gyfer UNRHYW fodiwl a aseswyd yn semester dau, boed hwy wedi'i fethu (dangosydd H awtomatig, h.y. ailsefyll am farc llawn) neu ei basio, ac eithrio pan roddwyd cosb am Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.

(ii) Pan fydd myfyriwr yn dewis ailsefyll modiwl a basiwyd, y marc uchaf fydd yn sefyll.

7. Bydd dangosyddion ailsefyll semester un sydd eisoes wedi'u cadarnhau gan Fyrddau Arholi semester un yn sefyll; bydd myfyrwyr sy'n ailsefyll modiwl semester un am farc wedi'i gapio ym mis Awst yn gymwys i gael cyfle arall i ailsefyll am farc wedi'i gapio (dangosydd S).

8. Gall myfyrwyr ail flwyddyn a chanddynt ddangosyddion Y, Q a H ddewis tynnu'n ôl ar ddiwedd semester dau a dychwelyd ym mis Medi 2021 neu 2022. Os oes ganddynt fwy nag 20 credyd o H byddant yn ailadrodd y flwyddyn. Gall dangosyddion Y a Q barhau i ymddangos mewn dyfarniadau a wneir yn y dyfodol hyd at fis Medi 2025.

Myfyrwyr uwchraddedig a ddysgir drwy gwrs

9. Mae'r dangosyddion ailsefyll fel y nodir uchod.

10. Ni fydd yr ailsefyll ym mis Awst, gan gynnwys ailsefyll semester un, yn orfodol. Ni cheir cap ar nifer yr asesiadau ailsefyll ym mis Awst 2020 yn unig.

Myfyrwyr ar gynlluniau cyfnewid

11. Bernir bod myfyrwyr sy'n dychwelyd o gynllun cyfnewid, ac na fu modd iddynt gwblhau rhywfaint neu'r oll o'u hasesiad gyda darparwr y cyfnod cyfnewid, wedi pasio at ddibenion symud ymlaen a bydd modd iddynt hefyd ailadrodd credydau yn ystod y flwyddyn ganlynol os mynnant. Defnyddio dangosyddion H, Q ac Y.

12. Bydd myfyrwyr a fu ar gyfnod cyfnewid yma yn cael marciau ar gyfer modiwlau ar y telerau uchod.

Dyfarnu graddau a'u dosbarthiadau

Graddau israddedig

13. Nid yw nifer y credydau a fethwyd a ganiateir er mwyn ennill gradd wedi newid. Er enghraifft, er mwyn cael gradd Baglor dim ond 20 o'r 240 o gredydau a gymerir yn rhan dau y gall myfyriwr eu methu.

14. Dyfernir dosbarthiad i radd Baglor a gradd Meistr Integredig pan fydd o leiaf ddwy ran o dair o'r credydau gofynnol wedi'u pasio, gan gynnwys y rheini sydd â dangosydd Y.

15. Ni fydd modiwlau a chanddynt ddangosyddion Q yn cyfrif tuag at y dosbarthiad.

16. Enghreifftiau ymarferol:

Gradd Baglor - 240 credyd yn rhan dau, ac o leiaf 220 ohonynt yn gorfod bod yn gredydau a basiwyd (ac eithrio modiwlau Lefel S).

160 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y)

80 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

Dim credydau a fethwyd

160 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y)

60 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

20 credyd a fethwyd

200 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y)

40 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

Dim credydau a fethwyd

 

Gradd Meistr Integredig (mynediad rhwng Medi 2013 a Medi 2016 - ni chaniateir methu mwy nag 20 credyd; mynediad ar ôl Medi 2016 - ni chaniateir methu mwy nag 20 credyd ar lefel 2 a 3, ac 20 credyd ar lefel M) - 360 credyd yn rhan dau, gydag o leiaf 320 ohonynt yn gorfod bod yn gredydau a basiwyd (ac eithrio modiwlau Lefel S).

240 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y) (mynediad rhwng Medi 2013 a Medi 2016)

120 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

Dim credydau a fethwyd

240 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y) (mynediad rhwng Medi 2013 a Medi 2016)

100 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

20 credyd a fethwyd yn Rhan 2

240 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y) (mynediad o Fedi 2016)

120 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

Dim credydau a fethwyd

240 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y) (mynediad o Fedi 2016)

100 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

20 credyd a fethwyd ar lefel M NEU ar lefel 2 neu 3

240 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y) (mynediad o Fedi 2016)

80 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

20 credyd a fethwyd ar lefel M ac 20 credyd a fethwyd ar lefel 2 NEU 3 (nid y ddau)

 

Gradd gyffredin - gydag isafswm o 60 credyd ar Lefel 3 neu'n uwch ac wedi pasio o leiaf 160 credyd dros ran dau yn ei chrynswth (ac eithrio modiwlau Lefel S).

110 credyd gyda marciau pasio (gan gynnwys dangosyddion Y)

50 credyd y bernir eu bod wedi cael eu pasio gyda dangosyddion Q

80 credyd a fethwyd

17. Bydd canlyniadau sy'n seiliedig ar asesu anghyflawn yn cael eu cyflwyno fel dosbarthiadau gradd dangosol a bydd myfyrwyr yn gall:

(i) eu derbyn a graddio, ac yna bydd y canlyniadau'n rhai terfynol

(ii) aros i'r marciau fod ar gael

neu

(iii) ailsefyll y modiwlau hynny yr effeithiwyd arnynt cyn cael y radd.

Y drws trugaredd

18. Gweler Atodiad 1 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Israddedig ac Atodiad 2 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Meistr.

Dyfarniadau uwchraddedig drwy gwrs

19. Defnyddir yr un dangosyddion modiwlau â’r rhai ar gyfer myfyrwyr israddedig ac eithrio T (dangosydd ailsefyll am farc wedi'i gapio).

20. Nid yw nifer y credydau a fethwyd a ganiateir er mwyn ennill gradd wedi newid. Er enghraifft, er mwyn cael gradd Meistr dim ond 20 o'r 180 o gredydau y gall myfyriwr eu methu. Dyfernir dosbarthiad i radd pan fydd o leiaf ddwy ran o dair o'r credydau gofynnol wedi'u pasio, gan gynnwys y rheini sydd â dangosydd Y. Ni fydd modiwlau a chanddynt ddangosyddion Q yn cyfrif tuag at y dosbarthiad.

21. TUAAU - noder yr ystyriaethau achredu allanol.

22. Rhaid cyflawni'r gofynion TAR, gyda neu heb SAC, yn unol â'r canllawiau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, sy'n gwneud darpariaethau ar gyfer dod â lleoliadau mewn ysgolion i ben yn gynnar.

Dyfarniadau ymadael (wrth gefn) israddedig ac uwchraddedig drwy gwrs

23. Dyfarniadau ymadael â dosbarthiad (PGCert, PGDip, BSc/BA lle mae'n bwynt ymadael ar gynllun Meistr integredig):

(i) Bydd modiwlau Q yn cyfrif tuag at nifer y credydau a basiwyd sy'n ofynnol ar gyfer y dyfarniad ond nid ar gyfer y credydau a ddefnyddir yn y dosbarthiad.

(ii) Rhaid i o leiaf ddwy ran o dair o'r credydau gofynnol ar gyfer dosbarthiad fod yn seiliedig ar farciau gwirioneddol neu fodiwlau Y; ni ellir cyfrif modiwlau Q.

24. Dyfarniadau ymadael heb ddosbarthiad: CertHE, DipHE, gradd Gyffredin: Ni all dangosyddion Q gyfrannu tuag at fwy nag un rhan o dair o unrhyw ddyfarniad ymadael.

Dyfarniadau eraill ar lefel israddedig

25. Tystysgrif Addysg Broffesiynol (PCE) a Thystysgrif Addysg Broffesiynol i Raddedigion (PRGCE) – Mae'r holl asesiadau ar gyfer modiwlau wedi'u gosod yn ôl yr arfer, ac felly nid oes angen dangosyddion Q nac Y. Mae'r gofynion addysgu ymarferol wedi cael eu newid ar gyfer semester dau yn unig, a bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cwblhau'r rhain wrth fodd yr arholwyr yn gohirio'r dyfarniad terfynol hyd y gallant gwblhau'r gofynion ymarferol sy'n weddill.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd a chanlyniadau posibl

 

Sefyllfa

Canlyniad

1

Asesiad amgen wedi'i osod ar gyfer myfyriwr, a'r myfyriwr wedi'i sefyll ac wedi pasio'r modiwl

Y myfyriwr yn cael marc pasio

2

Asesiad amgen wedi'i osod ar gyfer myfyriwr, a'r myfyriwr wedi'i sefyll ond wedi methu'r modiwl

Y myfyriwr yn cael marc methu a dangosydd H

3

Asesiad amgen wedi'i osod ar gyfer myfyriwr, a'r myfyriwr wedi penderfynu peidio â'i sefyll.  Fodd bynnag, mae wedi cwblhau'r asesiadau eraill.

0 fel cosb yn berthnasol i bob achos o beidio â chyflwyno gwaith. Dangosydd H os na phasiwyd yn sgil marciau o gydrannau eraill

4

Asesiad amgen wedi'i osod ar gyfer myfyriwr, a'r myfyriwr wedi penderfynu peidio â'i sefyll.  Nid oes gan y myfyriwr unrhyw farciau eraill ar gyfer y modiwl.

Y myfyriwr yn cael marc o 0 am beidio â chyflwyno a dangosydd H

5

NI osodwyd asesiad amgen ar gyfer y myfyriwr.  Mae wedi cwblhau rhai asesiadau ond nid ydynt yn werth 50% neu fwy ond mae ganddynt farc cydrannol.

Dim marc rhannol, gwag a dangosydd Q

6

NI osodwyd asesiad amgen ar gyfer y myfyriwr.  Mae wedi cwblhau asesiadau gwerth 50% neu fwy o'r modiwl.

Yn cael marc deilliannol gyda dangosydd Y os pasiwyd y modiwl.
Os na phasiwyd y modiwl, defnyddir y dangosydd methu priodol, sef naill ai H neu M ac eithrio mewn achosion o YAA sydd wedi'i gadarnhau

7

Bydd y myfyriwr yn cael cynnig yr asesiad yn nes ymlaen (megis gwaith maes).

Marc gwag a dangosydd H

8

Myfyriwr yn ailsefyll o'r sesiwn ddiwethaf am farc wedi'i gapio, ond yn methu neu ddim yn cyflwyno asesiad.

0 am beidio â chyflwyno
Dangosydd S (israddedig) neu ddangosydd ailsefyll T ar gyfer modiwlau lefel M

9

Y myfyriwr eisiau gadael ei gwrs a chael dyfarniad ymadael â dosbarthiad, os yw hyn ar gael, e.e. 
PGCert, PGDip, BSc/BA lle mae'n bwynt ymadael ar gynllun Meistr integredig

Bydd modiwlau Q yn cyfrif tuag at nifer y credydau a basiwyd sy'n ofynnol ar gyfer y dyfarniad ond nid ar gyfer y credydau a ddefnyddir yn y dosbarthiad.
Rhaid i o leiaf ddwy ran o dair o'r credydau gofynnol ar gyfer dosbarthiad fod yn seiliedig ar farciau gwirioneddol neu fodiwlau Y, ni cheir cyfrif modiwlau Q.

10

Y myfyriwr eisiau gadael ei gwrs a chael dyfarniad ymadael (heb ddosbarthiad), e.e. CertHE, DipHE, gradd Gyffredin

Ni chaniateir i ddangosyddion Q gyfrannu tuag at fwy nag un rhan o dair o unrhyw ddyfarniad ymadael

11

Myfyrwyr y gosodwyd asesiadau amgen ar eu cyfer, a'u bod wedi eu sefyll ym mis Mai ond wedi eu methu.  Wedi eu hailsefyll yn y cyfnod ailsefyll a'u methu eto, a'u bod felly mewn sefyllfa lle mae ganddynt fwy nag 20 credyd o H

Bydd angen i'r myfyriwr ailadrodd y credydau a fethwyd y sesiwn nesaf

12

Myfyrwyr sydd ag ailsefyll H ar gyfer marciau a ddisgwylir yn nes ymlaen (megis gwaith maes) a bod ganddynt hefyd hyd at 20 credyd H mewn modiwlau eraill.

Caniateir iddynt symud ymlaen.
Rhaid i'r modiwlau gwaith maes hyn fod wedi'u nodi ymlaen llaw a'u cofnodi yng nghofnodion y bwrdd arholi

13

Myfyrwyr blwyddyn olaf nad ydynt yn fodlon ar ddosbarthiad dangosol eu gradd

Gall myfyrwyr blwyddyn olaf ddewis gwrthod dosbarthiad dangosol y radd ac ailsefyll unrhyw fodiwl semester dau, ac eithrio dangosyddion F neu N. 
(Yn semester dau, dim ond mewn achosion YAA y defnyddir dangosyddion F)

14

Myfyriwr rhan dau nad ydyw ar ei flwyddyn olaf ac sydd wedi bodloni'r gofynion symud ymlaen ond sydd eisiau ailadrodd y flwyddyn

Mae'n bosibl y gall y myfyriwr ailadrodd modiwlau a fethwyd (o semester un) a gofyn am gael ailadrodd modiwlau a aseswyd yn semester dau

15

Gall myfyrwyr a chanddynt ormod o gredydau a fethwyd ac sy'n gorfod ailadrodd y flwyddyn ddadlau bod arnynt eisiau ailadrodd modiwlau a chanddynt ddangosydd Q er mwyn cael statws llawn-amser i gael cymorth ariannol gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr

Caniateir i fyfyrwyr ailadrodd modiwlau Q os mynnant.

 

Atodiad 1 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Israddedig

Pob Amgylchiadau Arbennig i fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn olaf sy'n dod o fewn ffin 2% ym misoedd Mehefin neu Fedi 2020

1. Pwysau Marciau

Argymhellir bod rheol y pwysau marciau a weithredir fel arfer i ddrws 1% yn cael ei gweithredu i ddrws 2% er mwyn cydnabod yr amgylchiadau sy'n wynebu ein myfyrwyr i gyd yn y flwyddyn eithriadol hon o ganlyniad i COVID-19, neu o ganlyniad i amgylchiadau arbennig eraill sy'n effeithio ar fyfyrwyr unigol yn ystod semester dau ym mlwyddyn academaidd 2019-20, felly:

Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 2% i unrhyw ffin, RHAID eu codi i’r dosbarth uwch, ar yr amod eu bod yn bodloni un o’r meini prawf hyn: 

(a) NAILL AI mae o leiaf 50% o gredydau Rhan Dau yn eu crynswth, ac eithrio Blwyddyn Ryng-gwrs neu Flwyddyn Dramor, a hefyd yn eithrio unrhyw fodiwlau â dangosyddion Q, yn y dosbarth uwch neu drosodd;

(b) NEU mae dau draean o leiaf o blith 120 credyd olaf Rhan Dau, ac eithrio modiwlau â dangosyddion Q, yn y dosbarth uwch neu drosodd.

Mae i hyn y fantais o allu ymdrin â llawer o achosion Drws Trugaredd mewn modd teg, cyson ac effeithlon.

2. Y Panel Amgylchiadau Arbennig

Pan fydd cyfartaledd rhaeadr myfyrwyr o fewn 2% i unrhyw ffin, a hwythau heb eu codi drwy bwysau marciau, CANIATEIR eu codi i’r dosbarth uwch ar argymhelliad Panel Amgylchiadau Arbennig y Brifysgol, os amharwyd ar eu perfformiad yn semester dau 2020.

Rhoddir ffurflen i'r Adrannau ei llenwi ar gyfer pob myfyriwr sy'n dod o fewn drws trugaredd 2% ym misoedd Mehefin neu Fedi 2020 ond nad ydynt yn bodloni meini prawf y pwysau marciau.  Rhaid i'r adrannau roi gwybodaeth eglur i esbonio pam maent yn cefnogi neu'n peidio â chefnogi dyfarnu dosbarth uwch i'r radd, wedi iddynt ystyried a yw'n debygol y byddai'r myfyrwyr dan sylw wedi cael y dosbarth uwch i'r radd pe na bai COVID-19 wedi amharu ar semester dau 2019-20.

Dylai'r adrannau gynnwys y ffactorau isod[2] yn eu hystyriaethau cyn pennu eu hargymhellion i'r Panel:

(a) A yw'r ffaith bod yr arholiadau traddodiadol a/neu rai ffurfiau eraill ar asesu (e.e. asesiadau ymarferol) wedi'u disodli gan asesiadau eraill wedi effeithio'n negyddol ar y myfyrwyr ai peidio, neu a oes effaith debyg wedi digwydd oherwydd bod y marciau wedi deillio o asesiadau cydrannol mewn modiwlau penodol, neu a fyddai'r myfyrwyr yn debygol o fod wedi cael marciau uwch mewn modiwlau â dangosyddion Q na chyfartaledd eu cyfanswm;

(b) Amserlen cyflwyno'r traethawd hir (mae dyddiadau cyflwyno hwyrach yn golygu ei bod hi'n fwy tebygol y byddai COVID-19 wedi effeithio ar gyflawniad modiwl y traethawd hir/prosiect mawr, boed hynny'n ymwneud â newid y fethodoleg, cwmpas y gwaith neu hyd yn oed pwnc y prosiect, neu drwy gyfyngiadau ar y gwaith ymchwil ac ysgrifennu);

(c) Proffil cyffredinol marciau'r myfyrwyr ar draws Rhan Dau, ac a yw'r perfformiad wedi gostwng yn semester dau 2019-20; os yw'r perfformiad wedi gostwng, a fyddai'r myfyrwyr wedi cyrraedd y dosbarth uwch pe baent wedi perfformio yn unol â'u lefel flaenorol, neu yn wir wedi dangos cynnydd wrth dynnu at ddiwedd y radd, ac a fyddai hynny wedi bod yn debygol heb effaith COVID-19?

Bydd panel Amgylchiadau Arbennig y Brifysgol yn trafod pob achos sy'n dod o fewn y categori hwn er mwyn sicrhau cysonder a thegwch ar draws y Cyfadrannau i gyd. Bydd y panel yn ystyried y materion uchod, ar y cyd ag argymhelliad yr adran yn ystod eu trafodaethau.

Os yw'r Panel Amgylchiadau Arbennig o'r farn nad oes digon o wybodaeth wedi'i rhoi gan yr adran, rhaid i'r Panel chwilio am ragor o wybodaeth gan yr adran cyn y cynhelir Bwrdd Arholi'r Senedd.

DS. Yn unol â'r hyn y cytunwyd arno yn y Senedd, caiff y myfyrwyr y cyfle i dderbyn neu wrthod dosbarth gradd dangosol cyn gynted ag y bydd y canlyniadau ar gael. Mae'r myfyrwyr hefyd yn cadw'r hawl i apelio.

3. Amgylchiadau Arbennig nad ydynt yn gysylltiedig â COVID-19 sydd wedi codi yn semester dau a/neu dri 2019-20 neu semestrau blaenorol

Rydym wedi cadarnhau nad oes angen i fyfyrwyr lenwi ffurflenni amgylchiadau arbennig yn semester dau neu dri, boed hynny oherwydd bod gwaith heb ei gyflwyno neu oherwydd eu bod o'r farn bod amgylchiadau arbennig wedi cael effaith niweidiol ar eu perfformiad.

Os yw ffurflenni amgylchiadau arbennig wedi'u cyflwyno i adrannau yn gynt yn semester dau (neu hyd yn oed yn ystod neu ar ôl y cyfyngiadau symud) dylent gael eu cofnodi yn y byrddau arholi ond ni fydd yn effeithio ar y penderfyniadau ar y modiwlau a'r drws trugaredd yn semestrau dau a thri. Dylid ystyried y dystiolaeth am amgylchiadau arbennig a nodwyd gan y byrddau arholi adrannol o semestrau blaenorol yn y modd arferol, ond fe fydd semester dau a thri 2019-20 yn cael eu hystyried ar sail y marciau yn unig, er mwyn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael eu trin yn gyson, ni waeth p'un a effeithiodd arnynt, COVID-19 neu amgylchiadau eraill.

Atodiad 2 Drws Trugaredd COVID-19: Graddau Meistr

Pob Amgylchiadau Arbennig i ôl-raddedigion graddau Meistr a ddysgir drwy gwrs yn eu blwyddyn olaf sy'n dod o fewn ffin 2% ym misoedd Mehefin, Medi a Rhagfyr 2020

1. Pwysau Marciau

Argymhellir bod rheol y pwysau marciau a weithredir i ddrws 1% yn y confensiynau israddedig, ac sy'n cael ei hestyn i ddrws 2% eleni, hefyd yn cael ei gweithredu i gonfensiynau'r graddau Meistr a ddysgir er mwyn cydnabod yr amgylchiadau sy'n wynebu ein myfyrwyr i gyd yn y flwyddyn eithriadol hon o ganlyniad i COVID-19, neu o ganlyniad i amgylchiadau arbennig eraill sy'n effeithio ar fyfyrwyr unigol yn ystod semestrau dau a thri ym mlwyddyn academaidd 2019-20, felly;

Pan fydd cyfartaledd myfyrwyr o fewn 2% i unrhyw ffin, RHAID  eu codi i'r dosbarth uwch ar yr amod bod o leiaf 50% o gredydau'r radd. Meistr yn eu crynswth, ac eithrio Blwyddyn Ryng-gwrs, a hefyd yn eithrio unrhyw fodiwlau â dangosyddion Q, yn y dosbarth uwch neu drosodd.

Mae i hyn y fantais o allu ymdrin â llawer o achosion Drws Trugaredd mewn modd teg, cyson ac effeithlon.

2. Y Panel Amgylchiadau Arbennig

Pan fydd cyfartaledd myfyrwyr Meistr o fewn 2% i unrhyw ffin, a hwythau heb eu codi drwy bwysau marciau, CANIATEIR eu codi i’r dosbarth uwch ar argymhelliad Panel Amgylchiadau Arbennig y Brifysgol, os amharwyd ar eu perfformiad yn semester dau a/neu dri 2020.

Rhoddir ffurflen i'r Adrannau ei llenwi ar gyfer pob myfyriwr sy'n dod o fewn drws trugaredd 2% ym misoedd Mehefin, Medi neu Ragfyr 2020 ond nad ydynt yn bodloni meini prawf y pwysau marciau.  Rhaid i'r adrannau roi gwybodaeth eglur i esbonio pam maent yn cefnogi neu'n peidio â chefnogi dyfarnu dosbarth uwch i'r radd, wedi iddynt ystyried a yw'n debygol y byddai'r myfyrwyr dan sylw wedi cael y dosbarth uwch i'r radd pe na bai COVID-19 wedi amharu ar semester dau a/neu dri 2019-20.

Dylai'r adrannau gynnwys y ffactorau isod[3] yn eu hystyriaethau cyn pennu eu hargymhellion i'r Panel:

a) A yw'r ffaith bod yr arholiadau traddodiadol a/neu ffurfiau eraill ar asesu (e.e. asesiadau ymarferol) wedi'u disodli gan asesiadau eraill wedi effeithio'n negyddol ar y myfyrwyr ai peidio, neu a oes effaith debyg wedi digwydd oherwydd bod y marciau wedi deillio o asesiadau cydrannol mewn modiwlau penodol, neu a fyddai'r myfyrwyr yn debygol o fod wedi cael marciau uwch mewn modiwlau â dangosyddion Q na chyfartaledd eu cyfanswm;

b) A fyddai'r cyfyngiadau symud oherwydd COVID-19 wedi effeithio ar gyflawniad modiwl y traethawd hir/prosiect mawr, boed hynny'n ymwneud â newid y fethodoleg, cwmpas y gwaith neu hyd yn oed pwnc y prosiect, neu drwy gyfyngiadau ar y gwaith ymchwil ac ysgrifennu. Rhoddir ffurflen i'r myfyrwyr er mwyn iddynt gofnodi'r effaith ar eu traethawd hir/prosiect mawr. Bydd eu hadran yn gwirio hyn.

c) Proffil cyffredinol marciau'r myfyrwyr ac a yw'r perfformiad wedi gostwng yn y modiwlau ar ôl semester un; os yw'r perfformiad wedi gostwng, a fyddai'r myfyrwyr wedi cyrraedd y dosbarth uwch pe baent wedi perfformio yn unol â'u lefel flaenorol, neu yn wir wedi dangos cynnydd wrth dynnu at ddiwedd y radd, ac a fyddai hynny wedi bod yn debygol heb effaith COVID-19?

Bydd panel Amgylchiadau Arbennig y Brifysgol yn trafod pob achos sy'n dod o fewn y categori hwn er mwyn sicrhau cysonder a thegwch ar draws y Cyfadrannau i gyd.  Bydd y panel yn ystyried y materion uchod, ar y cyd ag argymhelliad yr adran yn ystod eu trafodaethau.

Os yw'r Panel Amgylchiadau Arbennig o'r farn nad oes digon o wybodaeth wedi'i rhoi gan yr adran, rhaid i'r Panel chwilio am ragor o wybodaeth gan yr adran cyn y cynhelir Bwrdd Arholi'r Senedd.

DS. Yn unol â'r hyn y cytunwyd arno yn y Senedd, caiff y myfyrwyr y cyfle i dderbyn neu wrthod dosbarth gradd dangosol cyn gynted ag y bydd y canlyniadau ar gael. Mae'r myfyrwyr hefyd yn cadw'r hawl i apelio.

3. Amgylchiadau Arbennig nad ydynt yn gysylltiedig â COVID-19 sydd wedi codi yn semester dau a/neu dri 2019-20 neu semestrau blaenorol

Rydym wedi cadarnhau nad oes angen i fyfyrwyr lenwi ffurflenni amgylchiadau arbennig yn semester dau neu dri, boed hynny oherwydd bod gwaith heb ei gyflwyno neu oherwydd eu bod o'r farn bod amgylchiadau arbennig wedi cael effaith niweidiol ar eu perfformiad.

Os yw ffurflenni amgylchiadau arbennig wedi'u cyflwyno i adrannau yn gynt yn semester dau (neu hyd yn oed yn ystod neu ar ôl y cyfyngiadau symud) dylent gael eu cofnodi yn y byrddau arholi ond ni fydd yn effeithio ar y penderfyniadau ar y modiwlau a'r drws trugaredd yn semestrau dau a thri.  Dylid ystyried y dystiolaeth am amgylchiadau arbennig a nodwyd gan y byrddau arholi adrannol o semestrau blaenorol yn y modd arferol, ond fe fydd semester dau a thri 2019-20 yn cael eu hystyried ar sail y marciau yn unig, er mwyn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael eu trin yn gyson, ni waeth p'un a effeithiodd arnynt, COVID-19 neu amgylchiadau eraill.

Atodiad 3

Templed o agenda i fyrddau arholi

Gweler hefyd Pennod 3 o'r Llawlyfr Ansawdd Academaidd: 3.7 Arholiadau a Byrddau Arholi a 3.13 Templedi a'r Canllawiau am gynnal byrddau arholi rhithwir drwy ddefnyddio Microsoft Teams – Mai 2020

1. Rhagair

(i) Croeso

(ii) Cylch Gorchwyl y Bwrdd Arholi

(iii) (Cyfarfod y Panel Amgylchiadau Arbennig)

(iv) Confensiynau Arholiadau'r Brifysgol - sylwer yn benodol

(v) Gofynion Penodol Adrannau (os yw'n berthnasol)

2. Materion yn Codi (os yw'n berthnasol)

3. Materion y Cadeirydd (os yw'n berthnasol)

4. Dadansoddiad o'r Data am yr Arholiadau (Cymharu Modiwlau a Marciau)

5. Cadarnhau Marciau/Hawl Symud Ymlaen/Cymwysterau ar gyfer Myfyrwyr Unigol (gan gynnwys myfyrwyr o'r tu allan i'r Adran)

(i) Ystyried dangosyddion modiwl: DS ni ddylid ailbwyso cydrannau

(ii) Ystyried dosbarthiadau graddau: argymell dosbarthiadau gradd dangosol i'r holl ymgeiswyr; dylai hyn ddigwydd yn awtomatig oni bai bod ymgeisydd yn cyrraedd y drws trugaredd

Bydd gan Fwrdd Arholi'r Senedd yr awdurdod, drwy drafod ag Adolygydd Allanol y Senedd, i ddatrys sefyllfaoedd na fyddent efallai wedi'u rhagweld.

(iii) Ymgeiswyr Drws Trugaredd: gwneud argymhellion eglur i Banel Amgylchiadau Arbennig y Senedd ar gyfer pob un ymgeisydd Drws Trugaredd, p'un ai codi'r ymgeisydd yw'r argymhelliad ai peidio

(iv) Materion ynghylch sumud ymlaen.

6.  Adroddiad/Sylwadau/Adborth yr Arholwyr Allanol (os yw'n berthnasol)

7.  Gwobrau (os yw'n berthnasol)

8.  Unrhyw Fater Arall (os yw'n berthnasol)

9.  Amser Dirwyn y Cyfarfod i Ben (Dewisol)

 

21/05/20 Confensyniau Arholidau Addendum Mai2020

 

(1) Dylid cofnodi modiwl ADGD/Gwaith maes y mae'n rhaid ei asesu er mwyn cyflawni canlyniadau dysgu'r cynllun â dangosydd H, a chaniateir i fyfyrwyr gario'r modiwl hwn ymlaen i'r flwyddyn nesaf

[2] https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/no-detriment-policies-an-overview.pdf

[3] https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/guidance/no-detriment-policies-an-overview.pdf