Y Drefn Ddisgyblu

Is adran o ddogfen fwy yw'r dudalen we hon, ac o ganlyniad dylid ei darllen yn y cyd-destun hwn ac nid fel dogfen ar ei phen ei hun. Dylid mynd at Rheolau a Rheoliadau i Fyfyrwyr Prifysgol Aberstwyth er mwyn cael mynediad i’r ddogfen gyflawn.

5.  Y Drefn Ddisgyblu

5.1  Ym mhob achos yr ymchwilir iddo o dan y Drefn isod, caiff myfyrwyr wybod ymlaen llaw yn ysgrifenedig am yr honiad a wnaed yn eu herbyn. Bydd y llythyr yn gwahodd y myfyriwr i ddod i gyfweliad ynghylch yr honiad a wnaed yn ei erbyn.

5.2  Bydd y cyfweliad yn gyfle i’r myfyriwr ymateb i’r honiadau a wnaed yn ei erbyn. Bydd gan y myfyriwr yr hawl i gael cyd-fyfyriwr neu gynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr i ddod i’r cyfweliad gydag ef. Bydd y Dirprwy Is-ganghellor neu’r Uwch Diwtor yn penderfynu a oes tor-disgyblaeth wedi digwydd, a bydd ganddynt rym i bennu cosbau.

5.3  Meysydd tramgwydd

5.3.1  Torri Rheoliadau'r Gwasnaeathau Gwybodaeth

Os ceir honiad bod Rheoliadau’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi’u torri, gan gynnwys rheoliadau sy’n ymwneud â defnyddio cyfleusterau cyfrifiadurol a chyfleusterau cyffredinol y Brifysgol, caiff Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Gwybodaeth (neu’r sawl a enwebir ganddo) ddefnyddio’i rym i bennu cosbau. Os yw’n ymwneud â chyfleusterau adrannol, caiff Pennaeth yr Adran bennu’r gosb.

5.3.2  Rheoliadau Chwaraeon

Os ceir honiad bod y Rheoliadau Chwaraeon wedi’u torri, caiff Cyfarwyddwr y Ganolfan Chwaraeon ddefnyddio’i rym i benderfynu a oes tor-disgyblaeth wedi digwydd a phennu cosbau.

5.3.3  Rheoliadau Neuaddau 

Os ceir honiad bod y Rheoliadau Neuaddau wedi’u torri, caiff Rheolwr y Preswylfeydd benderfynu a yw’r rheoliadau wedi’u torri a phennu cosbau.

5.3.4  Rheoliadau o ran Undeb y Myfyrwyr 

Os honnir bod Rheoliad 3.7 (Rheoliadau o ran Undeb y Myfyrwyr) wedi’i dorri, ni ddylai’r Dirprwy Is-ganghellor neu’r Uwch Diwtor benderfynu a oes tor-disgyblaeth wedi digwydd ac a ddylid pennu cosb tan eu bod ymgynghori â Llywydd Undeb y Myfyrwyr.

5.3.5  Torri Rheolau'r Brifysgol

Os ceir honiad bod Rheolau’r Brifysgol wedi’u torri, caiff y Dirprwy Is-ganghellor gyfeirio’r mater at Bwyllgor Disgyblu’r Brifysgol.

5.4  Gwaharddiad Disgyblu

Os yw’n ymddangos ei bod yn bosibl y bydd myfyriwr yn cael ei wahardd, rhaid i’r Dirprwy Is-ganghellor gyfeirio’r mater at Bwyllgor Disgyblu’r Brifysgol. Gellir ystyried gwahardd myfyriwr o dan yr amgylchiadau canlynol:

  • Tybir bod y myfyriwr yn peryglu ei gyd-fyfyrwyr
  • Tybir bod y myfyriwr yn peryglu staff y Brifysgol
  • Tybir bod y myfyriwr yn peryglu’r gymuned leol
  • Gweithgarwch troseddol

5.5  Y brosese benderfynu

I atal gwrthdara rhwng byddiannau yn ystod y drefn ddisgyblu ac i sicrhau bod pob lefel gynyddol yn cael ei thrin yn wrthrychol ac yn deg, dilynir y broses benderfynu a ganlyn ar gyfer 5.3 - 5.5

Cost i'w phennu gan -  Pennaeth yr adran/isadran Dirprwy Is-ganghellor Uwch Diwtor Pwyllgor Disgyblu

Apel i'w hystyried gan / penderfyniad terfynol

ynghylch apel i'w wneud gan -

 

Uwch Diwtor Pwyllgor Disgyblu Dirprwy Is-ganghellor Y Senedd

Penderfyniad terfynol ynghylch apel i'w wneud 

gan - 

Dirprwy Is-ganghellor      

Rhaid cyflwyno unrhyw apêl cyn pen 14 diwrnod ar ôl pennu’r gosb.

5.6  Ym mhob achos, rhaid i unrhyw apêl fod yn seiliedig ar dystiolaeth newydd nad oedd ar gael pan ystyriwyd yr achos am y tro cyntaf, neu afreoleidd-dra trefniadol ar adeg y gwrandawiad cyntaf. Ni chaiff apeliadau nad ydynt yn cydymffurfio â’r amodau hyn eu hystyried.

5.7  Bydd y Pwyllgor Disgyblu’n ymdrechu i wrando ar yr apêl cyn pen 15 diwrnod gwaith ar ôl i’r apêl ddod i law’r Dirprwy Is-ganghellor. Rhaid i’r Pwyllgor Disgyblu roi adroddiad i’r Senedd, sy’n gyfrifol am faterion disgyblu o dan y Siarter.

5.8  Rhaid i’r Pwyllgor Disgyblu gynnwys tri aelod o’r staff academaidd, un ohonynt yn Gadeirydd, a ddewisir gan y Dirprwy Is-ganghellor o blith Panel Sefydlog o chwe aelod staff academaidd a benodir gan y Senedd, a dau fyfyriwr a ddewisir gan Lywydd Undeb y Myfyrwyr o blith Panel Sefydlog o bedwar myfyriwr a benodir gan Undeb y Myfyrwyr.

5.9  Os caiff Pwyllgor Disgyblu ei gynnull, caiff y myfyriwr wybod am ei benderfyniad cyn pen 3 wythnos.

 

 

 

CBB/Medi 2014