Pecyn Trwydded Llety y Myfyrwyr

Wedi i ymgeisydd wneud cais am lety yn y Brifysgol, bydd y cais yn cael ei brosesu, ac os bydd yn llwyddiannus anfonir cynnig o lety ar ebost. Rhaid derbyn y cais trwy gyfrwng ein Porth Llety ar-lein, ynghyd â llenwi’r Pecyn Trwydded Llety erbyn y dyddiad a nodir. Gellir canfod Telerau ac Amodau’r Cytundeb Trwydded Llety yng nghefn y Llawlyfr Preswylwyr. Defnyddir y data a ddarperir yn y broses hon at ddibenion y cais am lety, y cofnod a thelerau’r Cytundeb Trwydded Llety. 

Mae angen prosesu’r wybodaeth hon er mwyn cyflawni rhwymedigaethau cytundebol ac at ddibenion buddiannau dilys y Brifysgol. Wrth ddarparu’r data (gan gynnwys unrhyw ddata sensitif) mae’r ymgeisydd yn cydsynio iddi gael ei phrosesu yn unol â’i ofynion llety. 

Fe’i cedwir yn ddiogel gan y Brifysgol yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a deddfwriaeth gysylltiedig a chaiff ei thrin yn gyfrinachol – er y bydd yn cael ei rhannu ag aelodau o staff sydd angen cael mynediad iddi er mwyn cynnig gwasanaethau priodol. 

Bydd y data a ddarperir yn ystod proses y Pecyn Trwydded Llety yn cael eu storio gan ddefnyddio system cofnodion myfyrwyr fewnol ‘AStRA’ (Aberystwyth Student Records and Admissions System). Cedwir data personol, fel y maent yn ymddangos yn y Pecyn Trwydded Llety, ar y ffurf hon am 6 blynedd a chânt eu prosesu at ddibenion eich cofnod llety a thelerau’r drwydded. 

Wrth lenwi’r Pecyn Trwydded Llety, mae’n ofynnol darparu gwybodaeth am dalu er mwyn talu’r Ffi Dderbyn ac i greu cynllun talu ar gyfer y Ffioedd Llety. Rhennir y data hyn ag Adran Gyllid y Brifysgol, sy’n cyd-drafod â 3ydd parti er mwyn hwyluso taliadau. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut y defnyddir eich gwybodaeth, gweler Gwybodaeth Preifatrwydd Data yr Adran Gyllid.

  • Sail gyfreithlon: Contract/Buddiannau dilys.