Ffurflen Cais am Eitemau Ychwanegol

Cesglir data gan fyfyrwyr preswyl sy’n llenwi Ffurflen Cais am Eitemau Ychwanegol. Diben y ffurflen hon yw cofnodi a phrosesu ceisiadau myfyrwyr preswyl am gael dod ag eitemau ychwanegol i Lety’r Brifysgol. 

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig o reidrwydd): enw llawn, manylion cyswllt, cyfeirnod myfyrwyr , manylion am lety, llofnod, manylion yr eitem.

Cedwir y data’n lleol ar ffurf copi caled am gyfnod heb fod yn hwy na 12 mis wedi diwedd y Cytundeb Trwydded Llety.


Sail gyfreithlon: Cydsyniad.