Ffurflen cais i ddod â Chytundeb Trwydded Llety Prifysgol i ben yn Gynna

Cesglir data gan fyfyrwyr preswyl sy’n llenwi ac yn cyflwyno’r ffurflen gais i derfynu Cytundeb Trwydded Llety’r Brifysgol yn gynnar i’r Swyddfa Llety. 

Bydd y data a gesglir yn cynnwys (ond ddim o reidrwydd yn gyfyngedig i): enw llawn, manylion gyswllt, cyfeirnod myfyriwr, manylion y llety, llofnod, manylion y cwrs, manylion hygyrchedd / anabledd / iechyd, rhesymau dros y cais, thystiolaeth i gefnogi’r cais (gall hyn gynnwys, er enghraifft, llythyrau cefnogol gan weithiwr iechyd proffesiynol; un o adrannau  Prifysgol Aberystwyth; neu’r brifysgol y maent yn astudio ynddi fel arfer).

Cedwir yr holl ddata yn lleol ar ffurf copi caled ac mewn storfa ffeiliau swyddfa a rennir am uchafswm o 5 mlynedd (rhag ofn y cyfyd cwestiwn ynghylch, er enghraifft, ffioedd llety). 

Sail gyfreithlon: Cydsyniad.