Trosolwg

Pantycelyn-Penbryn yw ein neuadd gyfrwng Cymraeg gyda gwasanaeth arlwyo, ar gael yn ystod 2019/2020* ar Gampws Penglais wrth ymyl bwyty TaMed Da a llawer o'r adeiladau academaidd. Mae gan lawer o'r ystafelloedd olygfeydd braf ar y cefn gwlad cyfagos, y dref a'r bae, sydd yn llai na deng munud o dro i ffwrdd ar droed. 

*Am ragor o wybodaeth am ein Neuadd hunanarlwyo cymraeg, a fydd yn agor ym mis Medi 2020, edrychwch ar ein gwefan Pantycelyn.

Llety

Mae Pantycelyn-Penbryn yn gartref i hyd at 60 o fyfyrwyr o fewn 1 bloc. Mae'r bloc yn cynnwys 3 fflat hunangynhwysol, bob un yn cynnwys rhwng 12 ac 20 ystafell wely sengl. Bydd y preswylwyr yn rhannu ystafelloedd ymolchi a chegin fach.

Arlwyo

Mae'r Ffioedd Llety yn cynnwys lwfans bwyd sy'n talu am bris o leiaf un pryd bwyd y dydd. Gellir bwyta yn TaMed Da neu unrhyw un o fwytai'r Brifysgol. Serch hynny, mae’r lwfans hwn yn un hyblyg – os nad ydych yn defnyddio’r lwfans dyddiol / wythnosol, mae’r arian yn cael ei fwrw ymlaen a gellir ei ddefnyddio ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd eich cyfnod Trwydded.

Un o nodweddion eithriadol Pantycelyn-Penbryn yw'r bwyty drws nesaf sydd wedi ennill gwobrau, sef TaMed Da.

Adnoddau

Dyma rai o’r brif gyfleusterau Pantycelyn-Penbryn:

 • Llety arlwyo a Bwyty a chaffi arobryn - TaMed Da a TaMed Bach.
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig.
 • Cyfleusterau golchi dillad.
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus y tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau a cyffredin ystafelloedd ymolchi / coridorau.
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM).
 • Storfa ddiogel i gadw beiciau.
 • Ardaloedd gyda seddi cyfforddus.
 • Peiriannau gwerthu.
 • Mannau casglu Sbwriel ac Ailgylchu.
 • Parcio (cyfyngedig, mae’n rhaid cael trwydded).
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a chyngor.

Beth sydd yn eich Ystafell?

 • Gwely a matras (ddwbl bach 4 troedfedd).
 • Cabinet wrth ochr y gwely yn y rhan fwyaf o ystafelloedd.
 • Cwpwrdd dillad.
 • Desg a chadair cyfrifiadur.
 • Lamp ddesg.
 • Silffoedd llyfrau.
 • Hysbysfwrdd.
 • Bin gwastraff.
 • Basn ymolchi.

 

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

 • 1 Oergell, 1 Rhewgell neu 1 Oergell/Rhewgell.
 • Popty pen-bwrdd/gril cyfunol.
 • Popty ping.
 • Tegell.
 • Tostiwr.
 • Hwfer.
 • Haearn.
 • Bwrdd smwddio.
 • Bwced a mop.
 • Padell lwch a brwsh.
 • Brwsh llawr.
 • Biniau – Ailgylchu sych cymysg, gwydr, bwyd a gwastraff cyffredinol.

 Ystafelloedd ymolchi

 • Toiledau.
 • Cawodydd.
 • Baddonau.
 • Basnau ymolchi (sinc).
 • Drychau.

Mae nifer yr ystafelloedd ymolchi yn cyd-fynd â’r nifer sy’n byw yn y fflat.

Lleoliad

mapCliciwch ar y map i weld union lleoliad Pantycelyn-Penbryn.

Mae Penbryn o fewn 2 funud ar droed i:

Oriel Luniau

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol ym Mhenbryn. (Cliciwch i weld llun mwy)

Ffioedd

Math o Ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

Sengl £116.41 (yn cynnwys lwfans bwyd) 39 wythnos* £120.68 (yn cynnwys lwfans bwyd) 39 wythnos**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

 Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety