Cronfa Ddata o Lety yn y Sector Preifat

Mae’r Swyddfa Llety’n cynnal cronfa ddata ar-lein o lety yn y sector preifat sy’n cynnwys rhestr o eiddo yn y dref a’r ardal leol. Mae’n cynnwys adnodd chwilio i chi chwilio am fathau amrywiol o lety preifat.

Caiff manylion am yr eiddo sydd ar gael eu cadw a chaiff yr eiddo eu gwirio i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â nifer o’r safonau angenrheidiol megis gofynion diogelwch nwy a thrydanol Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth a Rhentu Doeth Cymru. Mae’n rhaid i’r landlordiaid ail-wneud cais i gofrestru eu heiddo bob blwyddyn gyda’r Swyddfa Llety.

Noder nad yw eiddo sydd wedi’u cynnwys ar y gronfa ddata yn cael eu harchwilio gan y Swyddfa Llety.

Cronfa Ddata Llety Studentpad Aber

Pwysig:

Unig bwrpas y rhestr o lefydd gwag yn y sector preifat yw rhoi arweiniad i fyfyrwyr i’w helpu nhw i benderfynu a ddylent wneud rhagor o ymholiadau ynglŷn â darpar landlordiaid. Nid oes gan y Brifysgol nac aelodau o staff y Brifysgol yr awdurdod i gynnig sylwadau neu warant ynglŷn â’r llefydd gwag sydd wedi’u rhestru neu’r rhai hynny nad ydynt wedi’u rhestru. Yn benodol, ni allant roi gwarant i fyfyrwyr y bydd yr eiddo’n cydymffurfio â Rheoliadau Tân, Rheoliadau Adeiladu, y Deddfau Cynllunio, deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch a Chynlluniau Trwyddedu. Ni allant roi gwarant ychwaith ynglŷn â phrisiau’r rhenti.

Gall myfyrwyr gael sicrwydd ynglŷn â statws eiddo drwy gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion, Adran y Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai. Dylai myfyrwyr sy’n bwriadu dod o hyd i lety yn y sector preifat sicrhau eu bod yn hapus â’r llety sy’n cael ei gynnig drwy ei archwilio. Mae gofyn i fyfyrwyr sy’n byw yn y sector preifat arfer eu hawl i weld y Dystysgrif Diogelwch Nwy berthnasol (cyn cychwyn ar denantiaeth) a’r Drwydded berthnasol (os yw hyn yn gymwys). Cynghorir myfyrwyr i sicrhau eu bod yn gallu bodloni gofynion y contract cyn arwyddo cytundebau tenantiaeth.