Trosolwg

Saif Cwrt Mawr ar ben uchaf Campws Penglais, ger neuaddau preswyl Trefloyne a Rosser. Mae gan lawer o'r ystafelloedd hefyd olygfeydd braf ar y dref a'r bae, sydd ryw gwta ddeng munud o dro i ffwrdd ar droed.

Llety

Mae Cwrt Mawr yn cynnwys fflatiau o fewn blociau.  Mae pob bloc yn cynnwys 6 fflat hunangynhwysol, gyda rhwng 6 a 10 ystafell wely sengl ym mhob un. Bydd gan y preswylwyr gyfleusterau cawod a thai bach sy'n cael eu rhannu, yn ogystal â rhannu cegin, ac mae basn ymolchi ym mhob un ystafell wely.

Arlwyo

Llety hunanarlwyo yw Cwrt Mawr; mae'r myfyrwyr yn rhannu ceginau mewn fflatiau hunangynhwysol.

Mae Cwrt Mawr wedi’i leoli 5 munud ar droed o archfarchnad CK's, neu gall myfyrwyr siopa yn yr archfarchnadoedd mawr yn y dref.

Ond, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber, neu gall teulu/ffrindiau ychwanegu ato ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r bwytai ar y campws – mi gewch ostyngiad o 10% yn ogystal!

Hefyd ar gael yn Cwrt Mawr Band Pris 2 yw ein opsiwn Rhan-Arlwyo. Yn ychwanegol i gael cegin llawn eich hunan, byddwch hefyd yn cael arian ar gyfer bwyd fel rhan o’ch Ffioedd Llety i wario ar fwyd mewn dewis o’n fannau lletygarwch. Felly rydych yn cael y gorau o’r ddau! Mae’r lwfans hwn yn un hyblyg – os nad ydych yn defnyddio’r lwfans dyddiol / wythnosol, mae’r arian yn cael ei fwrw ymlaen a gellir ei ddefnyddio ar unrhyw adeg hyd at ddiwedd eich cyfnod Trwydded.

Adnoddau

Dyma rai o brif gyfleusterau Cwrt Mawr:

 • Llety Hunanarlwyo neu Rhan-arlwyo.
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig.
 • Adnoddau golchi dillad.
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau.
 • Mynediad i'r canolfan Ddysgu (Lolfa @ Rosser neu Lolfa @ PJM).
 • Storfa feiciau ddiogel sy’n dal hyd at 60 beic.
 • Mannau casglu Sbwriel ac Ailgylchu.
 • Parcio (cyfyngedig, rhaid cael trwydded).
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darpary cymorth a chyngor.

 

Beth sydd yn eich ystafell?

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matres.
 • Cwpwrdd dillad.
 • Desg a chadair cyfrifiadur.
 • Lamp ddesg.
 • Silffoedd llyfrau.
 • Hysbysfwrdd.
 • Bin gwastraff.
 • Basn ymolchi (sinc)a drych.

 

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

 • 1 Oergell ac 1 Rhewgell, neu 2 Oergell/Rhewgell.
 • 2 ffwrn â gril/hob.
 • Popty ping.
 • Tegell.
 • Tostiwr.
 • Bwrdd cinio a chadeiriau.
 • Haearn.
 • Bwrdd smwddio.
 • Bwced a mop.
 • Padell lwch a brwsh.
 • Brwsh llawr.
 • Hysbysfwrdd.
 • Hwfer.
 • Biniau – Ailgylchu sych cymysg, gwydr, bwyd a gwastraff cyffredinol.

Ystafell ymolchi

 • 2 doiled.
 • Glanweithydd dwylo / basn ymolchi (sinc).
 • 2 gawod.

Lleoliad

mapCliciwch ar y map i weld union leoliad Cwrt Mawr.

Mae Cwrt Mawr o fewn 5 munud ar droed i

Oriel

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yng Nghwrt Mawr. (Cliciwch i weld llun mwy)

Ffioedd

Math o Ystafell

Cost Wythnosol 2019/ 2020

Hyd y Drwydded 2019/ 2020

Cost Wythnosol 2020/ 2021

Hyd y Drwydded 2020/ 2021

Sengl £85.40 39 wythnos* £85.40 39 wythnos**


*O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

**O 10.00yb ar 18/09/2020 - 10.00yb ar 18/06/2021. 

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety