Preswylfeydd en-suite Glan y Môr

 

Trosolwg

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr en-suite ar lan y môr yn agos at yr Hen Goleg, adeilad gwreiddiol y Brifysgol. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae.

Llety

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr yn cynnig llety en-suite yn Neuadd Clarendon, sy’n rhan o’r terasau hanesyddol sy’n ffurfio promenâd Aberystwyth.  Mae Neuadd Clarendon yn gartref i tua 100 o fyfyrwyr sy’n rhannu ceginau mewn fflatiau hunangynhaliol gydag ystafelloedd gwely sengl en-suite. Ym mhob neuadd ceir rhwng 2 a 10 o fyfyrwyr mewn fflatiau hunangynhaliol gydag ystafelloedd gwely ac astudio sengl yn rhannu ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Arlwyo

Neuadd hunanarlwyo yw Glan Mor.

Mae modd i’r preswylwyr siopa yn unrhyw le yn y dref, o archfarchnadoedd cost isel i siopau dlicatessen arbenigol a mannau bwyd da. Mae hefyd yn hawdd i breswylwyr y neuaddau glan môr gyrraedd tai bwyta, caffis, siopau prydau parod a thafarndau niferus y dref.

Serch hynny, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber,neu gall eich teulu/ffrindiau roi arian arno ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’n mannau bwyd - byddwch hefyd yn elwa o’r gostyngiad 10%!

Adnoddau

Dyma rai o'r brif gyfleusterau Glan y Môr en-suite:

 • Llety hunanarlwyo.
 • Ystafelloedd en-suite.
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig.
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM).
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau.
 • Cyfleusterau Golchdy.
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu.
 • Parcio cyfyngedig yn Neuadd Tŷ Gwerin - angen trwydded.
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a chyngor. 

AccessAble logoCanllaw AccessAble:

Beth sydd yn eich ystafell?

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matres.
 • Cwpwrdd dillad.
 • Desg a chadair cyfrifiadur.
 • Lamp desg.
 • Silffoedd llyfrau.
 • Hysbysfwrdd.
 • Bin gwastraff.

Ystafell ymolchi en-suite:

 • Cawod.
 • Toiled.
 • Basn ymolchi gyda drych.

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

 • Oergell a rhewgell neu oergell/rhewgell - mae nifer oergelloedd/rhewgelloedd yn cyd-fynd a'r nifer sy'n byw yn y fflat.
 • Ffwrn â gril a phentan.
 • Popty ping.
 • Tegell.
 • Tostiwr.
 • Bwrdd bwyta a chadeiriau.
 • Soffa (mewn rhai fflatiau).
 • Haearn.
 • Bwrdd smwddio.
 • Mop a bwced.
 • Brwsh a phadell lwch.
 • Brwsh llawr.
 • Hwfer.
 • Biniau – Ailgylchu sych cymysg, gwydr, bwyd a gwastraff cyffredinol.

Lleoliad

map Cliciwch ar y map i weld union leoliad y Preswylfeydd en-suite Glan Môr

O fewn pum munud o gerdded o’r Preswylfeydd en-suite Glan Môr gallwch gyrraedd:

ac o fewn pymtheng munud o gerdded gallwch gyrraedd:

Oriel

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yn y Preswylfeydd Glan Môr. (Cliciwch i weld llun mwy)

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

En-suite £115.30 39 wythnos* £119 39 wythnos**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety