Preswylfeydd en-suite Glan y Môr

Seafront

Preswylfeydd en-suite Glan y Môr

Gwneud Cais Ar-lein Cymharu Llety

Trosolwg

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr en-suite ar lan y môr yn agos at yr Hen Goleg, adeilad gwreiddiol y Brifysgol. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae.

Llety

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr yn cynnig llety en-suite yn Neuadd Clarendon, sy’n rhan o’r terasau hanesyddol sy’n ffurfio promenâd Aberystwyth.  Mae Neuadd Clarendon yn gartref i tua 100 o fyfyrwyr sy’n rhannu ceginau mewn fflatiau hunangynhaliol gydag ystafelloedd gwely sengl en-suite. Ym mhob neuadd ceir rhwng 2 a 10 o fyfyrwyr mewn fflatiau hunangynhaliol gydag ystafelloedd gwely ac astudio sengl yn rhannu ceginau ac ystafelloedd ymolchi.

Arlwyo

Neuadd hunanarlwyo yw Clarendon.

Mae modd i’r preswylwyr siopa yn unrhyw le yn y dref, o archfarchnadoedd cost isel i siopau dlicatessen arbenigol a mannau bwyd da. Mae hefyd yn hawdd i breswylwyr y neuaddau glan môr gyrraedd tai bwyta, caffis, siopau prydau parod a thafarndau niferus y dref.

Serch hynny, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber,neu gall eich teulu/ffrindiau roi arian arno ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’n mannau bwyd - byddwch hefyd yn elwa o’r gostyngiad 10%!

Adnoddau

Mae prif gyfleusterau Glan y Môr cynnwys:

 • Llety hunanarlwyo
 • Ystafelloedd en-suite
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM) - gan gynnwys gweithfannau cyfrifiadurol, Wi-Fi, mannau astudio grŵp, llungopïwr, peiriant gwerthu, soffau lledr
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau
 • Cyfleusterau Golchdy
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu
 • Parcio cyfyngedig yn Neuadd Tŷ Gwerin - angen trwydded
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darparu cymorth a chyngor. 

Beth sydd yn eich ystafell?

Dodrefn a Chyfarpar

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matres
 • Cwpwrdd dillad
 • Desg a chadair cyfrifiadur
 • Lamp desg
 • Silffoedd llyfrau
 • Hysbysfwrdd
 • Bin gwastraff
 • Ystafell ymolchi en-suite sy’n cynnwys: cawod, toiled, basn ymolchi gyda drych

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Beth sydd yn eich mannau cymunedol

Cegin

Offer Trydanol:

 • 1 x oergell, 1 x rhewgell neu 1 x oergell/rhewgell - tua hanner silff neu ddrôr mewn oergell a hanner drôr mewn rhewgell y person*
 • Ffwrn â gril a phentan
 • Ffwrn microdon
 • Tegell
 • Peiriant tostio
 • Hoover

Celfi:

 • Bwrdd bwyta a chadeiriau (1 cadair y person)
 • Soffa (mewn rhai fflatiau)

Eitemau ychwanegol:

 • Haearn smwddio
 • Bwrdd smwddio
 • Mop a bwced
 • Brwsh a phadell lwch
 • Brwsh llawr

*Mae croeso i chi brynu eich oergell/rhewgell ychwanegol eich hun i’w defnyddio yn y gegin. Cysylltwch â’r Swyddfa Llety am ragor o wybodaeth.

Lleoliad

map Cliciwch ar y map i weld union leoliad y Preswylfeydd en-suite Glan Môr

O fewn pum munud o gerdded o’r Preswylfeydd en-suite Glan Môr gallwch gyrraedd:

ac o fewn pymtheng munud o gerdded gallwch gyrraedd:

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yn y Preswylfeydd Glan Môr. (Cliciwch i weld llun mwy)

Taith

Dewch ar daith 360° gradd o'r llety hwn drwy glicio a llusgo ar y llun isod; cliciwch ar fan wedi'i amlygu er mwyn symud i safbwynt newydd.

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2018 / 2019

Hyd y Drwydded 2018 / 2019

Cost Wythnosol 2019 / 2020

Hyd y Drwydded 2019 / 2020

En-suite £115.30 39 wythnos* £119 39 wythnos**


*O 10.00yb ar 21/09/2018 - 10.00yb ar 21/06/2019.

**O 10.00yb ar 20/09/2019 - 10.00yb ar 19/06/2020.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety