Preswylfeydd Glan y Môr (ddim ar gael ar gyfer 2021/22)

 

Trosolwg

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr ar lan y môr yn agos at yr Hen Goleg, adeilad gwreiddiol y Brifysgol. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae.

Llety

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr yn lletya tua 360 o fyfyrwyr mewn nifer o neuaddau preswyl bach.

Mae’r Preswylfeydd Glan Môr ar lan y môr yn agos at yr Hen Goleg, adeilad gwreiddiol y Brifysgol. Mae llawer o’r ystafelloedd yn cynnwys golygfeydd arbennig o’r dref a’r bae. Ym mhob neuadd ceir rhwng 2 a 10 o fyfyrwyr mewn fflatiau hunangynhaliol gydag ystafelloedd gwely ac astudio sengl yn rhannu ceginau ac ystafelloedd ymolchi. 

Arlwyo

Neuaddau hunanarlwyo yw Preswylfeydd Glan y Môr.  Yn y gegin ceir oergell/rhewgell, ffwrn â gril a phentan, ffwrn microdon, tegell, peiriant tostio, hoover, haearn smwddio, bwrdd smwddio, mop a bwced, brwsh a phan, bwrdd a chadeiriau fel eitemau safonol.

Un fantais sydd gan breswylwyr yw bod modd siopa yn unrhyw le yn y dref, o archfarchnadoedd cost isel i siopau delicatessen arbenigol ac allfeydd bwyd da. Mae hefyd yn hawdd i breswylwyr Glan y Môr gyrraedd tai bwyta, caffis, siopau prydau parod a thafarnau niferus y dref.

Ond, os hoffech ddefnyddio ein cyfleusterau arlwyo gallwch roi arian ar eich Cerdyn Aber, neu gall teulu/ffrindiau ychwanegu ato ar eich rhan, i’w ddefnyddio yn unrhyw un o’r bwytai ar y campws – mi gewch ostyngiad o 10% yn ogystal!

Adnoddau

Dyma rai o'r brif gyfleusterau Glan y Môr:

 • Llety hunanarlwyo.
 • Cyswllt Di-wifr a Gwifredig.
 • Mynediad i'r Canolfannau Dysgu (Lolfa Rosser neu Lolfa PJM).
 • Gwasanaeth glanhau yn y mannau cyhoeddus tu allan i'ch fflat - mynedfeydd, pen y grisiau, y grisiau a choridorau.
 • Cyfleusterau Golchdy.
 • Mannau casglu sbwriel ac ailgylchu.
 • Parcio cyfyngedig yn Neuadd Tŷ Gwerin - angen trwydded.
 • Mae Cynorthwywyr Preswylfa'n darpary cymorth a chyngor.

AccessAble logoCanllaw AccessAble:

Beth sydd yn eich ystafell?

 • Gwely sengl (3 troedfedd) a matres.
 • Cwpwrdd dillad.
 • Desg a chadair cyfrifiadur.
 • Lamp desg.
 • Silffoedd llyfrau.
 • Hysbysfwrdd.
 • Bin gwastraff.

Beth sydd yn eich Lle Cymunedol?

Cegin

 • Oergell a rhewgell neu oergell/rhewgell - mae nifer yr oergelloedd/rhewgelloedd yn cyd-fynd a'r nifer sy'n byw yn y fflat.
 • Ffwrn â gril a phentan.
 • Popty ping.
 • Tegell.
 • Tostiwr.
 • Hoover.
 • Bwrdd bwyta a chadeiriau.
 • Soffa (mewn rhai fflatiau).
 • Haearn smwddio.
 • Bwrdd smwddio.
 • Mop a bwced.
 • Brwsh a phadell lwch.
 • Brwsh llawr.
 • Biniau – Ailgylchu sych cymysg, gwydr, bwyd a gwastraff cyffredinol.

Ystafell ymolchi

 • Toiled.
 • Cawod.
 • Basn ymolchi. 
 • Drychau.

Lleoliad

map Cliciwch ar y map i weld union leoliad y Preswylfeydd Glan Môr

O fewn pum munud o gerdded o’r Preswylfeydd Glan Môr gallwch gyrraedd:

ac o fewn pymtheng munud o gerdded gallwch gyrraedd:

PreswylfaCyfeiriadCod Post
Aberglasney

Rhodfa'r Môr

Aberystwyth

SY23 2BX
Balmoral

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2BN
Blaenwern

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DH
Caerleon

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2DP
Carpenter

Rhodfa'r Môr

Aberystwyth

SY23 2BY
Ceredigion

Rhodfa'r Môr

Aberystwyth

SY23 2DB
Clarendon

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DG
Glyndŵr

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HG
Pumlumon

Rhodfa Fuddug

Aberystwyth

SY23 2DJ
Tŷ Gwerin

Morfa Mawr

Aberystwyth

SY23 2HF

 

Oriel

Sylwer bod rhain yn luniau cynrychiadol o ystafelloedd nodweddiadol yn y Preswylfeydd Glan Môr. (Cliciwch i weld llun mwy)

External view
External view
View
Kitchen
Bedroom
En-suite Bathroom
Standard Bedroom (non en-suite)
Standard Bedroom (non en-suite)
Staircase

Ffioedd

Math o ystafell

Cost Wythnosol 2020/2021

Hyd y Drwydded 2020/2021

Cost wythnosol 2021/2022

Hyd y Drwydded 2021/2022

Sengl £105.63 39 wythnos*
i ddilyn
i ddilyn

*O 10.00yb ar 18/09/2020 - 10.00yb ar 18/06/2021.

Darganfyddwch beth sydd wedi'i gynnwys yn y Ffioedd Llety