Cofnodi Nam

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau bod eich llety'n ddiogel, o safon uchel ac yn rhoi gwerth da am eich arian. Ond, yn anffodus, weithiau gall pethau dorri.

Ni chewch wneud unrhyw atgyweiriadau eich hun i'r adeilad na gwneud unrhyw addasiadau iddo. Felly, os oes unrhyw beth angen ei atgyweirio neu'i addasu, mae'n rhaid rhoi gwybod amdanynt.

Gallwch roi gwybod am unrhyw faterion cynnal a chadw/atgyweiriadau, difrod, peryglon a materion yn ymwneud â rheoli pla drwy gyfrwng ein ffurflen rhoi gwybod am nam ar-lein. Caiff pob mater cynnal a chadw ei flaenoriaethu yn ôl brys. Rhowch wybod am unrhyw broblemau cyn gynted ag y byddwch yn sylwi arnynt. 

Bydd adroddiadau nam ar-lein dim ond yn cael eu derbyn a'u prosesu rhwng Dydd Llun - Dydd Iau (8.30yb - 5.00yp) a dydd Gwener (8.30yb-4.00yp) ac eithrio Gwyliau Banc a Dyddiau Caeedig Y Brifysgol.  Os oes gennych nam brys i adroddi, gallwch ffonio'r linell gymorth Prifysgol 24/7 - 01970 622900 (Opsiwn 5).

Wrth roi gwybod am nam, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich enw a manylion eich ystafell, yn ogystal â manylion llawn y nam. Nodwch yn union beth yw'r problem ac ymhle yn union y mae. Gall peidio â gwneud hyn arwain at gamddealltwriaeth o'r broblem.

Nid oes angen cofnodi nam ddwywaith. Unwaith y byddwch wedi ei gofnodi y tro cyntaf, nid oes angen rhoi gwybod i ni eto. Byddwch yn ymwybodol bod yr amser atgyweirio yn amrywio yn dibynnu ar y math o fai, gweler yr Amseroedd Ymateb Targed Cynnal a Chadw a geir yn y Llawlyfr ‘Llety’.

 

Ffurflen Rhoi Gwybod am Nam

Mae’r holl ddata sydd yn cael ei chasglu, cofnodi, ddefnyddio a’i rhannu gan yr adran Gwasanaethau Campws, yn cael ei wneud gan ddilyn y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a’r Ddeddf Diogelu Data 2018. Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yma yn cael ei defnyddio ar gyfer gweithdrefnau sy'n ymwneud â Chofnodi Nam. Am ragor o wybodaeth ewch i'n tudalen gwe Gwybodaeth Diogelu Data.

Fandaliaeth a Difrod

 

Os taw chi sy'n gyfrifol am unrhyw ddifrod, boed yn ddamweiniol neu'n fwriadol, sy'n mynd y tu hwnt i draul a gwisgo rhesymol, byddwch chi'n atebol i dalu am y costau a'r llafur angenrheidiol i adfer ac atgyweirio'r difrod. Bydd myfyrwyr yn gorfod talu ar y cyd am atgyweiriadau ble nad oes modd adnabod yr unigolyn cyfrifol.

Rydym eisiau i chi allu personoli eich llety a theimlo'n gartrefol felly rydym wedi darparu hysbysfyrddau i chi ar gyfer gosod pethau fyny. Osgowch lynu pethau wrth ddrysau, nenfydau, ffenestri neu mae'n bosibl y bydd rhaid i chi dalu am unrhyw ddifrod a achosir. 

Rhestr Eiddo

Yn fuan ar ol i chi gyrraedd, byddwch yn cael neges e-bost yn eich gwahodd i gwblhau rhestr eiddo ar-lein ar gyfer eich ystafell a'r ardaloedd cymunedol. Bydd gennych 7 diwrnod i gwblhau rhestr eiddo ar gyfer eich ystafell a'r ardaloedd cymunedol (2 restr ar wahan). Er ein bod yn gobeithio y bydd popeth yn iawn yn eich llety, weithiau mae pethau'n cael eu methu. Felly, mae'r rhestr eiddo'n rhoi cyfle i chi nodi unrhyw broblemau a'ch llety. Byddai er budd i chi gwblhau'r rhestrau eiddo gan fod cyfle i chi nodi unrhyw broblemau a'ch ystafell sy'n golygu na fydd raid i chi dalu amdanynt pan fyddwch yn gadael neu ar ol archwiliad. Os nad yw'r rhestrau eiddo'n cael eu cwb;hau ymhen 7 diwrnod, byddant yn cael eu cwblhau'n awtomatig heb nodi unrhyw broblemau. Hefyd, unwaith y byddant wedi cael eu cyflwyno, ni ellir eu newid. Os ydych chi wedi cyflwyno rhestr eiddo'n llwyddiannus, byddwch yn cael neges e-bost awtomatig yn cadarnhau hyn.

Bydd modd i chi ddewis yr opsiynau canlynol ar gyfer pob eitem; wedi torri, ddim yn gweithio, ar goll a budr.

Wedi Torri - rhywbeth sydd wedi torri ac sydd angen ei newid o bosibl e.e. cadair cyfrifiadur.

Ddim yn gweithio - rhywbeth sydd ddim yn gweithio ac sydd angen ei drwsio o bosibl e.e. golau.

Ar goll - rhywbeth sydd wedi'i restru ar eich rhestr eiddo ond nad yw'n bresennol. 

Budr - unrhyw beth sy'n fudr / wedi'i grafu / wedi'i farcio nad oes angen ei drwsio / datrys e.e. y waliau.

Os ydych chi'n cofnodi nad yw rhywbeth yn gweithio, bod rhywbeth ar goll neu wedi'i ddifrofi, bydd y neges yn cael ei hanfon yn awtomatig i'n desg gymorth. Nid oes angen i chi roi gwybos i ni eto dros y ffon, drwy e-bost na thrwy'r ffurflen cofnodi nam ar-lein. Os ydych chi wedi cofnodi rhywbeth a'ch bod eisiau diweddariad ynghylch pryd y caiff ei drwsio, ffoniwch Linell Gymorth Bywyd y Campws (01970 622900).