Rwyf angen math penodol o ystafell yn sgil fy materion anabledd / problemau iechyd, beth ddylwn i ei wneud?

Mae'r Brifysgol yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr anabl a'r rhai ag anawsterau ac ymdrechion iechyd neu anawsterau dysgu ac yn ymdrechu i roi cymorth priodol yn eu lle.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon yn yr Adran Iechyd / Anabledd o'ch ffurflen gais llety. Ynghyd â’ch cytundeb caiff y wybodaeth ei phasio ymlaen i’r Tîm Hygyrchedd o fewn y Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a fydd yn asesu eich anghenion. Byddant hefyd yn gofyn i chi gyflwyno tystiolaeth feddygol i gefnogi eich cais ac ar ôl i’r dystiolaeth hon ddod i law byddant hwy’n ein cynghori ar y math mwyaf priodol o lety ar eich cyfer chi.

Gellir cysylltu â’r Tîm Hygyrchedd ar disability@aber.ac.uk, neu 01970 621761/622087