Y weithdrefn ymgeisio

Sut mae ysgogi fy e-bost Prifysgol Aberystwyth?

Bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn eich e-bostio o fis Gorffennaf ymlaen gyda gwybodaeth am sut i ysgogi eich e-bost Prifysgol Aberystwyth. Cyn gynted ag y byddwch yn cael yr e-bost hwn dylech ysgogi eich cyfrif e-bost. Bydd hyn yn sicrhau nad oes oedi wrth sicrhau eich llety. Ar ôl ysgogi eich e-bost Prifysgol Aberystwyth, bydd pob gohebiaeth yn cael ei hanfon i’r e-bost hwn felly mae’n bwysig eich bod yn ei wirio’n rheolaidd. 

Pryd alla i wneud cais am lety?

Bydd ceisiadau i Israddedigion Newydd ac Uwchraddedigion Newydd yn agor oddeutu dechrau mis Ebrill. Noder: mae’n bosibl y bydd y dyddiadau hyn amrywio bob blwyddyn academaidd.

Mae’r ceisiadau i Fyfyrwyr Presennol yn agor ganol mis Tachwedd. Noder: mae’n bosibl y bydd y dyddiadau hyn yn amrywio bob blwyddyn academaidd.

Sut mae gwneud cais am lety?

Ewch i’n tudalen ‘sut i wneud cais’ neu gallwch glicio ar ein logo ‘sut i wneud cais’.

Beth sy’n digwydd nesaf ar ôl i mi wneud cais am Lety Prifysgol?

I weld beth sy’n digwydd ar ôl i chi wneud cais am Lety Prifysgol, cliciwch ar yr un perthnasol: Myfyriwr Newydd neu Fyfyriwr Presennol.

Beth yw’r porth llety?

Y Porth Llety yw gwasanaeth ar-lein ble gallwch wneud cais am, a sicrhau, llety ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae’n cynnwys;

 • Y ffurflen gais
 • Sut i dderbyn eich cynnig
 • Y Pecyn Trwydded Llety
 • Blaendal ac adnodd ychwanegu credyd ar-lein.

Sut mae mewngofnodi i’r porth llety?

Myfyriwr presennol:

Byddwch angen eich enw defnyddiwr a’ch cyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Os oes unrhyw broblemau, gwnewch yn siŵr bod eich  Cyfrif TG Prifysgol Aberystwyth yn gweithio.

Myfyriwr newydd:

Byddwch angen eich rhif adnabod personol UCAS 10 digid, eich cyfenw a’ch dyddiad geni.

Os oes unrhyw broblemau dylech wneud yn siŵr nad ydych yn cynnwys llinellau toriad neu fylchau yn eich rhif adnabod a’ch bod yn sicrhau eich bod wedi rhoi eich dyddiad geni yn y fformat DD-MM-BBBB.

A oes gennyf sicrwydd o lety?

Sicrheir llety i chi yn ystod eich blwyddyn gyntaf o astudio os ydych chi’n:

 • Fyfyriwr israddedig amser-llawn newydd
 • Fyfyriwr uwchraddedig newydd
 • Fyfyriwr Erasmus/cyfnewid rhyngwladol
 • Fyfyriwr sy’n dychwelyd ar ôl tynnu’n ôl dros dro/absenoldeb i ailgychwyn ar eu blwyddyn gyntaf o astudio

Telerau ac amodau’n berthnasol.

Pryd fydda i’n cael fy nghynnig llety?

Israddedigion Newydd:

Bydd cynigion llety yn cael eu hanfon yn ddyddiol (Dydd Llun i ddydd Gwener) os ydych chi:

 1. Wedi dewis Prifysgol Aberystwyth fel eich dewis Prifysgol Cadarn
 2. Wedi gwneud cais am Lety Prifysgol
 3. Wedi cael cynnig diamod

Os oes gennych chi gynnig amodol, bydd hwn yn troi’n gynnig diamod pan fyddwch yn cael canlyniadau eich arholiadau, os ydynt yn bodloni gofynion eich cynnig academaidd.

Uwchraddedigion Newydd:

Byddwn yn prosesu eich cais am lety ar ôl i’ch ffurflen ddod i law.

Myfyrwyr Presennol:

Byddwn yn e-bostio cynnig llety i chi’n fuan ar ôl y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau – fel rheol oddeutu canol mis Rhagfyr.

A oes blaendal i’w dalu?

Oes.

Taliad ar-lein o £100 yw’r blaendal sy’n daladwy yn ystod y broses o gwblhau eich Pecyn Trwydded Llety.

Os ydych chi eisoes yn byw yn Llety’r Brifysgol, bydd eich blaendal presennol yn cael ei ddefnyddio*.

*Os oes gennych chi flaendal gyda ni eisoes bydd unrhyw arian sy’n weddill yn cael ei ddefnyddio i ddiogelu eich lle ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf; ond, os yw’ch blaendal wedi gostwng o dan y £100 gofynnol bydd angen i chi dalu unrhyw ddiffyg.

A gaf fi fyw gyda ffrindiau?

Gallwch wneud cais i fyw gyda ffrindiau wrth gwblhau eich Pecyn Trwydded Llety trwy lenwi ffurflen rhannu llety.

Noder: Er y byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i sicrhau bod eich ffurflen rhannu llety’n llwyddiannus, ni ellir gwarantu hyn bob amser.

Gwneud cais am ystafell am resymau meddygol/iechyd/anabledd

Mae’r Brifysgol yn croesawu myfyrwyr sydd â phroblemau meddygol/iechyd ac anableddau ac yn ymdrechu i drefnu cymorth priodol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y wybodaeth hon ar yr adran Anabledd / Iechyd ar eich ffurflen gais am lety. Gyda’ch caniatâd, byddwn wedyn yn pasio’r wybodaeth hon ymlaen i’r Tîm Hygyrchedd o fewn Cymorth i Fyfyrwyr a fydd yn asesu eich anghenion. Yna bydd angen tystiolaeth feddygol. Ar ôl cael y dystiolaeth hon, byddant yn rhoi gwybod i ni am y math mwyaf priodol o lety i chi. 

Gellir cysylltu â’r Tîm Hygyrchedd ar disability@aber.ac.uk, neu 01970 621761/622087.

Beth yw’r Pecyn Trwydded Llety?

Ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety, bydd angen i chi gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety (rhaid gwneud hyn erbyn y dyddiad cau).

Mae’r Pecyn Trwydded Llety’n cynnwys:

 • Telerau ac amodau eich cytundeb trwydded (wedi’u cynnwys yn y Llawlyfr i Breswylwyr).
 • Ein system talu ar-lein i dalu’r ffi dderbyn o £100 ac i drefnu cynllun talu ar gyfer eich ffioedd llety.
 • Gwybodaeth am fyw yn llety’r brifysgol.

Beth os wyf ar wyliau pan gaiff fy Mhecyn Trwydded ei anfon?

Mae gan y rhan fwyaf o leoedd gysylltiad â’r rhyngrwyd sy’n caniatáu i chi wirio eich negeseuon e-bost yn rheolaidd.

Rhaid cwblhau eich cytundeb trwydded a thalu eich ffioedd derbyn ar-lein.

Os oes gennych chi unrhyw broblemau eraill, mae croeso i chi gysylltu â ni. 

Rwyf hefyd wedi sicrhau llety yn y sector preifat – beth yw fy newisiadau?

Bydd angen i chi benderfynu pa lety fyddai orau gennych.

Os hoffech sicrhau llety Prifysgol ond eich bod eisoes wedi llofnodi contract gyda landlord yn y sector preifat, bydd angen i chi gysylltu â’r landlord i weld a all eich rhyddhau o’ch contract. 

Pa neuaddau cyfrwng Cymraeg sydd ar gael?

Mae gennym lety penodol ar gael i fyfyrwyr sy’n siaradwyr neu’n ddysgwyr Cymraeg ac sydd eisiau byw mewn amgylchedd Cymraeg. 

I gael rhagor o wybodaeth am eich Neuaddau cyfrwng Cymraeg, gweler ein tudalen dewisiadau llety.