Ar ôl cyrraedd a cyn cyrraedd

Beth sy’n cael ei ddarparu yn fy llety a beth sydd angen i mi ddod gyda mi?

Mae’r hyn sy’n cael ei gynnwys yn y llety yn amrywio yn ôl pob neuadd. Edrychwch ar y wybodaeth am y Dewisiadau Llety i gael manylion penodol.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch beth i ddod gyda chi, gan gynnwys rhestr y gellir ei hargraffu, ewch i’n gweddalen symud i mewn.

A fydd arnaf angen yswiriant?

Mae yswiriant eiddo personol wedi’i gynnwys yn eich ffi llety. Ond, yswiriant ar gyfer cyfanswm penodol o eitemau ydyw.

A fydd arnaf angen trwydded Deledu?

Mae’n rhaid i chi gael trwydded deledu i wylio neu recordio rhaglenni teledu byw ar unrhyw sianel, neu i lawrlwytho neu wylio rhaglenni’r BBC ar iPlayer.

Os yw eich llety’n cynnwys teledu yn y gegin, yna bydd trwydded deledu eisoes ar gael ar gyfer hwn. Ond, os ydych chi’n dod â’ch teledu eich hun, bydd angen trwydded ar wahân.

I gael rhagor o wybodaeth ac i brynu trwydded deledu, edrychwch ar ein gweddalen Trwyddedau Teledu.

Beth os wyf fi’n dod â char?

Os ydych chi’n dod â char i’r brifysgol, bydd angen i chi gael trwydded barcio. Ceir gwybodaeth am sut i gael trwydded barcio ar ein gweddalen barcio.

Nifer cyfyngedig o leoedd parcio sydd ar gael, felly rydym yn eich cynghori i beidio â dod â char heblaw ei bod hi’n angenrheidiol. 

Pryd gaf fi symud i mewn?

Bydd dyddiad dechrau a gorffen eich arhosiad ar gael yn eich Cytundeb Trwydded Llety a bydd modd i chi ddewis amser a dyddiad cyrraedd wrth gwblhau’r cyflwyniad ar-lein.

A allaf gyrraedd cyn dechrau fy Nghytundeb Trwydded Llety?

Fel rheol, ni fydd modd i chi symud i mewn cyn y dyddiad a nodwyd yn eich Cytundeb Trwydded Llety. Ond, weithiau gellir gwneud eithriadau. Gweler isod i gael rhagor o fanylion. Os ydych chi’n teimlo eich bod angen symud i mewn yn gynnar am reswm nad ydyw wedi’i nodi isod, cysylltwch â’r swyddfa llety.

Myfyrwyr Newydd:

Caiff myfyrwyr newydd sy’n cyrraedd ym mis Medi gyrraedd yn gynnar os ydynt:

  • Wedi cael cadarnhad eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyn wythnos y glas a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr.
  • Wedi cael gwahoddiad i gymryd rhan yn y rhaglen ymaddasu.
  • Yn rhan o’r gwasanaeth cwrdd a chyfarch rhyngwladol.

Myfyrwyr Presennol:

Caiff myfyrwyr presennol sy’n cyrraedd ym mis Medi symud i mewn yn gynnar os ydynt:

  • Wedi cael cadarnhad eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cyn wythnos y glas a drefnir gan Undeb y Myfyrwyr megis tîm Aber.
  • Yn byw yn Llety Haf y Brifysgol – efallai y bydd eich llety ar gael yn gynnar ond ni ellir gwarantu hyn.

A allaf gyrraedd ar ôl dechrau fy Nghytundeb Trwydded Llety?

Wrth gwblhau’r cyflwyniad ar-lein, sy’n ffurfio rhan o’r Pecyn Trwydded Llety, bydd modd i chi ddewis amser a dyddiad cyrraedd, sydd hefyd yn cynnwys yr adnodd i archebu dyddiad cyrraedd hwyr, er mwyn sicrhau bod eich ystafell yn cael ei chadw i chi.

Sut/ble mae casglu fy allwedd?

Bydd angen i chi ddod â’ch Ffurflen Rhyddhau Allwedd gyda chi er mwyn casglu eich allwedd. Mae’r ffurflen ar gael ar ddiwedd y Cyflwyniad Llety Ar-lein, sy’n ffurfio rhan o’ch Cynnig Llety. Bydd y Ffurflen Rhyddhau Allwedd yn cynnwys y dyddiad a’r amser yr ydych yn bwriadu cyrraedd.

Bydd gwybodaeth am ble i gasglu allwedd eich ystafell ar gael yn y cyflwyniad ar-lein sy’n rhan o’r pecyn trwydded a anfonir atoch.

Ble alla i barcio i ddadbacio fy eiddo?

Nid oes angen trwydded barcio ar gyfer Penwythnos y Glas a gallwch barcio’n agos at eich bloc/neuadd/fflat. Ond gofynnwn i chi barcio yno am uchafswm o ugain munud yn unig, ac yna symud eich cerbyd i faes parcio i osgoi tagfa. 

A gaiff fy rhieni aros?

Brifysgol aros gyda chi yn eich llety Prifysgol. Mae nifer fawr o Welyau a Brecwast a Gwestai yn Aberystwyth a’r cyffiniau, fodd bynnag mae’r rhain yn dueddol o gael eu harchebu’n gyflym dros gyfnod Penwythnos y Glas felly byddem yn eich cynghori i archebu’n gynnar.