Byw mewn Llety

Beth sy’n digwydd os wyf yn colli fy allwedd neu fy ngherdyn mynediad (Cerdyn Aber)?

Cysylltwch â’r Swyddfa Llety cyn gynted ag y byddwch yn sylwi eich bod wedi colli eich allwedd a byddwn yn rhoi un arall i chi. Codir tâl safonol am yr allwedd newydd.

Pwy sy’n gyfrifol am lanhau – a fydd archwiliadau?

Chi sy’n gyfrifol am lanhau eich ystafell/en-suite (pan fo’n berthnasol).

Rhennir y cyfrifoldeb am lanhau’r ardaloedd cymunedol megis y ceginau, y coridorau a’r ystafelloedd ymolchi yn eich fflat/tŷ.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gweddalen glanhau.

Cynhelir ymweliadau cymunedol ac archwiliadau o’r ystafelloedd gwely ar adegau amrywiol yn ystod y tymor. I gael rhagor o wybodaeth am gynnwys yr archwiliadau neu bryd y’u cynhelir, edrychwch ar ein gweddalen archwiliadau.

A allaf goginio yn fy ystafell?

Mae’n rhaid i’r holl goginio gael ei wneud yn y gegin ac ni chewch goginio yn eich ystafell o dan unrhyw amgylchiadau. Mae yna ganfodyddion mwg yn yr ystafelloedd gwely ac os ydynt yn synhwyro mwg bydd y larwm tân yn canu. Mae’n rhaid defnyddio teclynnau megis poptai ping, tostwyr, tostwyr brechdanau a thegellau yn y gegin yn unig, ac mae’n rhaid iddynt gael prawf diogelwch trydanol a chael eu labelu’n gywir.

A allaf ysmygu yn fy ystafell wely neu’r neuadd?

Mae holl adeiladau’r Brifysgol yn ardaloedd dim ysmygu, sy’n cynnwys defnyddio e-sigarennau. Ond, caniateir i chi ysmygu y tu allan. Os ydych chi’n ysmygu y tu allan, mae’n rhaid sefyll o leiaf 5 metr i ffwrdd o’r adeilad neu unrhyw ffenestri i atal arogl mwg rhag mynd i mewn i’r adeiladau, a defnyddiwch y biniau sigarennau a ddarperir. 

Beth os wyf angen Cymorth?

Os oes arnoch angen unrhyw gymorth edrychwch ar ein tudalen Cymorth. 

Ond, os oes arnoch angen Ambiwlans, Heddlu, y Frigâd Dân neu Wylwyr y Glannau dylech ffonio’r Gwasanaethau Brys yn syth ar:

  • Ffôn allanol - ffoniwch 999 neu
  • Ffôn mewnol - ffoniwch 222