Myfyrwyr newydd – Beth fydd yn digwydd nesaf?

Myfyrwyr newydd – Beth fydd yn digwydd nesaf ar ôl gwneud cais am Lety yn y Brifysgol?

Mae Llety yn cael ei rannu yn gyfrifiadurol ar sail y cyntaf i’r felin, yn nhrefn y dyddiad a’r amser y cyflwynoch eich cais am lety yn llwyddiannus ar-lein, yn nhrefn blaenoriaethau a nodir yn ein  Polisi Blaenoriaethau.

Byddwn yn neilltuo lle i chi mewn neuadd, gan gymryd i ystyriaeth eich dewisiadau a byddwn yn gwneud ein gorau i gynnig un o’ch prif ddewisiadau i chi. Fodd bynnag, oherwydd bod y neuaddau yn amrywio o ran y nifer o fyfyrwyr y gellir eu derbyn a bod rhai ohonynt yn fwy poblogaidd nag eraill, ni ellir sicrhau y byddwch yn cael lle yn un o’ch prif ddewisiadau. Os nad oes lle gwag yn eich dewis cyntaf o neuadd, byddwn yn ystyried pob un o’ch dewisiadau eraill yn nhrefn eu blaenoriaeth nes dod o hyd i le gwag.

Pa bryd byddaf yn gwybod pa fath o lety sydd wedi’i gynnig i mi?

Anfonir cynigion llety yn ddyddiol (dydd Llun - Gwener) cyhyd â’ch bod:

  • wedi dewis Prifysgol Aberystwyth yn ddewis Cadarn
  • wedi gwneud cais am lety Prifysgol
  •  wedi cael cynnig Di-amod ac wedi derbyn eich lle i astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Os oes gennych gynnig Amodol fe fydd hwn yn datblygu’n gynnig Di-amod ar ôl ichi gael canlyniadau eich arholiadau, cyhyd â bod y canlyniadau hyn yn cwrdd â gofynion eich cynnig academaidd.

Dil'ynwch y canllaw cam wrth gam ar ôl i chi dderbyn eich cynnig llety:

Cam 1

Anfon Cynnig o Lety

Anfonir cynnig o lety atoch drwy e-bost.

Bydd y cyfrif ebost yr anfonir y cynnig ato yn dibynnu a ydych chi wedi defnyddio'ch cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth ai peidio - felly cofiwch gadw llygad ar eich cyfrif ebost cartref yn ogystal â'ch cyfrif Prifysgol Aberystwyth yn rheolaidd.

Cam 2

Defnyddio cyfrif e-bost Prifysgol Aberystwyth (PA)

O fis Gorffennaf, pan fydd eich cynnig academaidd yn ddiamod, anfonir gwybodaeth atoch drwy'r ebost am sut i ddechrau defnyddio eich cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth. Cofiwch felly edrych ar eich negeseuon ebost yn rheolaidd.

Bydd defnyddio eich cyfrif am y tro cyntaf yn golygu y cewch enw defnyddiwr PA (e.e. abc1) a chyfrinair. Bydd angen hwn arnoch ar gyfer mewngofnodi i’r Porthol Llety er mwyn derbyn eich cynnig o lety. Cynghorwn felly eich bod chi’n defnyddio’ch cyfrif cyn gynted ag y’ch gwahoddir chi i wneud hynny er mwyn osgoi oedi cyn derbyn eich cynnig o lety.

Sylwer, ar ôl ichi ddefnyddio eich cyfrif ebost Prifysgol Aberystwyth am y tro cyntaf (e.e. abc1@aber.ac.uk), bydd y Brifysgol yn anfon pob gohebiaeth at y cyfeiriad ebost hwnnw YN UNIG, felly mae’n bwysig eich bod chi’n cadw golwg arno’n rheolaidd.

Cam 3

Derbyn Cynnig o Lety

Mewngofnodwch i’r Porthol Lletyfel 'Myfyriwr Cyfredol' gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr PA (e.e abc1) a’ch cyfrinair.

Dewiswch y cyfnod ymgeisio perthnasol e.e.- "Neuaddau Prifysgol Aberystwyth  – Blwyddyn Academaidd 2017/2018".

Cliciwch ar y botwm 'Cynnig o Lety' a dilyn y canllawiau a roddir.

 

3.1 - Cwblhau’r Pecyn Trwydded Llety

Ar ôl ichi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir ichi gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety*. Cliciwch ar y botwm ‘Pecyn Trwydded Llety’ a dilyn a canllawiau a roddir.

Dylech nodi y byddwch yn derbyn dyddiad penodol ar gyfer ymateb i’ch cynnig a chwblhau’r Pecyn Trwydded Llety, fel arfer rhwng 7 a 14 diwrnod. Fodd bynnag, bydd yr amser yn dibynnu’n fawr ar adeg y flwyddyn felly gall fod disgwyl i rai cynigion gael eu derbyn ymhen cyn lleied â 24 awr, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n EDRYCH AR EICH NEGESEUON E-BOST YN RHEOLAIDD (eich cyfeiriad e-bost PA os ydych wedi ei gysylltu).

 

3.2 - Cwblhau’r Rhaglen Gyflwyno (Ffurflen Rhyddhau’r Allwedd)

Ar ddiwedd y Pecyn Trwydded Llety, gofynnir ichi gwblhau ein Rhaglen Gyflwyno ar-lein, a fydd yn rhoi llawer o wybodaeth ddefnyddiol i chi am fyw yn llety'r Brifysgol. Ar ddiwedd y rhaglen gyflwyno byddwch yn dewis dyddiad ac amser cyrraedd, ac wedyn cewch y ‘Ffurflen Rhyddhau’r Allwedd’.  Rhaid ichi ddarparu copi o’ch ffurflen rhyddhau allwedd (argraffiad ohoni neu ffurf electronig) a dod â hi gyda chi i gael allwedd eich ystafell.

Cam 4

Symud i mewn!

Mynnwch olwg ar yr adran Symud i Mewn i gael rhestr wirio ddefnyddiol o beth i ddod gyda chi – edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

*Diffiniadau

Beth yw’r Porthol Llety?

Gwasanaeth ar-lein er mwyn gwneud cais a sicrhau llety ym Mhrifysgol Aberystwyth yw’r Porthol Llety.

Beth yw Cynnig Llety?

Bydd eich cais am lety yn cael ei brosesu ac, os yw’n llwyddiannus, anfonir cynnig o lety atoch. Fe’i hanfonir atoch drwy e-bost a bydd yn cynnwys enw’r neuadd (e.e. Cwrt Mawr, Penbryn) a’r math o ystafell (e.e. sengl, en-suite) sydd wedi’i neilltuo ar eich cyfer, yn ogystal â gwybodaeth ynglŷn â pha bryd a sut i dderbyn y cynnig.

Dylech nodi y byddwch yn derbyn dyddiad penodol ar gyfer ymateb i’ch cynnig a chwblhau’r Pecyn Trwydded Llety, fel arfer rhwng 7 a 14 diwrnod. Fodd bynnag, bydd yr amser yn dibynnu’n fawr ar adeg y flwyddyn felly gall fod disgwyl i rai cynigion gael eu derbyn ymhen cyn lleied â 24 awr, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n EDRYCH AR EICH NEGESEUON E-BOST YN RHEOLAIDD (eich cyfeiriad e-bost PA os ydych wedi ei gysylltu).

Beth yw Pecyn Trwydded Llety?

Ar ôl ichi dderbyn eich cynnig o lety, gofynnir ichi gwblhau’r Pecyn Trwydded Llety. Mae hwn yn cynnwys telerau ac amodau eich cytundeb llety (a welir yn y Llawlyfr Llety), ein system dalu ar-lein ar gyfer talu’r ffi dderbyn o £100 a sefydlu cynllun talu ar gyfer eich ffïoedd llety, yn ogystal â gwybodaeth am fyw yn neuaddau’r Brifysgol.