Cynlluniau Athro a Ddysgir: Canllawiau Ymarfer Da ar gyfer Goruchwylio Traethodau Hir

Cyfrifoldebau'r Brifysgol

1.i.
Cynigion ar gyfer traethodau hir i fod yn ddichonadwy o ran yr amserlen a'r adnoddau sydd ar gael ac i'w dyrannu i oruchwylwyr gydag arbenigedd priodol.
1.ii.
Caniatáu amser digonol i oruchwylwyr gyflawni eu dyletswyddau, yn arbennig lle bo'r garfan yn fawr.
1.iii
Cyfarwyddyd Cyngor Ymchwil i gael ei ddilyn, pan fo'n briodol, mewn perthynas ô'r cyfleusterau sydd i fod ar gael (man astudio, llyfrgell, amgylchedd ymchwil priodol, etc).
1.iv
Canllawiau ysgrifenedig i'w rhoi gyda golwg ar bresenoldeb, fframweithiau ar gyfer cyfarfodydd a disgwyliadau cyffredinol.
1.v.
Monitro gweithrediad yr holl ganllawiau o'r fath yn rheolaidd.
1.vi
Lle bo ar fyfyrwyr angen cymorth ychwanegol gyda sgiliau iaith, y cyngor hwn i'w ddarparu fel gwasanaeth ar wahôn i ddyletswyddau'r goruchwylwyr.
1.vii
Mecanwaith i fod yn ei le, lle gall myfyrwyr wneud cais am newid goruchwyliwr/wraig, a lle bydd aelod gwahanol o'r staff ar gael petai unrhyw oruchwyliwr/wraig yn absennol am gyfnod estynedig o amser.
1.viii
Nifer y myfyrwyr a ddyrennir i oruchwyliwr/wraig i fod o'r fath fel y gall ef/hi fod ô'r medr i gyflawni'r cyfrifoldebau a nodir isod.

Cyfrifoldebau'r Goruchwyliwr/wraig

2.i.
Darparu cyngor a chyfarwyddyd i'r myfyriwr/wraig gyda'r bwriad o hyrwyddo cynhyrchu traethawd hir o'r safon angenrheidiol i gael gradd Athro a Ddysgir.
2.ii.
Y cynnig ar gyfer traethawd hir i fod o fewn maes arbenigedd y goruchwyliwr/wraig, y testun a ddewisir i'w ddiffinio mewn ymgynghoriad ô'r myfyriwr/wraig.
2.iii.
Y cynnig ar gyfer traethawd hir i fod yn addas i'w gwblhau o fewn yr amser penodedig.
2.iv.
Cytuno ar amserlen ar gyfer cyflwyno'r gwaith a threfnu cyfarfodydd rheolaidd.
2.v.
Cofnod gofalus i'w gadw, mewn cytundeb rhwng y goruchwyliwr/wraig a'r myfyriwr/wraig, o bob cyfarfod ffurfiol o'r fath, gan gynnwys dyddiadau, y camau y cytunwyd arnynt a'r dyddiadau targed a osodwyd.
2.vi.
Gwaith i'w ddychwelyd yn unol ô'r dyddiadau targed penodedig gyda sylwadau adeiladol.

Cyfrifoldebau'r Myfyriwr/wraig

3.i.
Dylai'r traethawd hir a gynhyrchir fod yn bennaf oll yn waith y myfyriwr/wraig ei hun, er ei gyflawni gyda'r fantais o gyngor ac arweiniad gan y goruchwyliwr/wraig.
3.ii.
Cytuno ar amserlen ar gyfer cyflwyno'r gwaith a threfnu cyfarfodydd rheolaidd.
3.iii
Cofnod gofalus i'w gadw, mewn cytundeb rhwng y goruchwylir/wraig a'r myfyriwr/wraig, o bob cyfarfod ffurfiol o'r fath, gan gynnwys dyddiadau, y camau y cytunwyd arnynt a'r dyddiadau targed a osodwyd.
3.iv.
Cysylltu ô'r goruchwylwyr pe ystyrid bod cyfarfodydd ychwanegol yn angenrheidiol.
3.v
Gwaith i'w gwblhau o fewn y fframwaith y cytunwyd arno, gydag unrhyw broblemau sy'n ymwneud ô chyflwyniad hwyr (neu anfoddhaol) i'w dwyn i sylw'r goruchwyliwr/wraig yn ysgrifenedig cyn gynted ô phosibl.