7.6 Estyniadau i Derfynau Amser

1. Rhaid i fyfyrwyr Graddau Ymchwil sy’n ddeiliaid Fisa Haen 4 ofyn i Swyddog Cydymffurfio’r Brifysgol am gyngor cyn gwneud cais am estyniad.

2. Bydd ceisiadau am estyniadau i derfynau amser cyflwyno traethodau ymchwil gan fyfyrwyr graddau ymchwil yn cael eu hystyried gan Bennaeth Ysgol y Graddedigion. Bydd pob cais yn cael ei ystyried yn drwyadl er mwyn sicrhau bod myfyrwyr ledled y Brifysgol yn cael eu trin yn deg ac yn gyson. Rhoddir gwybod am y penderfyniadau i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil. Ceir manylion y terfynau amser arferol ar gyfer gwahanol gynlluniau astudio uwchraddedig yn Atodiad y ddogfen hon.

3. Dim ond dan amgylchiadau eithriadol y dylid gofyn am estyniad. Disgwylir y bydd myfyrwyr ac adrannau yn gwneud pob ymdrech i osgoi gorfod gofyn am estyniad. Dylai’r holl fyfyrwyr uwchraddedig fod yn ymwybodol o’u dyddiad cyflwyno terfynol a dylent fod yn gweithio tuag ato. Dylai staff sy’n arolygu myfyrwyr uwchraddedig bwysleisio pwysigrwydd glynu at y dyddiad cyflwyno, i’r myfyrwyr eu hunain ac i’r Brifysgol, gan fod yn rhaid iddi allu dangos i gyrff allanol ei bod yn sicrhau cyfraddau cyflwyno boddhaol.

4. O ran traethodau doethuriaeth, mae Cynghorau Ymchwil a Chyllido yn rhoi pwyslais penodol ar sicrhau cyfraddau cyflwyno boddhaol. Mae’n hanfodol fod prosiectau PhD yn cael eu datblygu a’u cynllunio o’r cychwyn â’r nod o gwblhau’r ymchwil o fewn y cyfnod cofrestru. Mae myfyrwyr yn debygol o gychwyn swydd ar ôl cwblhau’r cyfnod cofrestru ac felly dylid cyfyngu unrhyw waith a erys i’w gwblhau yn y cyfnod ‘ysgrifennu’ i’r hyn y gellir ei gyflawni dan bwysau swydd.

5. Cyfrifoldeb adrannau yw cyflwyno i Bennaeth Ysgol y Graddedigion ddadl lawn, resymegol ar ran myfyrwyr sy’n gwneud cais am estyniad. Dylid anfon ceisiadau ymlaen i’r Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion ymhell cyn dyddiad cyflwyno’r traethawd ymchwil er mwyn caniatáu amser i ystyried y cais. Dylai ceisiadau gynnwys:

(i) Ffurflen gais, sydd ar gael ar-lein, yn rhoi manylion llawn y myfyriwr a’r ymgeisyddiaeth, i’w llofnodi gan yr arolygwr, pennaeth yr adran a Chyfarwyddwr Astudiaethau Uwchraddedig yr Athrofa.
(ii) Llythyr gan y myfyriwr yn esbonio’r rhesymau dros y cais.
(iii) Llythyr ategol gan yr adran yn cadarnhau bod y seiliau a roddir gan y myfyriwr yn rhai dilys a’u bod wedi atal cyflwyno’r gwaith, ac y bydd y myfyriwr, o gael yr amser ychwanegol, yn gallu cyflwyno’r gwaith i’w arholi.
(iv) Tystiolaeth gadarnhaol annibynnol o’r problemau y cyfeiriwyd atynt, e.e. tystiolaeth feddygol, tystiolaeth gan gyflogwyr.
(v) Datganiad wedi’i baratoi gan y myfyriwr a’r arolygwr yn amlinellu’r cynnydd hyd yma ac amserlen ar gyfer cwblhau’r gwaith o fewn cyfnod yr estyniad.
(vi) Os yw’r ymgeisydd yn cael ei ariannu gan Gyngor Ymchwil, tystiolaeth, lle y bo’n briodol, fod y Cyngor dan sylw hefyd wedi cymeradwyo’r estyniad.

Os na ddarperir unrhyw ran o’r deunydd sy’n ofynnol, bydd y cais yn cael ei anfon yn ôl i’r adran a cheir oedi o ran ystyried y cais.

6. Disgwylir y bydd unrhyw broblemau sylweddol o ran y myfyriwr neu’r prosiect ymchwil yn cael eu cofnodi yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Monitro Ymchwil perthnasol ar yr adeg pan fyddant yn codi, ac y cymerir camau priodol. Ni ddylid defnyddio problemau hirdymor na thynnwyd sylw’r Athrofa atynt fel sail i geisiadau munud olaf am estyniad.

7. Dim ond ar y seiliau canlynol y gellir gwneud ceisiadau:

(i) Seiliau meddygol. Rhaid darparu tystiolaeth glir o’r broblem a’i heffaith ar astudiaethau’r myfyriwr, a hynny gan feddyg.
(ii) Problemau domestig difrifol, e.e. ysgariad/diwedd perthynas dymor-hir. Mae gofyn cael tystiolaeth, yn canolbwyntio ar effaith y broblem ar waith y myfyriwr.
(iii) Seiliau tosturiol, e.e. profedigaeth. Mae gofyn cael tystiolaeth, yn canolbwyntio ar effaith y broblem ar waith y myfyriwr.
(iv) Anawsterau ymchwil nas rhagwelwyd. Mae natur ymchwil wreiddiol yn golygu bod myfyrwyr yn debygol o wynebu anawsterau y mae’n rhaid eu goresgyn. Dylid dyfeisio prosiectau, fodd bynnag, fel bod modd eu cwblhau’n llwyddiannus erbyn y dyddiad cyflwyno er gwaethaf anawsterau o’r fath. Dim ond pan fydd problemau sylweddol nas rhagwelwyd yn codi, na ellir ymdrin â hwy heb ddyrannu amser ychwanegol, y gellir ystyried estyniadau dan y pennawd hwn.
(iv) Gormod o ymrwymiadau proffesiynol. Disgwylir y bydd myfyrwyr llawn-amser yn cael swydd yn ystod eu cyfnod ysgrifennu, ac y bydd ymgeiswyr rhan-amser mewn swydd beth bynnag. Dylid dyfeisio prosiectau y gellir eu cwblhau er gwaethaf hyn. Rhaid i geisiadau am estyniad dan y pennawd hwn ymwneud â mwy na dim ond pwysau arferol y mathau hyn o swyddi a bydd gofyn cael tystiolaeth gan y cyflogwr.

8. Sylwer y dylai myfyrwyr, pryd bynnag y bo modd, geisio cyflwyno gwaith i’w arholi o fewn y dyddiad cau gwreiddiol. Dylid gofyn am estyniad pan fydd anawsterau sylweddol wedi rhwystro myfyrwyr rhag cwblhau eu gwaith yn brydlon. Ni ddylid gofyn am estyniadau er mwyn caniatáu i fyfyrwyr wella ansawdd y gwaith y maent yn ei gyflwyno heb fod yna unrhyw broblemau sylweddol. Mewn achosion o’r fath, dylid cyflwyno gwaith i’w arholi ac os nad yw’n cyrraedd y safon sy’n ofynnol mae’n bosibl y bydd yr arholwyr yn caniatáu amser ychwanegol ar gyfer ailgyflwyno.

9. Fel arfer, dim ond un estyniad a ganiateir. Gellir gofyn am estyniad am unrhyw gyfnod o amser, ond fel arfer bydd yn chwe neu ddeuddeg mis. Bydd angen i Athrofeydd ddadlau o blaid estyniad o hyd priodol. Gellir gwneud cais am estyniad hefyd pan fydd myfyrwyr yn ailgyflwyno traethodau ymchwil i’w harholi, a phan nad yw myfyrwyr yn gallu cwrdd â’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cywiriadau i’r traethodau ymchwil hyn wedi’r viva.

10. Wedi i Bennaeth Ysgol y Graddedigion ystyried cais, bydd y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion yn rhoi gwybod i’r adran a’r Athrofa am y canlyniad. Disgwylir i’r adran roi gwybod i’r myfyriwr. Bydd y Swyddfa Ansawdd Academaidd a Chofnodion hefyd yn diwygio cofnod y myfyriwr fel y bo’n briodol ac yn rhoi gwybod i’r Pwyllgor Graddau Ymchwil.

11. Mae’r Estyniad i Radd Uwch – Estyniad I Gyfnod Gradd Ymchwil.