Adnoddau ar-lein

Cynhyrchwyd deunydd atodol i gyd-fynd â rhai o gyhoeddiadau CAA – gellir eu lawrlwytho yma. Gellir eu lawrlwytho hefyd oddi ar wefan Hwb.

Cyfres Halibalŵ

Gweithgareddau yn seiliedig ar chwe nofel Cyfres Halibalw (CA2).

Gweithgareddau Halibalŵ

Cyfres 'Llyfrau Llafar a Phrint'

Cyfres o lyfrau darllen hwyliog sy’n anelu i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant y Cyfnod Sylfaen. Mae e-lyfrau sain ar gael trwy ap Llyfrau Cymru, a ffeiliau sain ar gael ar Hwb.

Clipiau fideo o blant Cymru'n mwynhau'r straeon gyda Ben Dant a Tara Tan Toc

Ap ‘Gwastraff’

Ap yn seiliedig ar y llyfr Gwastraff (Cyfres y Gwybodyn) i ehangu defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth fel cymhelliant i wella sgiliau iaith a rhifedd plant y Cyfnod Sylfaen. Adnodd cyfoes a chyffrous i helpu plant i fagu hyder a mwynhau defnyddio'r iaith mewn sefyllfaoedd anffurfiol.

(Awdur: Menna Beaufort Jones)

►Apple

►Google Play

Ap Sgìl-iau

Ap yn seiliedig ar lyfr Meinir Ebbsworth, ond eto heb fod yn ddibynnol arno. Wedi’i anelu at ddisgyblion hŷn CA2, mae’n atgyfnerthu sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg a mathemateg, drwy gynnig gemau iaith a rhifedd mewn sefyllfaoedd apelgar.

(Awdur: Menna Beaufort Jones)

►Apple

►Google Play

 

Clip fideo yn dangos disgyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn mwynhau defnyddio'r ap: https://www.youtube.com/watch?v=AW2bfEFo_aY

Deunyddiau anllenyddol

Deunyddiau anllenyddol

Deunyddiau darllen ffeithiol a chyfoes fydd yn galluogi myfyrwyr i fynegi barn, crynhoi, dehongli gwybodaeth a chroesgyfeirio. Delfrydol ar gyfer yr ymchwiliad unigol i’r Fagloriaeth Gymreig, Safon Uwch, ac i gyd-fynd â’r fanyleb Cymraeg TGAU newydd.

(Awduron: Non ap Emlyn, Hedd ap Emlyn, Nona Breese)

Tasgau ysgogi, golygu a phrawf-ddarllen TGAU Cymraeg

Tasgau ysgogi, golygu  a phrawf-ddarllen TGAU Cymraeg

Tasgau ysgogi/darnau darllen a chwestiynau ar gyfer cwrs TGAU Cymraeg Iaith / manyleb Cymraeg Iaith 2015.

Tasgau ysgogi, golygu a phrawf-ddarllen TGAU Saesneg

Tasgau ysgogi, golygu  a phrawf-ddarllen TGAU Saesneg

Stimulus tasks – reading materials and questions to prepare pupils for the English Language GCSE course and examinations (2015 English Language specification). 

Tasgau ysgogi TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd

Tasgau ysgogi TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd

Cwestiynau ysgogi a chanllawiau asesu ar gyfer cwrs TGAU Mathemateg / TGAU Mathemateg – Rhifedd newydd 2015. 

O Bedwar Ban Byd 2

Oherwydd gwall yn y broses gynhyrchu, argraffwyd gwybodaeth anghywir yn y map o Gymru ar dudalennau 4-5. Gellir dod o hyd i'r map cywir isod:


Map o Gymru O Bedwar Ban Byd 2 - tudalennau 4-5

Y Cylchgrawn Daearyddol Digidol (Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch)

Y Cylchgrawn Hanes Digidol (Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch)

Llyfrau ffeithiol ar ddaearyddiaeth (Cymraeg ail iaith, CA2)

Llyfrau ffeithiol ar ddaearyddiaeth (Cymraeg ail iaith, CA2)

Canllawiau dwyieithog ar gyfer athrawon, i gyd-fynd â'r 6 llyfr ffeithiol ar ddaearyddiaeth, sef Botswana, Gwlad yr Iâ (Lefel 2), Ffrainc, Lesotho (Lefel 3), Patagonia a Seland Newydd (Lefel 4). Mae'r canllawiau'n cynnwys sgaffaldiau iaith, gweithgareddau gwahaniaethol a thempledi pwrpasol. Ceir cyfieithiadau Saesneg o'r llyfrau hefyd.

Canllawiau dwyieithog ar gyfer athrawon, i gyd-fynd â'r 3 llyfr ffeithiol ar ddaearyddiaeth Cymru, sef Cymru 1, Cymru 2 a Cymru 3. Mae'r canllawiau'n cynnwys sgaffaldiau iaith, gweithgareddau gwahaniaethol a thempledi pwrpasol. Ceir cyfieithiadau Saesneg o'r llyfrau hefyd.

‌Seland Newydd

Ap-lyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Seland Newydd.

► Aps Llyfrau Cymru 

Nodiadau Safon Uwch

Nodiadau Safon Uwch

Nodiadau i gynorthwyo myfyrwyr Cymraeg Safon Uwch. 

Sgorau i gefnogi Cerddoriaeth UG CBAC

Nodiadau a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio cwrs Cerddoriaeth UG – i gyd-fynd â ffeil a chryno ddisg Sgorau i gefnogi Cerddoriaeth UG CBAC. Paratowyd y nodiadau gan Alun Guy, cyn-athro a phennaeth Adran Gerddoriaeth Ysgol Gyfun Glantaf, awdur nifer o deitlau ym maes Cerddoriaeth a phrif arholwr Cerddoriaeth TGAU gyda CBAC.

Gweithgareddau Cyfres y Gwdihŵ

Gweithgareddau Cyfres y Gwdihŵ

Set o weithgareddau'n cyd-fynd â phob un o'r naw llyfr yn y gyfres yn unigol, ac un adran gyffredinol y gellir ei defnyddio gyda phob cyfrol. Cynhwysir hefyd restri geirfa ar gyfer pob llyfr.

A set of activities relating to each of the nine books in the series individually, and one general set of activities which are relevant to each book. Also provided is a list of vocablulary for each book.

Sglein ar y Sgiliau

Sglein ar y Sgiliau

Pecyn o ddeunyddiau amlgyfrwng i gynorthwyo gyda sgiliau cyfathrebu, sgiliau gwaith a sgiliau allweddol.

Taith Iaith

Taith Iaith

Pecyn cynhwysfawr o ddeunyddiau amlgyfrwng ar gyfer dysgu'r Gymraeg fel ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 3.

Y Map Mawr

Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes – Canllaw i Fyfyrwyr

Clip DVD i gyd-fynd â thudalennau 97-100.


Download 25 Diwrnod
Download
Download

Erratum
Oherwydd gwall yn y broses gynhyrchu, y mae dau o'r enghreifftiau cerddorol ar y CD i gyd-fynd â'r llyfr hwn yn anghywir:
• Trac 22 (Variations for Piano Op. 27, Anton Webern) – clywir Symudiad II yn hytrach na Symudiad III.
• Trac 49 – nid trac sain Psycho, Bernard Herrmann a glywir.
Gellir dod o hyd i'r enghreifftiau cerddorol cywir ar y we.

Cwestiynau i gyd-fynd â thair nofel wreiddiol i ddisgyblion CA3 CAA

Mae’r pecyn hwn yn cyd-fynd â’r tair nofel wreiddiol uchod a gyhoeddwyd i’w mwynhau gan ddysgwyr Cyfnod Allweddol 3.

Rhagair

Gwennol