Adnoddau ar-lein

Cynhyrchwyd deunydd atodol i gyd-fynd â rhai o gyhoeddiadau CAA – gellir eu lawrlwytho yma. Gellir eu lawrlwytho hefyd oddi ar wefan Hwb.

Cwestiynau i gyd-fynd â thair nofel wreiddiol i ddisgyblion CA3 CAA

Mae’r pecyn hwn yn cyd-fynd â’r tair nofel wreiddiol uchod a gyhoeddwyd i’w mwynhau gan ddysgwyr Cyfnod Allweddol 3.

Rhagair

Gwennol

Academi Mr Dwm

Mis yr Yd

Cyfres Halibalŵ

Gweithgareddau yn seiliedig ar chwe nofel Cyfres Halibalw (CA2).

Gweithgareddau Halibalŵ

Cyfres 'Llyfrau Llafar a Phrint'

Cyfres o lyfrau darllen hwyliog sy’n anelu i ddatblygu a hyrwyddo sgiliau iaith, llythrennedd a chyfathrebu plant y Cyfnod Sylfaen. Mae e-lyfrau sain ar gael trwy ap Llyfrau Cymru, a ffeiliau sain ar gael ar Hwb.

Clipiau fideo o blant Cymru'n mwynhau'r straeon gyda Ben Dant a Tara Tan Toc

Ap ‘Gwastraff’

Ap yn seiliedig ar y llyfr Gwastraff (Cyfres y Gwybodyn) i ehangu defnydd o’r Gymraeg y tu allan i’r dosbarth fel cymhelliant i wella sgiliau iaith a rhifedd plant y Cyfnod Sylfaen. Adnodd cyfoes a chyffrous i helpu plant i fagu hyder a mwynhau defnyddio'r iaith mewn sefyllfaoedd anffurfiol.

(Awdur: Menna Beaufort Jones)

►Apple

►Google Play

Ap Sgìl-iau

Ap yn seiliedig ar lyfr Meinir Ebbsworth, ond eto heb fod yn ddibynnol arno. Wedi’i anelu at ddisgyblion hŷn CA2, mae’n atgyfnerthu sgiliau sylfaenol yn y Gymraeg a mathemateg, drwy gynnig gemau iaith a rhifedd mewn sefyllfaoedd apelgar.

(Awdur: Menna Beaufort Jones)

►Apple

►Google Play

 

Clip fideo yn dangos disgyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth yn mwynhau defnyddio'r ap: https://www.youtube.com/watch?v=AW2bfEFo_aY

Deunyddiau anllenyddol

Deunyddiau anllenyddol

Deunyddiau darllen ffeithiol a chyfoes fydd yn galluogi myfyrwyr i fynegi barn, crynhoi, dehongli gwybodaeth a chroesgyfeirio. Delfrydol ar gyfer yr ymchwiliad unigol i’r Fagloriaeth Gymreig, Safon Uwch, ac i gyd-fynd â’r fanyleb Cymraeg TGAU newydd.

(Awduron: Non ap Emlyn, Hedd ap Emlyn, Nona Breese)

Tasgau ysgogi, golygu a phrawf-ddarllen TGAU Cymraeg

Tasgau ysgogi, golygu  a phrawf-ddarllen TGAU Cymraeg

Tasgau ysgogi/darnau darllen a chwestiynau ar gyfer cwrs TGAU Cymraeg Iaith / manyleb Cymraeg Iaith 2015.

Tasgau ysgogi, golygu a phrawf-ddarllen TGAU Saesneg

Tasgau ysgogi, golygu  a phrawf-ddarllen TGAU Saesneg

Stimulus tasks – reading materials and questions to prepare pupils for the English Language GCSE course and examinations (2015 English Language specification). 

Tasgau ysgogi TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd

Tasgau ysgogi TGAU Mathemateg a TGAU Mathemateg-Rhifedd

Cwestiynau ysgogi a chanllawiau asesu ar gyfer cwrs TGAU Mathemateg / TGAU Mathemateg – Rhifedd newydd 2015. 

O Bedwar Ban Byd 2

Oherwydd gwall yn y broses gynhyrchu, argraffwyd gwybodaeth anghywir yn y map o Gymru ar dudalennau 4-5. Gellir dod o hyd i'r map cywir isod:


Map o Gymru O Bedwar Ban Byd 2 - tudalennau 4-5

Y Cylchgrawn Daearyddol Digidol (Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch)

Y Cylchgrawn Hanes Digidol (Safon Uwch Gyfrannol ac Uwch)

Llyfrau ffeithiol ar ddaearyddiaeth (Cymraeg ail iaith, CA2)

Llyfrau ffeithiol ar ddaearyddiaeth (Cymraeg ail iaith, CA2)

Canllawiau dwyieithog ar gyfer athrawon, i gyd-fynd â'r 6 llyfr ffeithiol ar ddaearyddiaeth, sef Botswana, Gwlad yr Iâ (Lefel 2), Ffrainc, Lesotho (Lefel 3), Patagonia a Seland Newydd (Lefel 4). Mae'r canllawiau'n cynnwys sgaffaldiau iaith, gweithgareddau gwahaniaethol a thempledi pwrpasol. Ceir cyfieithiadau Saesneg o'r llyfrau hefyd.

Canllawiau dwyieithog ar gyfer athrawon, i gyd-fynd â'r 3 llyfr ffeithiol ar ddaearyddiaeth Cymru, sef Cymru 1, Cymru 2 a Cymru 3. Mae'r canllawiau'n cynnwys sgaffaldiau iaith, gweithgareddau gwahaniaethol a thempledi pwrpasol. Ceir cyfieithiadau Saesneg o'r llyfrau hefyd.

‌Seland Newydd

Ap-lyfr ffeithiol am ddaearyddiaeth Seland Newydd.

► Aps Llyfrau Cymru 

Nodiadau Safon Uwch

Nodiadau Safon Uwch

Nodiadau i gynorthwyo myfyrwyr Cymraeg Safon Uwch. 

Sgorau i gefnogi Cerddoriaeth UG CBAC

Nodiadau a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio cwrs Cerddoriaeth UG – i gyd-fynd â ffeil a chryno ddisg Sgorau i gefnogi Cerddoriaeth UG CBAC. Paratowyd y nodiadau gan Alun Guy, cyn-athro a phennaeth Adran Gerddoriaeth Ysgol Gyfun Glantaf, awdur nifer o deitlau ym maes Cerddoriaeth a phrif arholwr Cerddoriaeth TGAU gyda CBAC.

Gweithgareddau Cyfres y Gwdihŵ

Gweithgareddau Cyfres y Gwdihŵ

Set o weithgareddau'n cyd-fynd â phob un o'r naw llyfr yn y gyfres yn unigol, ac un adran gyffredinol y gellir ei defnyddio gyda phob cyfrol. Cynhwysir hefyd restri geirfa ar gyfer pob llyfr.

A set of activities relating to each of the nine books in the series individually, and one general set of activities which are relevant to each book. Also provided is a list of vocablulary for each book.

Sglein ar y Sgiliau

Sglein ar y Sgiliau

Pecyn o ddeunyddiau amlgyfrwng i gynorthwyo gyda sgiliau cyfathrebu, sgiliau gwaith a sgiliau allweddol.

Taith Iaith

Taith Iaith

Pecyn cynhwysfawr o ddeunyddiau amlgyfrwng ar gyfer dysgu'r Gymraeg fel ail iaith yng Nghyfnod Allweddol 3.

Y Map Mawr

Cyfansoddi Cerddoriaeth Gyfoes – Canllaw i Fyfyrwyr

Clip DVD i gyd-fynd â thudalennau 97-100.


Download 25 Diwrnod
Download
Download

Erratum
Oherwydd gwall yn y broses gynhyrchu, y mae dau o'r enghreifftiau cerddorol ar y CD i gyd-fynd â'r llyfr hwn yn anghywir:
• Trac 22 (Variations for Piano Op. 27, Anton Webern) – clywir Symudiad II yn hytrach na Symudiad III.
• Trac 49 – nid trac sain Psycho, Bernard Herrmann a glywir.
Gellir dod o hyd i'r enghreifftiau cerddorol cywir ar y we.