Celf

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Yn ogystal â’ch sgiliau sy’n seiliedig ar ymarfer, a’r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu, bydd eich gradd yn darparu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.   Mae’r sgiliau trosglwyddadwy yn cynnwys creadigrwydd, datrys problemau, hunan-reoli, cyfathrebu a gwaith tîm. Mae eich sgiliau trosglwyddadwy a’r lefel o gyrhaeddiad deallusol a enilloch drwy astudio eich pwnc yn golygu y bydd gennych lawer o wahanol ddewisiadau gyrfa pan fyddwch yn graddio. Mae canran uchel o’r holl swyddi gwag lefel gradd yn agored i raddedigion unrhyw ddisgyblaeth, ac eto nid yw llawer o fyfyrwyr yn ymwybodol o hyn, neu cânt eu dylanwadu gan ffeithiau di-sail ynglŷn â’r dewisiadau sydd ar gael iddynt.

Gweler wefan Prospects, a hefyd ein tudalennau ble ydw i'n ddechrau a gynlluniwyd i’ch helpu i ddechrau meddwl am eich dyfodol.

 

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae eich gradd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth eang o lwybrau gyrfaol. Mae graddedigion wedi datblygu gyrfaoedd ym meysydd y celfyddydau, crefft a dylunio a thu hwnt.  

Mae nifer fawr o bosibiliadau’n agored i raddedigion, mwy o bosibl nag a sylweddolwch ar y cychwyn. Weithiau, y gwaith anoddaf sy’n wynebu myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf a graddedigion newydd yw penderfynu sut i ddewis o blith y dewisiadau niferus sydd ar gael i chi. Ceir swyddi sy’n ymwneud yn uniongyrchol â phynciau gradd, swyddi lle gall pynciau penodol fod yn ddefnyddiol a hefyd ystod gyflawn o swyddi sy’n agored i raddedigion mewn unrhyw ddisgyblaeth. Bydd y dolenni isod yn cynnig rhai syniadau i chi o ran beth y gallwch ei wneud gyda’ch pwnc.

 

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion?

Mae’r dolenni isod yn fan cychwyn i chi pan fyddwch yn chwilio am gyfleoedd sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’ch pwnc; mae mwy o adnoddau cyffredinol ar gael yn ein hadran swyddi a phrofiad gwaith. Cofiwch fod cymorth ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch yn gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith. Gallwch hefyd ddod o hyd i gyfleoedd i arddangos neu werthu eich gwaith, gwobrau a chystadlaethau.

Mewn rhai achosion, mae’n bosib y cewch fanylion am leoliadau profiad gwaith, ond yn fwy aml, bydd rhaid i chi ddefnyddio’r wybodaeth i roi syniadau i chi am geisiadau ar hap. Er enghraifft, cewch swyddi gwag o bosib sy’n berthnasol i’ch pwnc ond sydd ddim yn lleoliadau gwaith; ond, os hoffech gael profiad yn y maes hwnnw, fe allech anfon cais ar hap at y cyflogwr i weld a oes posibilrwydd o leoliad gwaith gyda nhw. Gall yr ymgynghorwyr gyrfaoedd eich helpu chi gyda’r broses hon.

Cofiwch fod llawer o gyflogwyr, yn enwedig y cwmnïau mwy o faint, yn cynnwys manylion lleoliadau gwaith ar eu gwefannau. Os hoffech weithio i sefydliadau penodol, edrychwch ar yr adrannau Gyrfaoedd neu Recriwtio ar eu  gwefannau i weld beth sydd ar gael.

Yn olaf, cofiwch y bydd llawer o’r dolenni isod yr un mor ddefnyddiol i chi wrth chwilio am swyddi i raddedigion.

DU

Tramor

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae’r cyrff hyn yn hyrwyddo buddiannau pobl sy’n gweithio mewn proffesiynau penodol. Mae rhai yn cynnwys rhestrau o gyflogwyr sy’n aelod o’r gymdeithas dan sylw, ac mae’n bosib y byddant yn hysbysebu swyddi. Gall eraill fod yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer ceisiadau neu os ydych yn ystyried cyflwyno cais ar hap.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae llawer o fyfyrwyr Celf yn symud ymlaen i swyddi megis athrawon ysgol uwchradd, darlithwyr addysg uwch, rheolwyr a churaduron orielau celf, darlunwyr llyfrau plant, ffotograffwyr a dylunwyr graffeg, cyfarwyddwyr celf yn y byd cyhoeddi, a darlunwyr meddygol.

Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion Celf:
 • Cynorthwyydd Archif
 • Technegydd Celf
 • Tiwtor Celf
 • Arlunydd a Drafftsmon
 • Arlunydd Addysgol
 • Curadur 
 • Dylunydd
 • Cadwraethwr paentio îsl
 • Gweinyddydd Digwyddiadau
 • Tiwtor Celfyddyd Gain
 • Artist Llawrydd
 • Dylunydd Llawrydd
 • Darlunydd Llawrydd
 • Cynorthwyydd Oriel
 • Technegydd Oriel
 • Arlunydd Tirluniau
 • Darlithydd
 • Ffotograffydd
 • Technegydd Argraffu
 • Swyddog Recriwtio Diogelwch
 • Darlunydd Gwyddonol
 • Gweithiwr Cadwraeth Bywyd Gwyllt
 • Awdur
Enghreifftiau o’r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion celf Aberystwyth i weithio iddynt:
 • Prifysgol Aberystwyth
 • Theatr Birmingham 
 • Blaze Publishing
 • Chameleon Television
 • Coleg Powys
 • Dezac Group
 • Dyfi Arts Guild
 • Fujitsu
 • Ymddiriedolaeth Headway Worcester
 • Interactive Theatre International
 • Oriel Mall
 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol
 • Ocean Images
 • Oriel Tate
 • Torre Abbey
 • Vogue
 • Cyngor Sir Warrington