Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Beth fydda i'n ennill o'm pwnc?

Fel cam cyntaf, dylech edrych ar fanyleb y rhaglen ar gyfer eich pwnc a fydd yn darparu mewnwelediad i'r sgiliau a'r cymwyseddau a ddatblygwyd drwy eich rhaglen radd. Mae cyflogwyr yn croesawu'r sgiliau a ddatblygwyd gan gyrsiau seiliedig ar wyddoniaeth. Mae'r rhain yn cynnwys pynciau fel gwyddor anifeiliaid, bioleg, ceffylau, geneteg a sŵoleg ymhlith eraill. Mae'r rhain fel arfer yn cael eu torri i lawr i mewn sgiliau technegol a sgiliau meddal. Gyda rhain mae hyn yn cynnwys meddwl dadansoddol, dadansoddi data, sgiliau rhifiadol,
galluoedd mesur a offeryniaeth. Gallai'r olaf gynnwys cyfathrebu - llafar ac ysgrifenedig, gwaith tîm, terfynau amser cyfarfod a gallu rhyngbersonol. Os ydych yn chwilio am swydd sy'n gysylltiedig â'ch disgyblaeth, bydd angen sgiliau labordy a technegol arnoch.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae myfyrwyr IBERS yn dechrau mewn ystod amrywiol iawn o yrfaoedd. I rai, maent yn mynd i mewn yn syth i gyflogaeth gysylltiedig â'u gradd, tra bod eraill yn symud ymlaen i waith sy'n defnyddio'r sgiliau y maent wedi'u datblygu. Mae'n bwysig cofio nad oes unrhyw un llwybr neu un-maint i bob gyrfa. Ar gyfer microbioleg, er enghraifft, gall graddedigion fynd i mewn gwyddor fiofeddygol, ymchwil clinigol a ffarmacoleg a llawer mwy. Ar gyfer gyrfaoedd sŵoleg mewn ecoleg, gwyddoniaeth morol a chadwraeth natur yw rhai o'r opsiynau. Bydd tua un rhan o dair o raddedigion IBERS yn canolbwyntio ar astudiaethau ôl-raddedig. Mae gyrfaoedd sy’n ymwneud â'r amgylchedd, er enghraifft, wedi dod mor boblogaidd fel bod y cymhwyster 'meistr yn hanfodol.

Adnoddau Defnyddiol:

  • Mae’r wefan Prospects hefo adnoddau ar opsiynau gyrfa hefo graddau gwahanol sy’n werth edrych ar.

Ble ydw i'n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion?

Gadewch i ni fod yn onest! Mae'r gystadleuaeth am swyddi i raddedigion yn ddwys ac mae hyn yr un mor berthnasol i'r gwyddorau biolegol, amgylcheddol a gwledig fel unrhyw ddisgyblaethau eraill. Mae'r un rheolau yn gymwys: cynllunio eich chwiliad gwaith yn gynnar; targedu cwmnïau / sefydliadau penodol sydd o ddiddordeb i chi; a gwneud cais gyda'r un trylwyredd fel y byddech ar aseiniad pwysig. Yn fyr, mae ansawdd yn fwy pwysig na maint. Cofiwch mai dros 60% o swyddi sy'n gysylltiedig â gwyddoniaeth yn cael eu hysbysebu - un rheswm pam mae cyflogwyr yn recriwtio drwy breswyl byr / hir yw gostwng y gost a'r risg o benodi'r ymgeisydd anghywir. Mewn adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan Highfliers yn 2016 bron i 32% o swyddi gwag chafodd eu llenwi gan ymgeiswyr a oedd wedi ymgymryd â lleoliad gwaith / interniaeth gyda'r cwmni hwnnw. Mae ymgeiswyr â dim neu ychydig bach o brofiad gwaith perthnasol yn 'annhebygol o fod yn llwyddiannus.'

Trwy gymryd cam rhagweithiol tuag at sicrhau profiad gwaith byddwch yn gwella yn sylweddol eich siawns o gael y swydd raddedig hollbwysig yna.
Bydd y dolenni isod yn ddefnyddiol i chi wrth chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion. Ar gyfer ddolenni yn ymwneud a Ymarfer Corff, weler hefyd ein tudalen Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

DU

Tramor

Cymdeithasau a chyrff proffesiynol

Mae'r cyrff hyn yn hyrwyddo diddordebau pobl sy'n gweithio mewn galwedigaethau penodol. Mae gan rai ohonynt restrau o gyflogwyr sy'n aelodau o'r gymdeithas ac a allai hysbysebu swyddi tra bod eraill yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth wrth ymchwilio i gyflogwyr ar gyfer gwneud ceisiadau neu ystyried ceisiadau ar hap.

Noder nad yw hon yn restr derfynol o adnoddau; os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth a allai fod o ddiddordeb i eraill, hoffem glywed gennych chi. E-bostiwch careers@aber.ac.uk.

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Bob blwyddyn mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal arolwg sy'n ofynnol gan lywodraeth y DU o gyrchfannau graddedigion er mwyn darganfod beth maent yn ei wneud.Dyma rai enghreifftiau o swyddi mae graddedigion IBERS Aberystwyth wedi symud i mewn i:

• Ceidwad Cefn Gwlad

• Daearegwr a Dadansoddwr GIS

• Rheolwr Fferm

• Cynorthwy-ydd Ymchwil Graddedig mewn Parasitoleg Moleciwlaidd

• Dadansoddwr Lab

• Technegydd Ymchwil

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yma i'ch helpu chi. Mae gan IBERS Ymgynghorydd Gyrfaoedd proffesiynol i hyrwyddo cyflogadwyedd. Eu rôl yw cynnig cyngor ac arweiniad diduedd am y broses i gyflogaeth raddedig, neu astudiaethau ôl-raddedig. James Cuffe yw’r Ymgynghorydd Gyrfaoedd ar gyfer IBERS.  Mae myfyrwyr yn gallu cael help dros y ffôn, 01970 622378, e-bostio careers@aber.ac.uk , neu drwy ymweld â ni yn undeb y myfyrwyr. Mae’r gwasanaeth ar gael cyn ac ar ôl graddio – yn rhad ac am ddim. Mae croeso i myfyrwyr sy'n ansicr o'u cam nesaf, neu sydd â chyfeiriad clir o yrfa ddefnyddio'r gwasanaeth. Mae ganddo gyfoeth o wybodaeth i gynorthwyo i chi yn eich datblygiad gyrfa.