Mathemateg

Beth fydda i’n ennill o’m pwnc?

Mae’r sgiliau a'r profiad a ddatblygwch drwy eich addysg a phrofiadau allgyrsiol yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr, ac yn hanfodol i'ch cyfraniad effeithiol yn y gweithle. Byddwch yn gallu i ddatrys problemau masnachol, diwydiannol a gwyddonol, ymchwilio a chyflwyno atebion posib yn rhesymegol a gydag eglurder, gymhwyso theori a chysyniadau i amrywiaeth o gyd-destunau.

Beth alla i ei wneud gyda’m pwnc?

Mae llawer o bosibiliadau yn agored i raddedigion, a gall gradd Mathemateg cael eu cymhwyso i ystod eang o bosibiliadau. Edrychwch ymhellach i lawr y dudalen hon i gael gwybodaeth am yr hyn y mae graddedigion Mathemateg Aber yn ei wneud.

Mae sgiliau penodol a enillwyd gan fyfyrwyr Mathemateg megis dadansoddi data, datrys problemau, rheoli prosiect, gwaith ymchwil a sgiliau ariannol, mewn alw mawr gan gyflogwyr. Mae rhai myfyrwyr a graddedigion yn penderfynu arbenigo mewn pwnc penodol trwy astudiaethau ôl-raddedig, tra bod eraill yn symud i gyflogaeth i raddedigion.

Adnoddau defnyddiol:

Mae’r wefan TARGETjobs yn cynnwys adran ar ddewisiadau gyrfa ar gyfer gwahanol raddau, sy’n werth edrych arni

Proffiliau Graddedigion

Darllenwch fwy am yr hyn sydd gan raddedigion ac uwchraddedigion i’w ddweud am Brifysgol Aberystwyth, y cwrs/cyrsiau y buont yn ei/eu (h)astudio a beth maen nhw’n ei wneud nawr yn ein proffiliau o raddedigion.

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae gennych Ymgynghorydd Gyrfaoedd penodedig sy’n gweithio’n agos â’ch adran i ddarparu cymorth, cyngor a gwybodaeth. Cynhelir gweithdai a digwyddiadau gyrfaoedd yn eich adran i hyrwyddo cyfleoedd profiad gwaith, eich helpu i gynllunio’ch gyrfa, ac sydd hefyd yn gyfle i rwydweithio gyda phobl broffesiynol sy’n gweithio yn y diwydiannau creadigol. Cyflwynir rhaglen addysg gyrfaoedd yn ganolog hefyd, a gall uwchraddedigion fanteisio ar y rhaglen Hyfforddi Sgiliau Uwchraddedig. Mae croeso i chi alw heibio’r Gwasanaeth Gyrfaoedd unrhyw bryd i gael cymorth neu wybodaeth bellach.

Ble ydw i’n dechrau chwilio am brofiad gwaith a swyddi i raddedigion

Bydd y rhestr o ddolenni isod yn cynnig man cychwyn dda ar gyfer chwilio am brofiad gwaith a gwaith graddedig yn ymwneud a’ch pwnc.

Professional Bodies

Beth mae graddedigion Aber yn ei wneud?

Mae llawer o fyfyrwyr Mathemateg yn symud ymlaen i swyddi megis Cyfrifyddiaeth, Ymgynghoriaeth Ariannol, Peirianneg neu Technoleg Gwybodaeth. Dyma rai enghreifftiau o swyddi a gafwyd gan ein Graddedigion:

 • Actiwari dan Hyfforddiant
 • Athro/Athrawes
 • Athro Mathemateg GTP
 • Cyfrifydd
 • Cyfrifydd Buddsoddi
 • Cyfrifydd dan Hyfforddiant
 • Cyfrifydd Siartredig dan Hyfforddiant
 • Cynorthwy-ydd Dysgu Anghenion Addysg Arbennig
 • Cynorthwy-ydd Gwe a Data
 • Cynorthwy-ydd Ymchwil
 • Dadansoddwr Cyllid dan Hyfforddiant
 • Dadansoddwr Data
 • Dadansoddwr Strategaeth Cynnyrch Defnyddwyr
 • Gweinyddwr Codi Arian
 • Gweinyddwr Llyfr Gwerthiant
 • Gweinyddwr Busnes Cynorthwyol
 • Hyfforddedig Cyllid Graddedig
 • Peiriannydd Cefnogol
 • Peiriannydd Cymwysiadau
 • Pen-cogydd
 • Rhaglennydd/Ystadegydd
 • Rheolwr Credyd
 • Rheolwr dan Hyfforddiant
 • Swyddog Cyllid
 • Technegydd Cyfrifeg

Enghreifftiau o’r cyflogwyr yr aeth graddedigion ac uwchraddedigion Mathemateg Aberystwyth i weithio iddynt:

 • Autosmart International
 • Barnett Waddingham LLP
 • Beran and Butland
 • BWCI Group
 • Cyngor Sir Conwy
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru
 • Esso
 • Friends Life
 • HSBC
 • Pencadlys Heddlu Caint
 • PricewaterhouseCoopers
 • Prifysgol Caerlŷr
 • Prospects
 • Sainsburys
 • Shell Gas Cyf
 • West Mercia Energy
 • Wolseley UK