Gwneud cais am swyddi

Boed chi'n ymgeisio am swydd ran-amser, profiad gwaith neu swydd ar ôl graddio, oni bai eich bod yn hynod lwcus, bydd gofyn i chi wneud cais i gyflogwr.

Fel rheol, mae ceisiadau ar ffurf ffurflen gais (ar-lein neu ar bapur) neu Curriculum Vitae (CV) a llythyr cyflwyno, a bydd gofyn i chi fod yn hollol sicr sut y mae pob cyflogwr unigol am i chi wneud cais - os ydych mewn unrhyw amheuaeth, gofynnwch. Os ydych yn mynd at sefydliad ar hap ac yn ddiofyn (h.y. nid mewn ymateb i swydd wag a hysbysebwyd), mae'n debygol y bydd yn rhaid i chi yrru CV a llythyr cyflwyno - gweler ein hadran ar geisiadau ar hap.

Pa ffurf bynnag o ddull ymgeisio a ddewisir, bydd angen i chi wybod:

  • Pa fath o waith yr ydych yn ymgeisio amdano
  • Pam fod gennych ddiddordeb yn y math hwn o waith
  • Pam fod gennych ddiddordeb yn y cyfle penodol dan sylw
  • Pam fod gennych ddiddordeb yn y sefydliad yr ydych yn gwneud cais iddo
  • Pam yr ydych yn addas i'r swydd yr ydych yn ymgeisio amdani

Mae hefyd yn bwysig deall beth mae cyflogwyr yn chwilio amdano a theilwra pob cais i fodloni anghenion y sefydliad hwnnw. Gwnewch yn siŵr, pa ffurf o ymgeisio bynnag a ddefnyddir, a faint bynnag ohonynt yr ydych yn eu llenwi, eich nod bob tro yw argyhoeddi pob cyflogwr mai'r swydd hon yw'r un yr ydych wir ei heisiau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael gafael ar ddisgrifiadau swydd a manylebau am y person os ydynt ar gael, a'u darllen yn ofalus - ac ymchwiliwch i'r cyflogwyr yr ydych yn ymgeisio iddynt drwy edrych ar eu gwefannau a'r adroddiadau newyddion diweddar a geir ar Nexis.

Nod unrhyw gais yw eich cael i gam nesaf y broses ddewis. Gallai hyn fod yn gyfres o brofion seicometrig neu gyfweliad. Bydd rhai o'r cyflogwyr mwyaf yn mynd ymlaen i wahodd y rhai llwyddiannus i ail gyfweliad ac/neu ganolfan asesu cyn dod i benderfyniad terfynol. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch yr adrannau hyn ar ein gwefan a chodwch neu lawrlwythwch daflenni perthnasol y Gwasanaeth Gyrfaoedd. Mae gwybodaeth i'w cael yn adran applications, CV's ac interviews ar wefan Prospects hefyd.

Os oes gennych anghenion arbennig, neu'n teimlo y byddech efallai dan anfantais yn y farchnad swyddi, ewch i'n hadran ar gydraddoldeb ac amrywioldeb. Efallai hoffech chi fod yn ymwybodol o'r Guidelines for Best Practice in Graduate Recruitment (PDF) a gynhyrchwyd ar y cyd gan yr NUSAGCAS ac AGR.

Hefo cwestiynau? Edrychwch ar ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml (PDF) neu dewch i weld ni.