Graddedigion

Croeso! Os ydych wedi graddio o Brifysgol Aberystwyth, mae croeso i chi ddefnyddio ein gwasanaethau - edrychwch ar sut y gallwn helpu i gael gwybodaeth ynghylch beth sydd ar gael. 

Efallai eich bod newydd raddio, neu'n ailystyried penderfyniadau ynghylch eich gyrfa a wnaethoch beth amser yn ôl. Pa un bynnag, mae egwyddorion cynllunio gyrfa yr un fath, ac fe wnawn ein gorau i'ch helpu.

Yn gwybod beth rydych am ei wneud?

  • Os nad ydych wedi gwneud hynny'n barod, ymchwiliwch i'r yrfa sydd gennych dan sylw ar wefan genedlaethol Prospects - gan roi sylw penodol i'r sgiliau a'r cymwysterau gofynnol, llwybrau mynediad a ffynonellau swyddi gwag.
  • Chwiliwch drwy CysylltiadauAber ein cronfa ddata swyddi a digwyddiadau am swyddi perthnasol. Er bod llawer o gyflogwyr, gan gynnwys cyflogwyr bach a chanolig eu maint (SMEs), yn recriwtio drwy'r flwyddyn, mae rhai swyddi gwag â dyddiadau cau mor gynnar â'r Nadolig neu'r Pasg. Edrychwch ar ein gwefan i gael rhagor o wybodaeth ynghylch dod o hyd i waith i raddedigion ac ewch i'n swyddfa yn Undeb y Myfyrwyr os ydych yn chwilio am waith yn y cyffiniau.
  • Gwnewch y gorau o'r adnoddau gyrfa sydd ar gael i chi - a gwnewch yn siŵr eich bod yn cael cymorth wrth lunio CV (PDF)Llythyrau Cyflwyno (PDF)Ffurflenni Cais (PDF) a pharatoi ar gyfer cyfweliadau a chanolfannau asesu. Chwiliwch drwy ein tudalen gweithgareddau i gael manylion am weithdai sgiliau a gynhelir fel rhan o'n Rhaglen Gweithgareddau Cyflogadwyedd - ni chaiff pob un ohonynt eu cynnal bob tymor, felly ceisiwch gynllunio o flaen llaw.
  • Edrychwch ar CysylltiadauAber am gyflwyniadau cyflogwyr - mae llawer o'r rhain yn digwydd yn ystod Tymor yr Hydref, cyn y Nadolig.
  • Gwnewch gais i astudio ymhellach os yw'n berthnasol i'ch cynlluniau yn y dyfodol.
  • Dewch i siarad ag ymgynghorydd gyrfaoedd ynghylch eich syniadau a chael rhywun i fwrw llygad dros eich ceisiadau cyntaf.

Efallai, er hynny, y byddwch am ymchwilio i opsiynau gyrfa eraill, dim ond er mwyn gwneud yn siŵr eich bod wir yn gwneud penderfyniad gwybodus. Pwy a ŵyr? Efallai fod eich gyrfa berffaith yn ddigon gwahanol i'r hyn yr oeddech wastad wedi'i ddychmygu. Cymerwch gip ar Beth Nesaf, neu efallai beth am ymweld â'r Gwasanaeth Gyrfaoedd i gael sgwrs ag ymgynghorydd gyrfaoedd?

Ddim yn siŵr beth rydych am ei wneud?

Os nad oes gennych unrhyw syniadau, neu ddim yn siŵr, peidiwch â dychryn; does dim amser cywir nac anghywir i ddechrau arni. Bydd y Gwasanaeth Gyrfaoedd yn fodlon iawn eich helpu ac yn sicr nid chi fydd y cyntaf i ddod i mewn a dweud, "Dwi ddim yn gwybod beth ydw i am ei wneud" ar ôl graddio!

  • Edrychwch ar Prospects Planner i gael help wrth benderfynu beth yr hoffech ei wneud. Edrychwch hefyd ar Gwybodaeth Pwnc Penodol i gael syniadau i ble y gallai eich gradd fynd â chi.
  • Dewch i siarad ag ymgynghorydd gyrfaoedd cyn gynted ag y bo modd er mwyn i chi gael digon o amser i feddwl am eich opsiynau a dechrau cynllunio ar gyfer eich dyfodol.

Ewch i sut y gallwn helpu i gael cyngor ynghylch gweld ymgynghorydd gyrfaoedd ac i gael disgrifiad o'r wasanaethau yr ydym yn eu cynnig. Mae croeso cynnes i chi ymweld â ni, a chofiwch fod croeso i chi ein defnyddio mor hir ag yr ydych ein hangen - rydym yma i helpu.