Cymryd hoe

Mae llawer o fyfyrwyr yn cymryd seibiant yn ystod neu ar ôl eu hastudiaethau. I rai myfyrwyr mae hyn yn rhan o strategaeth glir, tra i eraill mae'r penderfyniad wedi'i orfodi arnynt.

Mae'r rhesymau dros gymryd amser allan ar ôl graddio yn amrywiol:

 • Mae rhai myfyrwyr, yn enwedig rhai nad ydynt eisoes wedi cymryd 'blwyddyn i ffwrdd', yn teimlo eu bod eisiau ychydig o 'amser allan', ac y bydd yn haws gwneud hyn yn syth ar ôl graddio yn hytrach nag mewn cyfnod diweddarach yn eu gyrfa, pan fyddant efallai ag ymrwymiadau personol ac/neu ariannol
 • Teimla llawer o fyfyrwyr, ar ôl cynifer o flynyddoedd yn y system addysg, nad ydynt yn barod i 'setlo lawr' i yrfa neu astudio pellach
 • Nid yw rhai graddedigion wedi dod o hyd i waith cyn iddynt raddio, ac wedi dewis, neu eu gorfodi, i adael y chwilio am swydd hyd nes eu bod wedi gadael y brifysgol 
 • Mae rhai graddedigion yn benodol eisiau datblygu sgiliau (sgiliau ieithyddol a TG yn aml), neu i ennill gwybodaeth neu brofiad mewn meysydd arbennig, cyn dechrau o ddifrif ar eu gyrfaoedd
 • Mae llawer o raddedigion am gymryd blwyddyn allan i gynilo'r arian maent ei angen i wneud cwrs astudiaeth bellach

Mae'r rhesymau dros gymryd amser allan yn ystod eich astudiaethau yr un mor amrywiol, ac maent yn cynnwys yr angen i adfer iechyd corfforol neu'r meddwl, dymuniad i gael profiad gwaith o safon, galwadau teuluol annisgwyl, neu amheuon ynghylch eich cwrs neu sefyllfa bresennol.

Beth mae cyflogwyr yn ei feddwl?

Mae agweddau cyflogwyr tuag at amser allan yn amrywio, ond, yn gyffredinol, byddant yn edrych arno yn ffafriol cyn belled ag y gallwch ddangos eich bod yn well ymgeisydd o ganlyniad i'ch amser allan nag yr oeddech cynt. Mewn geiriau eraill, maent yn hoffi gweld eich bod wedi defnyddio'r amser yn gall ac yn gynhyrchiol, wedi cael profiadau cadarnhaol ac wedi datblygu sgiliau a rhinweddau defnyddiol, yn hytrach na dim ond gohirio penderfyniadau o ran gyrfa:

Mae hyn yn golygu y dylech ddisgwyl i gyflogwyr fod â diddordeb yn y rhain:

 • Eich rhesymau dros gymryd amser allan
 • Pam wnaethoch beth wnaethoch
 • Sut gwnaethoch ei gynllunio
 • Beth wnaethoch ei gyflawni
 • Sut yr ydych wedi datblygu fel person

Beth sydd wir ots ganddyn nhw yw ansawdd yr 'amser allan'. Ni fyddwch yn creu argraff ar gyflogwyr gyda chwe mis ar fudd-daliadau ac ambell wythnos yn torheulo yn y Costa del Sol!

Mae hefyd yn werth cadw mewn cof, os yw'r yrfa yn gwneud defnydd uniongyrchol o'r wybodaeth pwnc yr ydych wedi'i chael drwy eich gradd (e.e. cyfrifiadureg neu seicoleg), neu os ydych yn ystyried astudio pellach, yna efallai bod pryder y bydd y wybodaeth honno'n mynd ychydig yn hen ac yn dyddio. Wrth feddwl am gymryd amser allan, gwnewch ychydig o waith ymchwil ynghylch pa mor hir yr ystyrir eich gwybodaeth yn gyfoes.

Cynllunio eich amser allan

I gael y gorau o gymryd amser allan, mae gofyn meddwl o flaen llaw, ymchwilio a chynllunio. Bydd ystyried pam yr ydych (neu'n gorfod) cymryd yr amser allan yn eich helpu i weithio allan sut i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o'r amser hwnnw.

 • Ystyriwch pa mor hir yr ydych am gael amser allan, a pha sgiliau, gwybodaeth neu brofiad yr ydych eisiau/yn gobeithio eu hennill. Bydd cyflogwyr y dyfodol am wybod beth oedd eich amcanion, dyheadau a chyflawniadau personol yn ystod y cyfnod hwnnw.
 • Meddyliwch sut y gallwch wneud y defnydd mwyaf effeithiol o'ch amser allan drwy efallai gyfuno mwy nag un dewis - un ai ar yr un pryd neu ar ôl ei gilydd.
 • Gweithiwch allan sut yr ydych yn mynd i gynnal eich hun, yn enwedig os ydych yn bwriadu teithio. Byddwch yn realistig ynghylch arian - anaml y mae byw dramor mor rhad ag y gobeithiwch y bydd.
 • Gadewch ddigon o amser i chi eich hun i gynllunio'r hyn rydych am ei wneud. Mae gan rai rhaglenni profiad gwaith strwythuredig ddyddiadau cau cynnar - mae enghreifftiau yn cynnwys y Rhaglen JET a chynlluniau BUNAC. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd drefnu fisas a brechiadau os ydych am fynd dramor.

Meddyliwch am gyfyngiadau mwy hirdymor a allai effeithio ar eich cynllunio - yn enwedig os ydych yn gorffen eich gradd ac eisiau dechrau swydd i raddedigion ar ôl dychwelyd.

Mae recriwtio gan lawer o gyflogwyr yn seiliedig ar y flwyddyn academaidd, gyda dyddiadau cau yn aml yn Nhymor yr Hydref, a chyfweliadau a chanolfannau dewis cyn Pasg. Mae gan hyn oblygiadau i'ch cynllun - yn enwedig os ydych yn bwriadu bod dramor yn ystod y cyfnod hwn.

Mae nifer o gyflogwyr yn recriwtio drwy gydol y flwyddyn, ac mae'r defnydd cynyddol o geisiadau ar-lein yn ei gwneud yn haws i ymgeisio am swyddi gwag o unrhywle yn y byd (er bod cyfweliadau rhithiol yn dal yn brin). Edrychwch i weld a yw eich cyflogwyr posibl yn debygol o'i gwneud yn angenrheidiol i chi fod ym Mhrydain yn ystod y 'tymor' recriwtio, ac, os felly, cynlluniwch unrhyw deithio neu waith tramor yn unol â hynny.

Mae rhai cyflogwyr yn fodlon gohirio mynediad. Os ydych yn cymryd amser allan ar ôl eich gradd, ac eisoes yn gwybod pa yrfa yr ydych yn ei hystyried, mae'n werth dod o hyd i gyflogwyr sy'n fodlon derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr sydd am ohirio mynediad am flwyddyn, ac ymgeisio am swydd (a gobeithio cael un) cyn i chi fynd.

Os na wyddoch beth ydych am ei wneud yn yr hirdymor - a bod penderfynu tra ydych i ffwrdd yn rhan o'ch cynllun - cofiwch ein bod yma i'ch helpu ac edrychwch ar ein tudalennau dewis eich dyfodol mewn da bryd. Gall eich cynlluniau, wrth gwrs, newid o ganlyniad i'ch amser ffwrdd, ond mae'n aml o gymorth i gael rhai syniadau o flaen llaw.

Cofiwch hefyd y bydd ymgynghorydd gyrfaoedd yn gallu eich helpu i farchnata eich profiadau yn effeithiol pan fyddwch yn dechrau ymgeisio am swyddi neu astudio pellach.

Opsiynau amser allan

Mae'r dewisiadau sydd yno i chi yn helaeth ac amrywiol, a dewisa llawer o fyfyrwyr gyfuno sawl opsiwn gwahanol, gan roi sylw i wahanol amcanion/dyheadau. Dyma rai o'r dewisiadau mwyaf poblogaidd:

 • Profiad gwaith a lleoliadau gwaith
 • Gwaith dros dro
 • Gweithio dramor (gan gynnwys opsiynau gwaith am gyfnod a TEFL)
 • Gwaith gwirfoddol
 • Astudio pellach (cyrsiau byr neu ran-amser)
 • Teithio

Profiad gwaith a lleoliadau gwaith

Mae llawer o fyfyrwyr a graddedigion, yn enwedig rhai nad ydynt eisoes wedi cael lleoliadau gwaith neu brofiad gwaith arall, yn dewis defnyddio eu hamser allan fel cyfle i ddod i ddeall rhyw agwedd neu agweddau ar fyd gwaith yn well. Mae rhai lleoliadau gwaith wedi'u hanelu'n benodol at raddedigion, ond mae'r rhan fwyaf ar gyfer myfyrwyr yn eu blwyddyn olaf ond un. O ran yr olaf, mae'n aml yn werth cysylltu â chyflogwyr unigol i weld a fyddent yn fodlon ystyried ymgeiswyr sydd wedi graddio. Mae gan ein hadran profiad gwaith lwyth o wybodaeth a chyngor defnyddiol ynghylch dod o hyd i brofiad gwaith, a gallwch chwilio drwy ein cronfa ddata swyddi ar-lein am y cyfleoedd sydd ar gael.

Gwaith dros dro

Nid yw amser allan o angenrheidrwydd yn golygu seibiant o waith cyflogedig. I lawer o fyfyrwyr a graddedigion gall fod yn ffordd o ad-dalu dyledion, cael blas ar waith (gweler hefyd yr adran profiad gwaith) neu gael arian i ariannu teithio yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Gallwch ddefnyddio ein cronfa ddata swyddi ar-lein i chwilio am waith byrdymor, ond mae'n anodd dod o hyd i swyddi ar lefel graddedigion am gyfnodau byr. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gwneud gwaith llai trwm am lai o gyflog, gan efallai fyw gartref neu gyda ffrindiau mewn llety rhad i arbed arian.

Gweithio dramor (gan gynnwys  opsiynau gwaith am gyfnod a TEFL)

Mae rhai myfyrwyr a graddedigion yn cyfuno teithio â gweithio, un ai drwy gael gwaith dros dro am gyfnod byr dramor, neu drwy gyfleoedd strwythuredig mwy hirdymor dros môr.

Gwaith gwirfoddol

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned ar yr un pryd â datblygu eich sylfaen sgiliau a gwybodaeth eich hun. Mae rhai myfyrwyr a graddedigion yn gwirfoddoli â sefydliadau penodol er mwyn ennill profiad cyn mynd ymlaen i hyfforddi ar gyfer galwedigaethau penodol (megis gwaith cymdeithasol neu reoli llyfrgelloedd) ond gall gwirfoddoli fod yn ffordd ddefnyddiol o ennill profiad mewn amrywiaeth eang o alwedigaethau. Gall amser allan roi cyfle gwych i chi dreulio cyfnod hirach yn gwirfoddoli na fyddai fel arall yn bosibl tra ydych yn astudio.

Astudio pellach - cyrsiau byr neu ran-amser

Gellir defnyddio cyfnod o amser allan i fynychu cyrsiau byr neu ran-amser. Tuedda'r cyrsiau hyn fod yn alwedigaethol eu natur, megis y rheiny sy'n datblygu sgiliau TG neu addysgu neu loywi iaith dramor. Mae dewis astudio cwrs yn ystod cyfnod amser allan yn ddewis positif iawn, gan y gallai cwrs sydd wedi'i ddewis yn dda gynyddu pa mor gyflogadwy ydych a dangos pa mor barod ydych chi i barhau â'ch dysg.

Teithio

Mae llawer o fyfyrwyr a graddedigion, yn enwedig y rheiny nad ydynt wedi cael 'blwyddyn i ffwrdd' cyn dod i'r brifysgol, yn penderfynu cymryd amser allan er mwyn teithio a 'gweld y byd'. Gall hyn olygu treulio amser mewn gwahanol wledydd, cyfnod estynedig yn ymweld ag un wlad neu daith ar wib rownd y byd. Mae teithio yn ffordd wych o brofi diwylliannau eraill, ymweld â llefydd diddorol a chwrdd â phobl eraill o'r un anian â chi. Y peth pwysig er mwyn cael profiad da yw cynllunio, a bydd hyn yn cynnwys ystyried:

 • Ble rydych am fynd, pa mor hir y byddwch i ffwrdd a beth rydych am ei wneud tra ydych dramor (mae pobl yn aml yn cyfuno teithio â gwaith dros dro yn y gwledydd y maen nhw'n ymweld â nhw)
 • Cynllunio eich cyllideb a sut ydych chi'n mynd i ariannu'r trip
 • Materion iechyd - sy'n enwedig o bwysig os ydych yn ymweld â gwledydd sy'n datblygu
 • Biwrocratiaeth. Yn ogystal â'r pethau amlwg, megis sicrhau fod gennych basbort dilys ar gyfer yr holl amser y byddwch i ffwrdd, bydd gofyn i chi hefyd ymchwilio i weld pa fisas fydd efallai eu hangen ar gyfer y gwledydd yr ydych yn ystyried ymweld â hwy.

Mae gennym nifer o lyfrau perthnasol yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a fydd yn ddefnyddiol i chi efallai. Yn y rhain fe gewch gyngor ac awgrymiadau gan deithwyr profiadol, ond maent i gyd yn pwysleisio pa mor bwysig yw cynllunio da a chael amcanion heriol ond cyrraeddadwy. Mae hefyd yn werth darllen canllawiau i deithwyr ar gyfer gwledydd penodol (e.e Lonely Planet a Rough Guides), oherwydd fod gan y rhain wybodaeth werthfawr - gan gynnwys awgrymiadau ar gyfer dod o hyd i waith dros dro. Mae gan y wefannau canlynol wybodaeth ddefnyddiol i deithwyr hefyd:

10 o broblemau a pheryglon cyffredin

Mae'n hawdd mwydro eich pen wrth ystyried y dewis eang o gyfleoedd cyffrous sydd ar agor i chi - byddwch yn ofalus o'r problemau a pheryglon cyffredin hyn!

 1. Peidio â phenderfynu beth ydych eisiau ei gael o'ch amser allan
 2. Peidio â gwneud y gorau o gyfleoedd i lenwi bylchau posibl yn eich CV - megis fawr ddim o brofiad gwaith neu sgiliau TG isel, er enghraifft
 3. Peidio â bod yn ymwybodol o amserlenni recriwtio - gall blwyddyn allan yn fuan droi'n ddwy heb gynllunio gofalus
 4. Teimlo bod yn rhaid i chi deithio - oherwydd mai dyna beth mae pawb arall yn ei wneud
 5. Peidio â chael amcanion penodol a threulio'r holl amser yn gwylio teledu yn ystod y dydd neu fod mewn swydd heb ddyfodol iddi
 6. Mynd yn syth am un dewis - e.e. lleoliad gwaith - tra mai'r hyn yr ydych ei angen yw ymchwilio amrywiaeth o yrfaoedd a chymryd gwyliau byr
 7. Anghofio materion ariannol
 8. Goramcangyfrif faint y gallwch ei gynilo ar gyfer astudiaeth bellach
 9. Peidio â chael cynllun wrth gefn pan fo pethau'n mynd o chwith
 10. Meddwl y bydd amser allan, ynddo'i hun, yn eich helpu i benderfynu beth ydych am ei wneud â'ch bywyd...

Nawr eich bod yn gwybod am y problemau cyffredin hyn, darllenwch ein camau ar sut i'w hosgoi:

 • Gweithiwch allan yn gynnar beth yn union yr ydych am ei gyflawni gyda'ch amser allan. Edrychwch yn ôl ar y dewisiadau a restrwyd gennym uchod i roi syniadau i chi. Ysgrifennwch restr o amcanion - a gwnewch yn siŵr eu bod yn realistig.
 • Penderfynwch faint o amser yr ydych yn mynd i'w gymryd i ffwrdd - a meddyliwch am y defnydd mwyaf effeithiol o'r amser hwnnw. Os ydych am wella eich sgiliau TG a chael profiad gwaith mewn pedwar math o alwedigaethau gwahanol, a'r cyfan cyn y Pasg, yna ystyriwch gwrs TG rhan-amser neu ddysgu o bell, yn ogystal ag ymweliadau byr neu brofiad gwaith am gyfnodau byrrach yn hytrach nag un lleoliad hirach. Dechreuwch â'r elfennau 'penodol' a gosodedig sydd â chyfyngiadau amser penodol, a chynlluniwch o gwmpas y rheiny.
 • Penderfynwch beth fydd eich cyllideb a sut yr ydych yn mynd i ariannu eich cynlluniau. Gwnewch yn siŵr fod eich cyllideb yn realistig drwy wneud ymchwil ofalus a siarad â phobl eraill sydd wedi gwneud pethau tebyg. Mae'n rhaid i chi bob amser feddwl am gostau annisgwyl, yn ogystal â'r pethau sylfaenol pwysig fel yswiriant, trafnidiaeth, rhent a bwyd. Dylech gael cronfa argyfwng os ydych yn teithio - jest rhag ofn.
 • Os ydych wedi graddio, ystyriwch a fydd cymryd blwyddyn gyfan allan yn effeithio ar eich gyrfa. Er bod llawer o gyflogwyr yn cefnogi amser allan yn llawn, eto mae eraill yn llai brwd, felly gwnewch eich gwaith cartref cyn ymrwymo eich hunan. Efallai y gallech gael cynnig swydd cyn i chi gymryd eich amser allan, a chael blwyddyn heb straen a swydd yn aros amdanoch pan ddewch yn ôl.
 • Dechreuwch gynllunio cyn gynted ag y bo modd - mae gan lawer o gynlluniau, cyfleoedd profiad gwaith a chyrsiau ddyddiadau cau cynnar. Gwnewch eich gwaith ymchwil i wneud yn siŵr nad ydych yn colli allan.
 • Yn olaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried cyfyngiadau mwy hirdymor - mae'r rhain yn cynnwys dyddiadau cau i raddedigion ac amserlenni recriwtio. Gwnewch eich gwaith ymchwil yn ofalus ac mae'n siŵr y gallwch ffitio eich holl gynlluniau ynghyd.

Os nad ydych yn gwybod beth yr ydych am ei wneud yn yr hirdymor, ceisiwch dreulio amser gydag ymgynghorydd gyrfaoedd cyn cymryd amser allan.

Sut gallwn ni helpu

Mae gennym adnoddau gwych i'ch helpu i gynllunio eich amser allan, ac mae'r staff yn gyfarwydd ag amrywiaeth fawr o faterion y byddwch efallai am eu codi â nhw.

Cyn i chi fynd:

 • Gofynnwch i'n staff i ddangos i chi'r adnoddau sydd gennym i'ch helpu i gynllunio eich amser allan
 • Os ydych yn ystyried amser allan ar ôl graddio, nodwch feysydd gyrfa y bydd gennych ddiddordeb ynddynt ar ôl dychwelyd
 • Trafodwch eich syniadau ag ymgynghorydd gyrfaoedd
 • Defnyddiwch yr adnoddau ar ein gwefan

Yn ystod ac ar ôl eich amser i ffwrdd:

 • Defnyddiwch yr adnoddau ar ein gwefan i'ch helpu wrth gynllunio gyrfa yn yr hirdymor, ble bynnag y byddwch
 • Cofiwch y cewch ddefnyddio'r Gwasanaeth Gyrfaoedd am ba mor hir ag y byddwch ei angen ar ôl graddio - ac efallai y byddwch yn gymwys i ddefnyddio rhai prifysgolion eraill, hefyd.

Beth bynnag yr ydych yn cynllunio ei wneud â'ch amser allan, gobeithio y cewch chi amser bendigedig a gwnewch y gorau ohono!