Modiwlau E-ddysgu

Er ein bod yn cynnig amrywiaeth o gyflwyniadau, gweithdai a sesiynau trwy gydol y flwyddyn, o fewn adrannau academaidd ac yn ganolog, mae'n bosibl nad ydych wedi medru mynychu'r sesiynau hyn. O'r herwydd rydym wedi llunio cyfres o fodiwlau e-ddysgu rhyngweithiol i'ch cynorthwyo i baratoi am eich gyrfa.

Hyd yn oed os ydych wedi mynychu sesiynau gyrfaoedd penodol, cewch fudd o ddefnyddio'r adnoddau hyn i lawn ddatblygu'r cymwyseddau bydd eu hangen arnoch i ymgeisio am swyddi, cyrsiau ôl-radd, profiad gwaith neu unrhyw gyfleoedd eraill sydd ar gynnig.

Ceir rhestr lawn o'n modiwlau isod, gyda disgrifiad byr i'ch cynorthwyo i weld pa rai fydd mwyaf defnyddiol i'ch cynorthwyo wrth gynllunio'ch gyrfa.

Dim ond trwy gyfrwng y Saesneg y cynigir y modiwlau e-ddysgu ar hyn o bryd. Bydd cyfieithiadau o'r rhain yn ymddangos yn y dyfodol.

Attending Careers Fairs and Employer Events

Defnyddiwch y modiwl i'ch cynorthwyo wrth baratoi am weithgareddau cyflogwyr a ffeiriau gyrfaoedd fel y gallwch fanteisio ar bob cyfle a ddaw i'ch rhan i gyfarfod â darpar  gyflogwyr, gan anelu am lwyddiant bob tro y byddwch yn mynychu'r gweithgareddau  rhwydweithio hanfodol hyn.

Coping with Nerves

Cynigia'r modiwl hwn awgrymiadau ymarferol a strategaethau i'ch cynorthwyo i ddelio'n effeithiol gyda'ch nerfau pan mewn sefyllfa ingol. 

How to Read a Job Advertisement

Cyn rhoi cais am swydd, mae'n hanfodol casglu cyn gymaint  o wybodaeth ag sy'n bosibl o'r swydd ddisgrifiad ac unrhyw ddogfennau eraill a gynigir i ymgeiswyr gan y cyflogwr neu'r sefydliad sy'n hysbysebu. Wrth gwblhau'r modiwl hwn, cewch weld faint o wybodaeth berthnasol gellir ei hel at ei gilydd i'ch cynorthwyo i wneud cais craff. 

Matching Yourself to a Role

Wedi i chi ddarllen hysbyseb a swydd ddisgrifiad, mae'n hanfodol deall sut i gyflwyno eich hun yn effeithiol fel eich bod yn gweddu'n y ffordd cryfaf bosibl i bob swydd benodol. Wrth ddilyn y modiwl hwn, cewch weld sut yn union i fynd ati i gyflwyno eich hun i ddarpar gyflogwyr yn y modd mwyaf effeithiol.  

Presentation Skills

Mwy na thebyg fe ddisgwylir i chi wneud cyflwyniad fel rhan o'ch cwrs gradd ac fe fydd cyflogwyr yn siŵr o ddisgwyl i chi wneud hyn yn eich gyrfa yn y dyfodol. Yn wir, y dyddiau hyn mae'n ddigon posibl y bydd galw i chi wneud cyflwyniad fel rhan o'r broses dewis a dethol wrth ymgeisio am swydd. Defnyddiwch y modiwl hwn i'ch cynorthwyo i gynllunio a thraddodi cyflwyniadau proffesiynol.

Understanding Academic versus Employment Competencies

Pan yn ymgeisio am swyddi, mae angen i chi gyflwyno'r ystod lawn o alluoedd, profiadau a sgiliau sydd gennych i'w cynnig. Byddwch wedi datblygu'r rhelyw o'r cymwyseddau hyn wrth ddilyn eich cwrs gradd. Gwnaiff y modiwl hwn eich cynorthwyo i berthnasu eich cymwyseddau academaidd i'r rhai y mae cyflogwyr eu hangen.

Understanding the Recruiter's Perspective

Wrth lunio CV neu gwblhau ffurflen gais, a ydych yn rhoi unrhyw ystyriaeth i'r dogfennau hyn o safbwynt y cyflogwr? Wrth weithio drwy'r modiwl hwn, byddwch yn talu sylw manwl i ofynion y recriwtiwr a thrwy hyn, bydd eich ceisiadau yn y dyfodol â ffocws a pherthnasedd amlycach.