Swyddi a phrofiad gwaith

Gallwn ni fod o gymorth wrth ichi chwilio am swydd. Gall hon fod yn swydd tymor hir neu dymor byr, yn ystod eich cyfnod astudio, yn ystod blwyddyn allan fel rhan o'ch gradd neu ar ôl ichi raddio neu swydd fwy parhaol ar ôl ichi raddio. Os hoffech wybod mwy am y mathau o swyddi sydd ar gael a'r hyn y gallech chi ei wneud â'ch pwnc, ewch i Gwybodaeth Pwnc PenodolOs bydd angen cymorth arnoch i benderfynu pa fath o beth fyddai'n addas i chi, ewch i Beth Nesaf.

Os hoffech bori drwy'r dewisiadau gwaith sydd ar gael i chi, fel myfyriwr neu ar ôl ichi raddio, dilynwch y dolenni cyswllt ar y chwith i weld pa cyfleoedd sydd ar gael. Bydd swyddi gwag y rhoddir gwybod inni amdanynt yn uniongyrchol yn cael eu cynnwys yn ein cronfa ddata swyddi.

Pam mynd ar brofiad gwaith?

Ar wahân i'r ffaith y gallai profiad gwaith eich cynorthwyo chi i ddatblygu'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, mae llawer o fanteision eraill nad ydych chi wedi'u hystyried efallai. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy y byddwch chi'n eu meithrin yn gwneud i bobl edrych ddwywaith ar eich CV, ond hefyd mae cyflogwyr yn gynyddol yn defnyddio profiad gwaith fel cyfle i 'brofi' darpar-ymgeiswyr, sy'n golygu y gallai arwain at swydd barhaol. Yn ogystal â hynny, mae profiad gwaith yn gyfle delfrydol i roi dysgu ar waith, i wella eich gwybodaeth am waith, i gael geirda da a rhwydwaith o gysylltiadau, a'r cyfan wrth ennill arian o bosibl!

Beth sy'n cyfrif fel profiad gwaith?

Mae amrywiaeth eang o gyfleodd am brofiad gwaith, gan gynnwys gwaith achlysurol, lleoliadau rhyngosod, lleoliadau gwaith, prosiectau sy'n seiliedig ar waith, lleoliadau dros dro, dilyn rhywun arall wrth weithio, cyrsiau dirnad, gwaith gwirfoddol, rhaglenni addysg a rhaglenni rhyngwladol - mae'r rhestr yn faith! Peidiwch â drysu - mae'r holl brofiadau'n rhoi cyfle i chi weld byd gwaith a datblygu'r sgiliau hanfodol a fydd yn caniatáu i chi wneud penderfyniadau gwybodus a gwneud argraff dda ar ddarpar-gyflogwyr.

Beth yw'r dewisiadau?

Gellir gwneud y profiad gwaith yn ystod y tymor, yn ystod y gwyliau neu fel blwyddyn allan yn ystod eich gradd neu wedi hynny. Efallai y bydd gyda chi flwyddyn diwydiannol wedi hintegreiddio i mewn i'ch cynllun gradd (cysylltwch â'ch adran am ragor o wybodaeth am hyn). Pa un ai eich bod yn chwilio am brofiad gwaith am wythnos, am dymor neu am flwyddyn, mae dewis ar gael sy'n addas i'ch anghenion. Dilynwch y dolenni isod i gael rhagor o wybodaeth.