AberYmlaen+

Mae AberYmlaen+ yn fenter newydd cyffrous wedi'i chynllunio i roi cyfle i'n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig i gwrdd ag ac i weithio gyda chyflogwyr lleol.

Bydd cynllun peilot AberYmlaen+ yn dechrau yn ddiweddarach y tymor hwn.

Gwybodaeth Sylfaenol

Hyd Dylai pob lleoliad bara 72 awr fan bellaf, yn ddelfrydol 6 awr yr wythnos am 12 wythnos, ond gellir trefnu patrymau gwaith eraill a llai o oriau.
Lleoliad

Ni fydd angen i’r myfyriwr weithio ar safle’r cyflogwr bob amser, ond byddai hynny’n well na gweithio o bell er mwyn rhoi profiad o fod yn rhan o dîm ac o weithio mewn amgylchedd masnachol i'r myfyriwr.

Natur y Gwaith

Dylai'r profiad gwaith ganolbwyntio ar gwblhau prosiect o fudd i'r cyflogwr ac, yn ddelfrydol, gynnwys elfennau o: reoli prosiect; dadansoddi a datrys problemau; trefnu a chynllunio; gwaith tîm a chyfathrebu ag eraill. Byddai rhoi cyfle i'r myfyriwr ddatblygu/dangos potensial i arwain hefyd yn werthfawr.

Nid oes angen i'r prosiect ymwneud â phwnc neu faes ymchwil penodol – yn hytrach, y prif amcan yw rhoi cyfle i'r myfyrwyr ddatblygu’r sgiliau a ddatblygwyd yn ystod astudiaethau ôl-raddedig o fewn cyd-destun gwaith anacademaidd.

Tâl

Bydd gofyn i'r cyflogwr dalu £10 yr awr i’r myfyriwr drwy gyflogres y busnes. Ar ddiwedd y prosiect, bydd y Brifysgol yn ad-dalu 50% o’r cyfanswm a dalwyd yn ôl i’r cyflogwr, ar ôl derbyn anfoneb gan y cyflogwr, yn ogystal ag unrhyw gyfraniadau Yswiriant Gwladol a dalwyd.

Sut ydw i'n gwneud cais?

Ar gyfer y rhan fwyaf o gyfleoedd disgwylir y bydd y dull ymgeisio i ddarparu CV a llythyr eglurhaol ond efallai y bydd gan rai cyflogwyr ffurflen gais cwmnïau safonol y gallent fod eisiau ei ddefnyddio yn lle hynny. Unwaith y bydd y dyddiad cau ar gyfer cyfle penodol wedi pasio, bydd y cyflogwr yn rhestr fer ac yn cynnal cyfweliadau.

Oes gennych chi ddiddordeb?

Os hoffech chi gofrestru eich diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun peilot hwn, llenwch y ffurflen isod. Yna byddwn yn cysylltu â chi gyda mwy o wybodaeth wrth i'r Cynllun ddatblygu a bydd cyfleoedd unigol ar gael.

Fel arall, os ydych chi'n negodi cyfle tebyg gyda chyflogwr eich hun a hoffech chi wybod a ellid ei sefydlu fel rhan o gynllun AberYmlaen+, anfonwch y manylion at aberforward@aber.ac.uk.