Blwyddyn Mewn Gwaith

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith yn llwyddiannus ers dros 40 mlynedd. Mae’n gyfle i fyfyrwyr i dreulio blwyddyn mewn gwaith rhwng ail a thrydedd flwyddyn eu hastudiaethau israddedig.

 

Beth yw’r manteision?

Mae cymryd rhan yn y cynllun Blwyddyn mewn Gwaith yn brofiad gwerth chweil, a fydd yn rhoi boddhad personol a phroffesiynol i chi. Fel y gwyddoch, mae’r farchnad swyddi i raddedigion yn hynod gystadleuol. Mae cyflogwyr yn chwilio am raddedigion a chanddynt gymwysterau academaidd da ond maent hefyd yn chwilio am ymwybyddiaeth fasnachol a sgiliau trosglwyddadwy eraill a fydd o gymorth i allu cyfrannu a llwyddo’n gyflym yn y gweithle. Heb os nac oni bai, un o’r ffyrdd gorau o ddatblygu’r sgiliau hyn a hybu eich ‘cyflogadwyedd’ yw drwy brofiad gwaith, ac mae treulio blwyddyn ar leoliad yn golygu gwneud gwaith sy’n creu gwerth, cael eich talu am wneud hynny a dysgu ar yr un pryd, gan wella eich siawns o gael gwaith yn y dyfodol (Ghoshal, 1997).

 

Ond yn ogystal â’r sgiliau hyn sy’n gysylltiedig â gwaith, mae’r cynllun Blwyddyn mewn Gwaith hefyd yn cyfrannu llawer iawn at eich datblygiad personol, ac yn arwain, er enghraifft, at fwy o hyder, hunanymwybyddiaeth, gwydnwch a sgiliau rheoli gyrfa.

 

Yn ogystal â datblygu’r sgiliau pwysig hyn, gall lleoliad Blwyddyn mewn Gwaith hefyd fod yn gyfle:

 • i roi cynnig ar syniadau ynghylch eich gyrfa a chadarnhau eich dewis yrfa
 • i ennill cyflog
 • i gael hyfforddiant, a allai gyfrif tuag at gymhwyster proffesiynol
 • i weithio dramor a dysgu iaith newydd
 • i gwrdd â ffrindiau newydd a datblygu rhwydweithiau newydd
 • i brofi pob agwedd ar fyd gwaith a meithrin ‘ymwybyddiaeth fasnachol’, sef dealltwriaeth ddyfnach o sut mae gwahanol sectorau, busnesau a diwydiannau’n gweithio
 • i feithrin cysylltiadau a fydd yn ddefnyddiol wrth i’ch gyrfa ddatblygu
 • i brofi eich gwerth i’r sefydliad sy’n eich cyflogi – a allai arwain at gynnig swydd raddedig i chi!

 

Mae lleoliad Blwyddyn mewn Gwaith yn aml yn cael effaith gadarnhaol ar eich gwaith academaidd hefyd oherwydd mae’n rhoi cyfle i chi:

 • i roi’r hyn rydych wedi’i ddysgu drwy eich astudiaethau academaidd ym mlynyddoedd 1 a 2 ar waith mewn sefyllfaoedd go iawn yn y gweithle
 • i ddechrau gwneud gwaith ymchwil ar gyfer traethawd hir y flwyddyn olaf
 • i gael marciau gwell yn arholiadau’r flwyddyn olaf drwy ddefnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau ychwanegol a ddysgwyd yn ystod y lleoliad, e.e. rheoli amser, gwneud cyflwyniadau, gweithio gydag eraill

 

Beth nesaf?

Peidiwch â dibynnu ar ein gair ni… darllenwch y proffiliau hyn i gael gweld beth mae myfyrwyr a fu ar leoliadau Blwyddyn mewn Gwaith yn y gorffennol wedi’i wneud a sut mae cymryd rhan yn y cynllun wedi bod o gymorth iddyn nhw.

 

Diddordeb? Darllenwch ein canllaw cam wrth gam i’r cynllun Blwyddyn mewn Gwaith i gael gwybod beth i’w wneud nesaf! Edrychwn ymlaen at glywed gennych!