Pwyllgor y Gangen

Gwaith Pwyllgor y Gangen o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw arolygu a datblygu darpariaethau academaidd a geir yn Aberystwyth drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Pwyllgor yn monitro ac yn adolygu'n flynyddol y ddarpariaeth a geir drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn adrodd am faterion cynllunio ac adnoddau dysgu drwy'r Gymraeg i gyrff cynllunio'r Brifysgol, a thrwyddynt hwy, i'r Cyngor. Mae’r Pwyllgor yn cael ei gadeirio gan aelod o staff academaidd y Brifysgol sy’n dysgu drwy’r Gymraeg.

Aelodau’r Pwyllgor

  • pob aelod o'r staff sy'n defnyddio'r Gymraeg fel cyfrwng dysgu gan gynnwys y staff a ariennir gan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol;
  • staff academaidd berthynol sy'n cefnogi dysgu cyfrwng Cymraeg;
  • deiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol;
  • cynrychiolwyr y myfyrwyr gan gynnwys Llywydd UMCA.

Cadeirydd: Dr Elin Royles
Is-gadeirydd: Dr Sharon Huws
Ysgrifennydd: Dr Tamsin Davies, Swyddog y Gangen

Cyfansoddiad a Chylch Gorchwyl y Gangen (PDF)

Dyddiadau cyfarfodydd blwyddyn academaidd 2016/17

 DyddiadAmserLleoliad
5 Hydref 2016 2.15pm Lolfa Fach, Pantycelyn
 1 Chwefror 2017 2.15pm Lolfa Fach, Pantycelyn
 3 Mai 2017 2.15pm Lolfa Fach, Pantycelyn

Gweithgor y Gangen

Mae Gweithgor y Gangen yn cyfarfod rhwng cyfarfodydd Pwyllgor y Gangen i gynghori’r Cadeirydd a’r swyddogion ar faterion polisi. Mae’r Gweithgor yn sicrhau bod yr agenda a gytunir ar gyfer Pwyllgor y Gangen yn galluogi trafodaeth strategol a bod penderfyniadau’n cael eu gweithredu’n effeithiol ac ar amser.

Cadeirydd: Dr Elin Royles
Ysgrifennydd: Dr Mari Elin Jones

Aelodau

Dr Bleddyn O Huws Adran y Gymraeg
Elin Haf Gruffydd Jones Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu
Yr Athro Rhys Jones Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear
Yr Athro Andrew Evans Sefydliad Mathemateg a Ffiseg
Dr Huw Lewis Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol
Dr Iwan Owen Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS)
Dr Catrin Huws Adran y Gyfraith a Throseddeg