Swyddi

Mae traddodiad hir o ddysgu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg yn Aberystwyth.  Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae’r Brifysgol wedi ychwanegu at gyfran ac ystod y ddarpariaeth Gymraeg drwy elwa ar ddarlithyddiaethau drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r canlynol oll yn ddarlithwyr Cymraeg a benodwyd drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg.  Mae llu o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg eraill sydd hefyd yn cyfrannu at y dysgu o fewn adrannau:

Dr Siân Wynn Lloyd-Williams

Sian Wynn bachPenodwyd Siân yn ddarlithydd Addysg ac Astudiaethau Plentyndod yn 2012.  Mae ganddi radd mewn Cyfathrebu o Brifysgol Bangor, a chyn dychwelyd i addysg uwch, bu’n gweithio yn y cyfryngau.  Graddiodd â BSc Seicoleg mewn Datblygiad Iaith a Phlentyn o Brifysgol Bangor (ei hail radd) yn 2007.  Tra ei bod yn gweithio fel ymchwilydd cynorthwyol yn y Ganolfan Ymchwil ESRC i Theori ac Ymarfer Dwyieithrwydd, Prifysgol Bangor, cwblhaodd MA mewn Ieithyddiaeth yn 2008.  Noddwyd ei doethuriaeth ar effaith mewnbwn ieithyddol ar ddefnydd plant dwyieithog o’r system ateb yn Gymraeg yn yr Adran Addysg, Prifysgol Bangor, gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dr Rhiannedd Jewell

Astudiodd Rhianedd ym maes Ieithoedd Modern (Ffrangeg ac Eidaleg) tra’n fyfyrwraig israddedig ym Mhrifysgol Rhydychen, ac aeth ymlaen i dderbyn MSt a DPhil mewn Eidaleg o’r Brifysgol honno. Pwnc ei doethuriaeth oedd iaith, adroddiant a hunaniaeth gwaith yr awdures Sardeg, Grazia Deledda.

Gweithiodd Rhianedd fel Lector Celtaidd Prifysgol Rhydychen ac fel tiwtor Eidaleg tra’n astudio am ei doethuriaeth, ac yn 2012, fe’i apwyntiwyd fel darlithydd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Y mae Rhiannedd yn arbennigo mewn hunangofiannau a llenyddiaeth menywod, ac yn bennaf ym maes astudiaethau cyfieithu. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn cyfieithiadau Cymraeg o weithiau llenyddol ieithoedd Ewropeaidd, ac yn 2013, fe enillodd Rhianedd ysgoloriaeth Goffa Saunders Lewis a fydd yn cyllido prosiect ymchwil ar gyfieithiadau Saunders o ddramâu Ffrangeg Samuel Beckett a Moliere.

Dr Gareth Llŷr Evans

Gareth Llŷr EvansBu Gareth yn astudio Llenyddiaeth Saesneg ac Astudiaethau Theatr ym Mhrifysgol Bangor cyn dod i Brifysgol Aberystwyth i astudio tuag at MA mewn Ymarfer Perfformio. Dechreuodd weithio i’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn 2007, cyn dod yn ddarlithydd llawn amser yn 2012. Ar yr un pryd, cwblhaodd Gareth ddoethuriaeth a oedd yn canolbwyntio ar gysyniad Hans-Thies Lehmann o’r theatr ôl-ddramataidd mewn perthynas â theatr Gymraeg, yn enwedig yng ngwaith Brith Gof a'i gydweithwyr, yn ogystal ag edrych ar waith Aled Jones Williams.

Sara Penrhyn Jones

Penodwyd Sara yn ddarlithydd cyfrwng Cymraeg mewn cynhyrchu’r cyfryngau digidol yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu yn 2012.  Mae ganddi BA mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Aberystwyth a Diploma mewn Newyddiaduraeth Ddarlledu o Brifysgol Caerdydd.  Mae hi wedi gwneud gwaith camera a chyfarwyddo ar raglenni dogfen sydd yn arsylwi a ddangoswyd ar S4C a BBC2 ac mae hi wedi ennill gwobrau BAFTA Cymru a’r Gymdeithas Deledu Frenhinol am ei gwaith.  Mae hi hefyd wedi ymgymryd â  gwaith addysgiadol a chreu fideos cyfranogol.  Yn ddiweddar, mae hi wedi mynychu trafodaethau’r Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd gan ddefnyddio cyfryngau newydd er mwyn cyfrannu at ddiwylliant darlledu ac ymgyrchu mwy uniongyrchol. Mae ei gwaith yn y maes hwn yn wirioneddol ryngddisgyblaethol gan gyfuno’r celfyddydau, gwleidyddiaeth ryngwladol a’r gwyddorau.

Dr Rhun Emlyn

Mae Rhun yn hanesydd yr Oesoedd Canol, gyda diddordebau ymchwil arbennig mewn hanes eglwysig a  gwleidyddol, yn ogystal â hanes Cymru. Roedd ei ddoethuriaeth, a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn canolbwyntio ar fyfyrwyr canoloesol Cymreig, eu gyrfaoedd a’u dylanwad ar gymdeithas Ewrop a Chymru. Mae’n dysgu modiwlau ar hanes Cymru a hanes yr Oesoedd Canol yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru. Fe’i penodwyd yn ddarlithydd Hanes cyfrwng Cymraeg ym Medi 2011. Darllen mwy...

Robert Bowen

Robert BowenAstudiodd Robert Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn ystod ei amser fel myfyriwr israddedig treuliodd flwyddyn ERASMUS yn astudio dramor ym Mhrifysgol Heidelberg yn yr Almaen a Phrifysgol Nantes yn Ffrainc. Dychwelodd i Ffrainc wedi cwblhau ei radd, lle bu’n gweithio fel athro Saesneg ym Mhrifysgol Nantes, ac yn ystod ei gyfnod yno, bu’n addysgu Saesneg yn y Siambr Fasnach leol i weithwyr a oedd yn perthyn i gwmnïau rhyngwladol lleol.

Cwblhaodd Robert gwrs meistr yn 2011 yn Ysgol Reolaeth Audencia Nantes. Dychwelodd i Gymru, a fe weithiodd yn y maes marchnata i ranbarth rygbi’r Scarlets yn Llanelli. Yn 2013, daeth i Brifysgol Aberystwyth i ddechrau astudio tuag at radd ddoethur. Y mae Robert yn arbenigo ym meysydd marchnata rhyngwladol, strategaeth fusnes, rheolaeth busnesau bychain ac entrepreneuriaeth ryngwladol, ac mae hefyd yn canolbwyntio ar ryngwladoliaeth cwmnïau bychain a chanolog yn y diwydiant bwyd a diod.

Dr Catrin Edwards

Catrin EdwardsFe astudiodd Catrin ym Mhrifysgol Caerdydd, gan adael gyda gradd BA (Cyd-anrhydedd) yn y Gymraeg a’r Ffrangeg a chyda gradd MSc (Econ) mewn Llywodraethiant Ewropeaidd a Pholisi Cyhoeddus.

Gweithiodd Catrin am dair blynedd fel swyddog polisi Ewropeaidd ym Mwrdd yr Iaith Gymraeg cyn dechrau ei doethuriaeth yn 2010. Bu hefyd yn swyddog cyhoeddi dwyieithog yn yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol ac yn ymchwilydd yn adran addysg BBC Cymru.

Cafodd Catrin gyfle i dreulio amser dramor fel ymchwilydd gwadd yn 2012 a 2013, ym Mhrifysgol UQAM (Université du Québec à Montréal) ym Montreal a Phrifysgol Pompeu Fabra ym Marcelona, ac yn Ionawr 2014 dechreuodd swydd yn Adran Astudiaethau Gwleidyddiaeth Prifysgol Ottawa fel cymrawd ymchwil ôl-ddoethurol.

Mae gan Catrin gryn ddiddordeb mewn polisiau yn ymwneud â mewnfudo, yn ogystal ag amlddiwylliannedd ac amlieithrwydd, a ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol.

Yn 2014, derbyniodd ddoethuriaeth ym maes polisi iaith ac addysg o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth.

Dr Brieg Powell

Brieg Powell bachYmunodd Brieg â’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Ionawr 2013, lle mae’n darlithio drwy’r Gymraeg.  Daw o Abertawe yn wreiddiol ac astudiodd ar gyfer gradd mewn Hanes a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caer-wysg.  Aeth ymlaen i gwblhau gradd meistr mewn Gwleidyddiaeth y Dwyrain Canol a doethuriaeth ar ymdrechion yr Undeb Ewropeaidd i hybu democratiaeth yn Nhiwnisia a Môr y Canoldir yn yr un sefydliad.  Bu Brieg yn gymrawd dysgu ym Mhrifysgol Caer-wysg cyn ymuno â Phrifysgol Plymouth fel darlithydd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn 2008.

Dafydd Llywelyn

Dafydd-LlewelynMae Dafydd ym ymddiddori’n fawr mewn unrhyw elfen o faes plismona, yr heddlu a throseddeg. Wedi graddio, a gweithio am gyfnod fel swyddog prynu gyda SONY Manufacturing UK, ymunodd â Heddlu Dyfed Powys gan weithio mewn swyddi cynorthwyol.

Dechreuodd weithio fel ystadegydd ac wedyn fel dadansoddwr, ac fe ddaeth yn Brif Ddadansoddwr Heddlu Dyfed Powys yn 2007. Ei arbenigedd yw’r maes cudd-wybodaeth a bu’n cynorthwyo gyda sawl ymchwiliad, gan gynnwys llofruddiaethau a chynllwyniau i ddarparu cyffuriau. Fel prif ddadansoddwr a rheolwr tîm, bu’n gyfrifol am lywio polisïau a gweithdrefn yr adran gudd-wybodaeth, ac yn 2012 enwebwyd yr adran i restr fer Virgin Media/Guardian Innovation Nation Award am greu system gyfrifiadurol newydd ar gyfer cudd-wybodaeth Heddlu Dyfed Powys.

Yn 2015, derbyniodd Dafydd wobr Anrhydedd Uchel yng nghategori Aelod Staff Newydd y Flwyddyn yn y Gwobrau Dysgu Dan Arweiniad Myfyrwyr (Student Led Teaching Awards).

Ffion Llewelyn

Ffion LlewelynDaeth Ffion i astudio’r gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth gan ennill radd dosbarth cyntaf yn 2009. Derbyniodd Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn ymgymryd ag astudiaethau pellach yn y gyfraith, ac fe astudiodd Ffion at radd meistr mewn hyfforddiant ymchwil cyn cychwyn ar ei doethuriaeth yn 2010. Ers hynny, mae Ffion wedi bod yn diwtor ôl-raddedig, ac mae hi y nawr yn ddarlithydd cyfrwng Cymraeg yn Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Prif faes diddordeb Ffion yw’r Gyfraith Droseddol, ac y mae ei doethuriaeth yn canolbwyntio ar yr amddiffyniad o hunanamddiffyniad ynghyd â defnyddio arfau bygythiol.

Dr Sharon Huws

Llun o Sharon Huws bachMagwyd Sharon ar fferm yn Aberteifi.  Graddiodd mewn Sŵoleg, cyn mynd ymlaen i astudio hyd at lefel Meistr a Doethuriaeth.  Cwblhaodd ei gradd PhD oedd yn astudio rhyngweithiadau protosoa gyda chymunedau bacteria yn gynnar yn 2003 cyn symud ymlaen i swydd ôl-ddoethurol ym Mhrifysgol Caerfaddon, lle ymchwiliodd rhyngweithiadau protosoa gyda phathogenau.  Dychwelodd i Aberystwyth i weithio fel microbiolegydd y rwmen yn y Sefydliad Ymchwil Glaswelltir ac Amgylcheddol (IGER).  Unwyd IGER gyda Phrifysgol Aberystwyth yn 2008, i greu Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), ac mae Sharon a’i grŵp yn arbenigo ar fioleg folecwlar y rwmen.  Defnyddia'r dechnoleg  ddiweddaraf, sef genomeg, metagenomeg a metatranscriptomeg, er mwyn ateb cwestiynau canolog ar weithgareddau’r micro-organebau yn y rwmen, ac er mwyn sicrhau argaeledd cig a llaeth o’r ansawdd gorau i’r dyfodol.   Mae gan Sharon dros 30 o bapurau wedi eu cyhoeddi yn y maes gwyddor anifeiliaid ac mae wedi ennill dros £200 mil o gyllid i gynnal gwaith ymchwil yn y maes.  Yn 2012, penodwyd Sharon i weithio fel darlithydd Gwyddor Anifeiliaid cyfrwng Cymraeg yn IBERS.

Dr Hefin Williams

Darlithydd Amaeth-Amgylcheddol cyfrwng Cymraeg yw Hefin ac mae ei feysydd ymchwil yn canolbwyntio ar fodelu sut mae pathogenau amaethyddol yn ymateb i newidiadau hinsoddol; twbercwlosis gwartheg a modelu addasrwydd cynefinoedd gofodol.  Yn fab fferm o Fachynlleth, mae cefn gwlad wedi bod yn ei waed erioed. Wedi graddio ac ennill doethuriaeth ym meysydd cefn gwlad a’r amgylchedd, mae bellach yn ddarlithydd yn IBERS ac mae wrthi’n datblygu adnoddau a darpariaeth newydd.

Dr Wayne Aubrey

Wayne AubreyFe raddiodd Wayne o Brifysgol Aberystwyth mewn Biocemeg, ac wedi hyn, aeth i Brifysgol Caer-wysg er mwyn astudio MSc mewn Biowybodaeth. Dychwelodd yn ôl i Brifysgol Aberystwyth yn 2008 i gwblhau doethuriaeth, gan weithio ar brosiect llwyddiannus Robot Scientist, gyda'r Athro Ross King a Mike Young, a gyhoeddwyd yng nghyfnodolyn Science yn 2009.

Parhaodd i weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth am ddwy flynedd fel ymchwilydd ôl-ddoethurol, lle y dechreuodd ymddiddori mewn systemau biolegol. Wedi hynny, cafodd ei benodi’n gydymaith ymchwil yn The Centre for Integrative Systems Biology ym Mhrifysgol Manceinion.

Mae biowybodaeth, systemau bioleg, metaboledd cellog a bioleg foleciwlaidd yn rai o feysydd arbennigol Wayne. Y mae ef hefyd yn rhan o grŵp ‘Bioinformatics and Computational Biology’ yr Adran Gyfrifiadureg.

Dr Rhys Dafydd Jones

Roedd Rhys yn un o ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol  a daeth yr ysgoloriaeth  honno i ben yn 2011.  Mae’n arbenigo mewn Daearyddiaeth Wleidyddol a thestun ei draethawd ymchwil oedd 'Amrywiaeth' a 'Chynwysoldeb'?: Islamgasineb yng Nghymru a Québec yn sgil y rhyfel ar derfysgaeth.

Fe’i penodwyd fel darlithydd Daearyddiaeth cyfrwng Cymraeg ym Medi 2011. Darllen mwy...  

Dr Cerys Jones

Cerys Jones bachDarlithydd cyfrwng Cymraeg ym maes Daearyddiaeth yw Cerys. Yn wreiddiol o Lanybydder, astudiodd  Cerys Ddaearyddiaeth a Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cwblhaodd ddoethuriaeth a noddwyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar effeithiau tywydd eithafol hanesyddol ar gymunedau yn ne-orllewin Cymru rhwng 1846 ac 1947 yn 2012 a hefyd ei Thystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU). Yn dilyn cyfnod fel Cynorthwyydd Ymchwil yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ar y prosiect Eira Ddoe, ymunodd Cerys â’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn Chwefror 2013. Mae gan Cerys ddiddordeb mawr yng ngweithgareddau mudiad y ffermwyr ifainc ac mae hi’n ysgrifennydd ar Sioe Amaethyddol Gorsgoch a Chlwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog ers 2009.

Dr Huw Morgan

Seryddwr sy'n arbenigo yn yr haul yw Huw ac mae ei waith yn cynnwys dadansoddi arsylwadau coronaidd yr haul. Mae’n aelod blaenllaw o'r tîm gwyddonol eclips sy'n arwain y maes yn fyd eang. Wedi cyfnod o weithio yn y Sefydliad Seryddiaeth (IfA), Prifysgol Hawaii dychwelodd i Gymru i weithio fel darlithydd cyfrwng Cymraeg ffiseg yn y Sefydliad Mathemateg a Ffiseg.

Efallai bydd sawl un yn gyfarwydd ag ef o dan yr enw “Huw Haul” neu “Baswca” gan ei fod yn canu ac yn rheoli band roc, gan ryddhau sawl albwm yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Darllen mwy...

Dr Tudur Davies

Darlithydd Mathemateg cyfrwng Cymraeg yw Tudur, ac fe’i penodwyd yn 2012.  Modelu ymateb rheolegol hylifau cymhleth megis ewynnau, trwy ddefnyddio efelychiadau rhifiadol, yw ei brif faes ymchwil. Mae’n arbenigo mewn modelu’r rhyngweithiad rhwng ewynnau hylifog a gwrthrychau caled; gwaith sydd â defnydd mewn prosesau diwydiannol megis gwahanu mineralau ac adfer olew o greigiau.

Darllen mwy...

Dr Owen Thomas

Owen ThomasDarlithydd yn yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yw Owen ac mae ei feysydd ymchwil yn ymwneud â beirniadaeth lenyddol, theorïau cyfieithu yn ogystal â barddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol. Bu’n darlithio yn Llanbedr Pont Steffan ac yn Abertawe cyn ymgymryd â’r swydd hon yn Aberystwyth i ddatblygu cynllun gradd cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr rhan-amser.

O Fedi 2013 bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnig darpariaeth cyfrwng Cymraeg unigryw i fyfyrwyr sydd am astudio’n rhan-amser ac o bell.  Cynigir amrywiol gymwysterau a llwybrau dysgu i unigolion.  Bydd myfyrwyr yn dysgu ar-lein a bydd cyfle i fyfyrwyr ar rai modiwlau fynychu cyrsiau preswyl. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dr Owen Thomas.

 

 

 

 

Swyddi Cenedlaethol

Mae'r Gangen yn gartref i brosiectau cenedlaethol a gyllidir gan y Coleg sef:

  • Swyddog Datblygu'r Gwyddorau

Mae’r Gangen yn gartref i Swyddog Datblygu'r Gwyddorau sy’n gweithio ar ran y sector addysg uwch i hyrwyddo a chydlynu darpariaeth y gwyddorau’n Gymraeg. Mae’r pynciau hyn yn cynnwys Bioleg, Cemeg, Ffiseg, Mathemateg a Daearyddiaeth. I ddarganfod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i astudio’r gwyddorau drwy’r Gymraeg cysylltwch â Ffion Hughes

  • Swyddog Datblygu Gwyddorau Cymdeithasol

Mae’r Swyddog Prosiect Gwyddorau Cymdeithas yn cyfrannu at ddatblygiad cyffrous ym maes darpariaeth academaidd cyfrwng Cymraeg yn y Gwyddorau Cymdeithasol (i gynnwys y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, Gwyddorau Cymdeithas ac Athroniaeth). Mae’r Swyddog yn cydweithio’n agos â swyddogion y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar amrediad o weithgareddau a phrosiectau yn codi o’r cynlluniau datblygu pynciol a chynlluniau prosiect yn y meysydd hyn. Am ragor o fanylion cysylltwch â Siôn Jobbins.