Cymrodoriaethau’r Academi Addysg Uwch

 

 

Cynllun Aberystwyth-Bangor i Gydnabod Datblygiad Proffesiynol Parhaus mewn Addysgu a Chynorthwyo Dysgu 

O fis Tachwedd 2014, bydd prifysgolion Aberystwyth a Bangor yn gweithredu cynllun ar y cyd i gydnabod datblygiad  proffesiynol parhaus mewn addysgu a chynorthwyo dysgu (sef y Cynllun Cydnabod).  Mae’r Cynllun Cydnabod yn ein galluogi i ddyfarnu Cymrodoriaethau’r Academi Addysg Uwch (AAU).  Mae hyn yn cymryd lle ceisiadau uniongyrchol am Gymrodoriaethau i’r AAU, gan fod y broses honno bellach yn dirwyn i ben.  Mae’r Cynllun Cydnabod yn seiliedig ar Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig  (UKPSF), a chaiff pedwar categori cymrodoriaeth  yr AAU eu mapio yn erbyn y fframwaith hwn. Mae’r AAU wedi rhoi cymeradwyaeth i brifysgolion Aberystwyth a Bangor i ddyfarnu Cymrodoriaethau’r AAU ym mhob un o’r pedwar categori:

  • Cymrawd Cyswllt
  • Cymrawd
  • Uwch Gymrawd
  • Prif Gymrawd

 

Dau Lwybr i Gymrodoriaeth

1. Llwybr TUAAU

Mae’n rhaid i staff newydd yn Aberystwyth sydd â llai na 3 blynedd o brofiad priodol ym maes addysgu addysg uwch gwblhau’r Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch (TUAAU).  Mae’r dystysgrif yn ddau fodiwl blwyddyn yr un.  Mae cwblhau modiwl 1 yn rhoi hawl i gael Cymrodoriaeth Gyswllt (AFHEA), tra bod cwblhau’r dystysgrif gyfan yn arwain at Gymrodoriaeth (FHEA).

2. Llwybr Gwneud Cais

Gall staff profiadol sy’n addysgu neu’n cynorthwyo dysgu wneud cais am unrhyw un o bedwar categori cymrodoriaeth drwy gyflwyno cais i’r Cynllun Cydnabod. Yn ei hanfod, mae hwn yn bortffolio tystiolaeth sy’n mapio eich ymarfer yn erbyn un o bedwar Disgrifydd yr UKPSF gan felly eich gwneud yn gymwys ar gyfer cymrodoriaeth ar y categori cyfatebol:

 

Disgrifydd                            Categori

D1                                           Cymrawd Cyswllt       

D2                                           Cymrawd

D3                                           Uwch Gymrawd

D4                                           Prif Gymrawd

 

Cymorth i Ymgeiswyr

Mae’r wefan hon yn egluro Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig (UKPSF) a sut i ymgeisio am bob un o bedwar categori’r cymrodoriaethau.  Mae llawer o’r wybodaeth wedi’i ailadrodd yn Llawlyfr y Cynllun Cydnabod.

Mae’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd yn cynnal gweithdai misol i ddarpar ymgeiswyr ymgyfarwyddo â’r UKPSF a phroses y llwybr gwneud cais. Mae dyddiadau’r gweithdai nesaf ar wefan y Ganolfan, gweler ‘Paratoi cais ar gyfer Cymrawd Cyswllt, Cymrawd, Uwch Gymrawd neu Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch’.

Wrth lunio cais, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cael adborth gan gynifer o’ch cydweithwyr ag y bo modd. Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnal grŵp cymorth cydweithwyr / awr encil ysgrifennu bob mis yn ystafell S7, Adeilad Cledwyn. Bydd gliniaduron ar y rhwydwaith ar gael.

Mae canllawiau ychwanegol ar gael ar y tudalennau hyn (Saesneg yn unig):

Fframwaith Safonau Proffesiynol y Deyrnas Unedig (UKPSF)

Dimensiynau'r UKPSF

Disgrifyddion yr UKPSF

Pa gategori cymrodoriaeth y dylwn i ymgeisio amdano?

Ymgeisio am Gymrodoriaeth Gyswllt

Ymgeisio am Gymrodoriaeth

Ymgeisio am Uwch Gymrodoriaeth

Ymgeisio am Brif Gymrodoriaeth

Dolen Gyflym i'r holl ddogfennau a ffurflenni i'w lawrlytho