Gwobrau Gŵyl Dewi Awards

Mae'r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Gŵyl Dewi Aber Awards 2019 bellach ar gau.

Cliciwch yma am fanylion enillwyr 2018.

Cliciwch yma am fanylion enillwyr 2017.

Cyfle i chi enwebu staff a myfyrwyr eithriadol sydd wedi cyfrannu’n neilltuol mewn rhyw ffordd neu’i gilydd at ddwyieithrwydd a Chymreictod y Brifysgol.

Ydych chi’n adnabod rhywun :

Sydd wedi gwneud ymdrech eithriadol i sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle?

Sydd wedi gwneud ymdrech arbennig i ddysgu a defnyddio’r iaith?

Sydd wedi bod yn hynod gefnogol wrth i chi ddysgu’r iaith?

Sydd wedi goresgyn rhwystrau neu wneud ymdrech arbennig er mwyn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?

Sydd yn neilltuol o weithgar wrth drefnu digwyddiadau Cymraeg?

A hoffech weld y person hwnnw’n derbyn clod am ei ymdrechion?

Dyma’r trydydd tro y bydd y Brifysgol yn dathlu Gwobrau Gŵyl Dewi er mwyn cydnabod a gwobrwyo unigolion sydd yn haeddu canmoliaeth am eu hymdrechion dros yr iaith Gymraeg – boed nhw’n fyfyrwyr neu’n aelodau o staff. Ceir pedair gwobr; dwy i staff, a dwy i fyfyrwyr:

Dysgwr Disglair (staff)

Pwy sy’n gymwys?   Aelod o staff sydd wedi/yn dysgu Cymraeg

Pwy sy’n gallu enwebu?   Pob aelod o staff a myfyrwyr

Gwobr yw hon ar gyfer aelod o staff sydd wedi dysgu’r Gymraeg a sy’n gwneud ymdrech arbennig i ddefnyddio’r iaith wrth ei gwaith

Hyrwyddo'r Gymraeg yn y Gweithle (staff)

Pwy sy’n gymwys?   Unrhyw aelod o staff (yn ddysgwr Cymraeg, yn siaradwr rhugl neu yn ddi-Gymraeg)

Pwy sy’n gallu enwebu?   Pob aelod o staff a myfyrwyr

Gwobr yw hon ar gyfer rhywun sydd wedi bod yn neilltuol o gefnogol i’r Gymraeg yn y gweithle.

Gall hwn/hon fod yn siaradwr Cymraeg rhugl sydd yn cefnogi ymdrechion cydweithwyr i ddysgu’r iaith neu rywun sy’n annog ac yn rhoi cymorth ymarferol i gydweithwyr weithio’n ddwyieithog.  Gallant fod yn rheolwr ( yn siarad Cymraeg neu’n ddi-Gymraeg) sydd wedi annog a chefnogi ei staff i wella a defnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithle.

Astudio trwy’r Gymraeg (myfyriwr)

Pwy sy’n gymwys?   Myfyriwr sy’n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwy sy’n gallu enwebu?   Staff

Mae’r wobr hon ar gyfer myfyriwr sydd wedi goresgyn rhwystrau neu wneud ymdrech arbennig er mwyn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, er enghraifft, efallai eu bod o gefndir hollol ddi-Gymraeg ond yn gwbl ymroddedig i astudio trwy gyfrwng yr iaith.

Gwobr Pencampwr y Gymraeg (myfyriwr)

Pwy sy’n gymwys?   Myfyrwyr (iaith gyntaf ac ail-iaith)

Pwy sy’n gallu enwebu?   Pob myfyriwr

Mae’r wobr hon ar gyfer myfyriwr sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig at Gymreictod y gymuned a/neu’r Brifysgol. 

Er enghraifft gallant fod yn gwirfoddoli gyda mentrau sy’n darparu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg i blant yn yr ardal neu yn hynod weithgar wrth drefnu digwyddiadau Cymraeg i fyfyrwyr.

Sut i enwebu a beth sy’n digwydd wedyn?

Ydych chi’n barod i enwebu rhywun?  Lawrlwythwch y ffurflen - Ffurflen Enwebu 2019

Bydd y dyddiad cau ar 14 Rhagfyr 2018 felly sicrhewch eich bod yn enwebu cyn hynny!

 

Bydd panel dethol yn dewis y goreuon o’r enwebiadau hyn ac yn  dyfarnu enillydd ar gyfer pob un o’r pedair gwobr uchod.

Bydd seremoni i wobrwyo’r enillwyr yn cael ei chynnal  yn y gwanwyn gyda chroeso’n cael ei estyn i’w cydweithwyr a’u chyfeillion.