Gwobrau Gŵyl Dewi Awards

Gwobrau Gŵyl Dewi Awards

Mae'r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Gŵyl Dewi Aber Awards 2020 bellach ar agor.

Manylion enillwyr 2019

Manylion enillwyr 2018

Manylion enillwyr 2017

Cyfle i chi enwebu staff a myfyrwyr eithriadol sydd wedi cyfrannu’n neilltuol mewn rhyw ffordd neu’i gilydd at ddwyieithrwydd a Chymreictod y Brifysgol.

Ydych chi’n adnabod rhywun :

Sydd wedi gwneud ymdrech eithriadol i sicrhau fod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn y gweithle?

Sydd wedi gwneud ymdrech arbennig i ddysgu a defnyddio’r iaith?

Sydd wedi bod yn hynod gefnogol wrth i chi ddysgu’r iaith?

Sydd wedi goresgyn rhwystrau neu wneud ymdrech arbennig er mwyn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg?

Sydd yn neilltuol o weithgar wrth drefnu digwyddiadau Cymraeg?

A hoffech weld y person hwnnw’n derbyn clod am ei ymdrechion?

Dyma’r pedwerydd tro y bydd y Brifysgol yn dathlu Gwobrau Gŵyl Dewi er mwyn cydnabod a gwobrwyo unigolion sydd yn haeddu canmoliaeth am eu hymdrechion dros yr iaith Gymraeg – boed nhw’n fyfyrwyr neu’n aelodau o staff. Ceir pedair gwobr; dwy i staff, a dwy i fyfyrwyr:

Dysgwr Disglair (staff)

Pwy sy’n gymwys?   Aelod o staff sydd wedi/yn dysgu Cymraeg

Pwy sy’n gallu enwebu?   Pob aelod o staff a myfyrwyr

Gwobr yw hon ar gyfer aelod o staff sydd wedi dysgu’r Gymraeg a sy’n gwneud ymdrech arbennig i ddefnyddio’r iaith wrth ei gwaith

Hyrwyddo'r Gymraeg yn y Gweithle (staff)

Pwy sy’n gymwys?   Unrhyw aelod o staff (yn ddysgwr Cymraeg, yn siaradwr rhugl neu yn ddi-Gymraeg)

Pwy sy’n gallu enwebu?   Pob aelod o staff a myfyrwyr

Gwobr yw hon ar gyfer rhywun sydd wedi bod yn neilltuol o gefnogol i’r Gymraeg yn y gweithle.

Gall hwn/hon fod yn siaradwr Cymraeg rhugl sydd yn cefnogi ymdrechion cydweithwyr i ddysgu’r iaith neu rywun sy’n annog ac yn rhoi cymorth ymarferol i gydweithwyr weithio’n ddwyieithog.  Gallant fod yn rheolwr ( yn siarad Cymraeg neu’n ddi-Gymraeg) sydd wedi annog a chefnogi ei staff i wella a defnyddio eu sgiliau iaith Gymraeg yn y gweithle.

Astudio trwy’r Gymraeg (myfyriwr)

Pwy sy’n gymwys?   Myfyriwr sy’n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg

Pwy sy’n gallu enwebu?   Staff

Mae’r wobr hon ar gyfer myfyriwr sydd wedi goresgyn rhwystrau neu wneud ymdrech arbennig er mwyn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg, er enghraifft, efallai eu bod o gefndir hollol ddi-Gymraeg ond yn gwbl ymroddedig i astudio trwy gyfrwng yr iaith.

Gwobr Pencampwr y Gymraeg (myfyriwr)

Pwy sy’n gymwys?   Myfyrwyr (iaith gyntaf ac ail-iaith)

Pwy sy’n gallu enwebu?   Pob myfyriwr

Mae’r wobr hon ar gyfer myfyriwr sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig at Gymreictod y gymuned a/neu’r Brifysgol. 

Er enghraifft gallant fod yn gwirfoddoli gyda mentrau sy’n darparu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg i blant yn yr ardal neu yn hynod weithgar wrth drefnu digwyddiadau Cymraeg i fyfyrwyr.

Sut i enwebu a beth sy’n digwydd wedyn?

Ydych chi’n barod i enwebu rhywun?  Lawrlwythwch y ffurflen - Ffurflen Enwebu 2020

Bydd y dyddiad cau ar 31 Ionawr 2020 felly sicrhewch eich bod yn enwebu cyn hynny!

 

Bydd panel dethol yn dewis y goreuon o’r enwebiadau hyn ac yn  dyfarnu enillydd ar gyfer pob un o’r pedair gwobr uchod.

Bydd seremoni i wobrwyo’r enillwyr yn cael ei chynnal  yn y gwanwyn gyda chroeso’n cael ei estyn i’w cydweithwyr a’u chyfeillion.

 

Gwobrau Gŵyl Dewi Awards