Newyddion Diweddaraf

Cynhelir Cynhadledd Ymchwil Coleg Cymraeg Cenedlaethol, 29 Mehefin 2021 (cychwyn 9.30)   

Ceir manylion am y rhaglen y gynhadledd yma: Rhaglen y Gynhadledd

Gellir cofrestru yma: cofrestru

 

Cynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu Prifysgol Aberystwyth

Hoffwn estyn gwahoddiad i chi i’r Gynhadledd Flynyddol Dysgu ac Addysgu, 29 Mehefin – 2 Gorffennaf 2021. Thema’r gynhadledd eleni yw, Byrfyfyrio â Chyfyngiadau: Ail-lunio Cymuned Ddysgu mewn Cyfnod o Newid, lle byddwn yn adlewyrchu ymroddiad staff y Brifysgol i ehangu profiad dysgu’r Myfyrwyr. Cynhelir y Gynhadledd eleni ar-lein drwy MS Teams (bydd y sesiwn Cymraeg yn cael ei gynnal dros Zoom).

Gallwch lawrlwytho’r rhaglen lawn ac archebu eich lle ar-lein.

Mae’n bleser gyda ni gyhoeddi y byddwn ni’n cynnal sesiwn drwy gyfrwng y Gymraeg yn y gynhadledd eleni ar brynhawn Dydd Iau (1 Gorffennaf) a fydd yn cael ei gyfieithu ar y pryd. Bydd y sesiwn yn cynnwys gweithdy gan ein trydydd siaradwr gwadd, Dr Dyddgu Hywel (uwchddarlithydd Addysg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd) a chyflwyniad gan Jonathan Fry, Nerys Fuller a Dafydd Morse ar Fewnwelediad i Arferion Da Ysgol Fusnes Aberystwyth.

Bydd gweithdy Dyddgu yn ffocysu ar flaenoriaethu iechyd a lles staff. Bydd y gweithdy o fudd i holl staff academaidd y brifysgol, i adnabod dulliau effeithiol o warchod eu hiechyd a lles personol, yn ogystal â darparu gofal bugeiliol i’r holl fyfyrwyr.

Amcanion y gweithdy:

  • Cyfle i fyfyrio ar eich iechyd a lles personol
  • Ystyried y cydbwysedd cywir rhwng bywyd pob dydd, a phwysau gwaith
  • Adnabod rôl addysgwyr mewn iechyd a lles myfyrwyr
  • Adnabod dulliau rheoli straen, agwedd a meddylfryd positif personol
  • Mabwysiadu dulliau rheoli amser a blaenoriaethu
  • Hybu adnoddau Cymraeg ar gyfer ymlacio a myfyrdod effeithiol

Bydd y sesiwn benodol hyn drwy gyfrwng y Gymraeg a byddwn yn darparu cyfieithu ar y pryd. Gallwch archebu eich lle drwy lenwi’r ffurflen ar-lein hon.

 

Cwrs Haf Byr Dysgu Cymraeg (10 Mai 2021)

Am ddysgu Cymraeg?  Cofrestrwch ar Gwrs Haf Byr Dysgu Cymraeg (28-30 Mehefin 2021)

Cynhelir Cwrs Haf byr Dysgu Cymraeg ar lein dros Zoom (28-30 Mehefin) gyda dosbarthiadau ar bob lefel gan gynnwys Cwrs Blasu a Chwrs Gloywi. Ceir manylion y cyrsiau a chofrestru ar yr ail dudalen y ddolen isod:

https://learnwelsh.cymru/media/11090/cwrs-haf-mehefin-2021-f1.pdf