Prosiectau ac Arddangosiadau Hwyl

Nid gwaith yn unig yw Cyfrifiadureg, mae'n hwyl hefyd!

Mae staff a myfyrwyr Cyfrifiadureg hefyd yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn amrywiaeth eang o brosiectau ac yn gwneud pethau diddorol, dyma ni wedi casglu rhai o'n prosiectau a'n arddangosiadau hwyliog.

Clybiau, Cymdeithasau, a Gweithgareddau

AberCompSoc - Cymdeithas Cyfrifiadureg Aberystwyth

Cymdeithas i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn Cyfrifiadureg

Mae yna lawer o gymdeithasau myfyrwyr eraill y gallai fod gennych ddiddordeb ynddynt, edrychwch ar Restr Cymdeithasau yr UM i weld beth sydd ar gael un barod.

Clwb Roboteg Aberystwyth

Clwb i israddedigion a phobl ifanc 11-18 oed i ddysgu am roboteg ac i weithio ar eu prosiectau roboteg eu hunain: https://aberrobotics.club

Tîm Aber Sailbot

Ers Hydref 2012, mae’r tîm Aber Sailbot[http://abersailbot.co.uk/] wedi bod yn gweithio’n galed i greu cwch hunanlywodraethol sydd yn hwylio heb reolaeth pobl. Mae’r tîm wedi cystadlu aml waith ac mae’n cynnal sawl chwch gwahanol ar hyn o bryd sydd yn cystadlu ar draws y byd.

Weler ei fideo o Lab Traeth 2020:

Cangen Canolbarth Cymru BCS

Mae ein cangen leol o’r BCS - y Sefydliad Siartredig ar gyfer TG - yn cynnal darlithoedd a digwyddiadau diddorol yn rheolaidd ar gyfer amrywiaeth o bynciau yn ymwneud â chyfrifiadureg. Gallwch ddarganfod mwy am y gangen a digwyddiadau ar eu tudalen we: https://midwales.bcs.org

Gwaith Myfyrwyr

Ffilmau Byr wedi’u Animeiddio

Ar gyfer ein modiwl Applied Graphics, mae myfyrwyr yn gwneud ffilm fer ar bwnc penodol, dyma ddetholiad: 

2018-19 Pwnc prosiect: “Prifysgol Aberystwyth yn mynd i'r blaned Mawrth”

Rhestr Chwarae YouTube

Gemau’r We

Mewn rhai o'n modiwlau, mae myfyrwyr yn cael y cyfle i wneud gemau gwe gan ddefnyddio HTML5 a JavaScript; gallwch chi chwarae rhai ohonyn nhw ar yr Arddangosfa Myfyrwyr hyn.

 

Prosiectau Hwyl a Gwaith Estyn Allan

Gweithgareddau Estyn Allan Cyfrifiadureg

Mae gan Natalie Roberts, ein Swyddog Estyn Allan Cyfadran gwych, hwb yn llawn o weithgareddau cyfrifiadureg.

Fideo Cerddorol iCub

Fel rhan o’r sioe Dan a Phil ar BBC Radio 1, gwahoddwyd gwrandawyr i anfon lluniau o’u hunain yn dawnsio i’r caneuon diweddaraf. Cymerodd y tîm iCub rhan gyda’r fideo yma o’r iCub yn dawnsio i gyfeiliant “I bet you look good on the dance floor” gan The Arctic Monkeys. Cewch gweld sut mae symudiadau y robot yn cyd-fynd â’r geiriau. Ymdangosodd y fideo er au sianel ‘youtube’ nhw a chafodd Dr James Law ei gyfweld fel rhan o’r raglen.

Er bod y gweithrediadau wedi eu sgriptio, dechreuon ni feddwl am ddysgu’r robot i ddawnsio, a sut allai hyn rhoi syniadau am brosiectau yn y dyfodol.

Prosiectau Jim Finnis

Mae gan ein darlithydd Jim Finnis nifer of prosiectau rhyfeddol ar ei dudalen we, gan gynnwys ei iaith raglennu ei hun, gerddoriaeth gynhyrchiol, a rhai offerynnau cerdd wedi'u pweru gan Arduino!

https://users.aber.ac.uk/jcf12/#projects

Cerddorfa Roboteg

Yn ystod darlithoedd Nadolig diweddar yn Y Sefydliad Brenhinol, gwahoddwyd Dave Price o’r Adran Gyfrifiadureg i gydweithredu i wneud cerddorfa roboteg a pherfformiodd yn fyw ar BBC 4, Nos Galan. Cyfrannodd llawer o brifysgolion i’r prosiect; ymysg cyfraniadau Aberystwyth mae rhannau oddi wrth argraffydd, hwfer a phibelli organ eglwys.

Balŵn Gofod

Ym Mehefin 2014, trefnodd Dr Mark Neal o’r Adran Gyfrifiadureg genhadaeth gofod i ddisgyblion Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Gan ddefnyddio balŵn tywydd llawn heliwm, lansiodd y disgyblion gapsiwl gofod polystyren gyda dau gamerâu, dau olrheiniwr GPS a chyfrifiadur bach sydd yn mesur uchder, tymheredd a symudiad y balŵn ac yn trosglwyddo’r wybodaeth yn nôl i’r Ddaear trwy ddolen ddi-wifr.

Cewch ddod o hyd i’r prosiect yn fanylach yn yr hysbysiad newyddion Prifysgol Aberystwyth swyddogol. Cewch ddod o hyd i fwy o luniau anhygoel Mark o’r prosiect ar flog personol Mark neu yn sylw’r BBC

Demos ac Ymchwil Diddorol

Gyrru ymreolaethol yn ucheldiroedd Cymru

Mae Dr Fred Labrosse o'r Adran Cyfrifiadureg yn siarad am sut y gall un o'i robotiaid Idris lywio'n annibynnol yn ucheldiroedd Cymru.

Ymddygiad Algorithmau Didoli

Mae gan y grŵp ymchwil Roboteg Deallus sianel YouTube sy'n cynnwys llawer o fideos diddorol o weithgareddau ymchwil ac Estyn allan sy'n cynnwys robotiaid.

Roboteg Bio-Ysbrydoledig

Dyma recordiad o gwpl o sgyrsiau gyda thrafodaeth a gynhaliwyd ar-lein fel rhan o Wythnos Roboteg Aberystwyth 2020. Mae'r sgyrsiau ar thema roboteg wedi’u ysbrydoli gan fioleg.

Rhoddir y sgwrs gyntaf gan Dr Myra Wilson yn cyflwyno'r hyn y mae roboteg bio-ysbrydoledig yn ei olygu ynghyd â rhai enghreifftiau cyn siarad am y gwaith a ysbrydolwyd gan wenyn ar gyfer cydlynu Cerbydau Awyr Di-griw i gynnal rhwydwaith diwifr ad-hoc.

Rhoddir yr ail sgwrs gan Dr Patricia Shaw yn siarad am sut y gallwn gymryd ysbrydoliaeth o'r ffordd y mae plant yn dysgu. Mae hyn wedi'i fodelu ar robot sy'n datblygu mecanweithiau ar gyfer galluogi dysgu chwareus i ddigwydd a all adeiladu sgiliau newydd a dod i ddeall y byd o'i gwmpas.

ExoMars – Y Cenhadaeth Crwydryn a Chynnwys Prifysgol Aberystwyth

Mae Dr Helen Miles o'r Adran Cyfrifiadureg a Dr Matt Gunn o'r Adran Ffiseg yn egluro beth yw’r cenhadaeth ExoMars a sut mae'r ddwy adran yn cymryd rhan.

Am fwy o wybodaeth gweler: https://exomars.cymru

Fideos Grŵp Roboteg Deallus

Mae gan y grŵp ymchwil Roboteg Deallus sianel YouTube sy'n cynnwys llawer o fideos diddorol o weithgareddau ymchwil ac Estyn allan sy'n cynnwys robotiaid.

Hel Atgofion gyda Realiti Rhithwir

Mae Dr Rachel Rahman o’r Adran Seicoleg yn disgrifio prosiect rhwng Seicoleg a Chyrifiadureg.

Cychod Hwylio Robotig

Mae Dr Colin Sauze yn siarad am ei waith gyda chychod hwylio robotig, o gychod a adeiladwyd ar gyfer cystadlaethau Aber Sailbot i gychod ar gyfer mapio rhewlifoedd.