ACF 2017

Rhannu Aberystwyth University - facebook Aberystwyth University - twitter Aberystwyth University - google+ Aberystwyth University - email

09 Awst 2017

Mae prif gwrs gradd Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth wedi ennyn sgôr rhagorol o 92% mewn arolwg dylanwadol o fyfyrwyr.

Dangosodd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) a gyhoeddwyd Ddydd Mercher 9 Awst lefelau uchel o foddhad hefyd ymhlith myfyrwyr Dealltwriaeth Artiffisial a Roboteg, a myfyrwyr Gwyddor y Gofod a Roboteg yr Adran Cyfrifiadureg.

Roedd boddhad cyffredinol yn 100% ymhlith myfyrwyr blwyddyn olaf yr Adran oedd â’u hastudiaethau yn dod o dan destun pwnc yr ACF sy’n cwmpasu Roboteg.

Mae llwyddiannau'r Adran yn rhan o lwyddiant ehangach Prifysgol Aberystwyth sydd ar y brig yng Nghymru ac ymhlith y pum sefydliad addysg uwch gorau yn y DU o ran  boddhad cyffredinol myfyrwyr.

Mae'r canlyniadau'n dangos bod boddhad cyffredinol ymysg myfyrwyr ar draws Prifysgol Aberystwyth yn 91%, sydd yn uwch o dipyn na chyfartaledd y DU o 84%.

Dywedodd Dr Bernie Tiddeman, Pennaeth Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth: "Mae staff yr Adran Cyfrifiadureg yn falch iawn o weld perfformiad da arall yn arolwg cenedlaethol y myfyrwyr eleni. Rydym yn arbennig o falch bod ein cynlluniau gradd 'Gwyddoniaeth Gofod a Roboteg' a 'Dealltwriaeth Artiffisial a Roboteg' ar y brig yn y DU yn y grŵp ar gyfer eu pwnc gyda boddhad myfyrwyr o 100%.

"Rydym hefyd yn falch o'n perfformiad mewn nifer o feysydd pwnc penodol. Mae Asesiad ac Adborth yn faes yr ydym wedi rhoi sylw arbennig iddo yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac rydym yn yr ugain uchaf yn y DU ar gyfer y pwnc. Mae ein canlyniadau ar Gefnogaeth Academaidd yn adlewyrchu sut rydyn ni’n helpu myfyrwyr, ac mae ein hymdrechion i ehangu cyfranogiad wedi helpu trawsnewid myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol yn raddedigion hynod gyflogadwy yn ystod eu cyfnod gyda ni.

"Mae ein cynlluniau gradd yn heriol, maen nhw’n gofyn am greadigrwydd, gwaith caled a chywirdeb deallusol, ond rydyn ni'n rhoi'r gefnogaeth angenrheidiol i lwyddo, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn arolwg cenedlaethol y myfyrwyr yn ogystal â’n hystadegau cyflogadwyedd ardderchog. Rydym yn hapus gyda'r canlyniadau ac fe fyddwn yn parhau i wella'r profiad dysgu i'n holl fyfyrwyr. "

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn astudio yn Adran Gyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth, a chanfod pam bod ein myfyrwyr mor fodlon gyda’n cyrsiau, yna nid yw’n rhy hwyr.  Mae gennym rai lleoedd clirio ar ôl ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-17, neu dewch i’n gweld ar un o’n Diwrnodau Agored.

Daw ffigurau'r ACF yn dynn ar sodlau ffigurau cyflogadwyedd diweddaraf prifysgolion y Deyrnas Unedig, a ddangosodd bod 98.5% o raddedigion Cyfrifiadureg mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael Prifysgol Aberystwyth yn 2016.

 

Caiff yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ei gynnal bob blwyddyn gan IPSOS Mori ar ran cynghorau cyllido addysg uwch y DU ac yn cael ymateb dros 300,000 o fyfyrwyr blwyddyn olaf yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Gofynnir i fyfyrwyr pa mor fodlon ydynt gyda’u prifysgol ar draws ystod eang o fesurau, gan gynnwys ansawdd yr addysgu, asesu ac adborth, cefnogaeth academaidd, trefn a rheolaeth, adnoddau dysgu, y gymuned addysgu, llais myfyrwyr a boddhad cyffredinol.

Mae safleoedd Prifysgol Aberystwyth yn seiliedig ar gwestiwn boddhad cyffredinol yr ACF ac yn defnyddio'r rhestr o sefydliadau addysg uwch sy’n ymddangos yn The Times and Sunday Times Good University Guide 2018.Nôl i'r brig