Blwyddyn Mewn Diwydiant

Blwyddyn Mewn Diwydiant

Anogir yr holl fyfyrwyr i weithio yn y diwydiant cyfrifiadura rhwng eu ail a thrydedd flwyddyn nhw o’u gradd.

Yn achos myfyrwyr ar y cynlluniau BEng, MEng a BSc Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial a BSc Cyfrifiadureg gydag iaith Ewropeaidd, mae’r flwyddyn mewn diwydiant yn rhan o’r asesu ar gyfer y radd.

Gall myfyrwyr Cyfrifiadureg, Technoleg Gwybodaeth Busnes a Chyfrifiadura y Rhyngrwyd ddewis cynllun sy’n cynnwys blwyddyn mewn diwydiant wedi’i hasesu os mynnant. Gellir trosglwyddo’n rhwydd rhwng cynlluniau.

Gall yr Adran Gyfrifiadureg a Gwasanaeth Gyrfaoedd y Brifysgol eich cynorthwyo i ganfod lleoliadau gwaith addas ac i ddatblygu eich sgiliau cyfweld a’ch CV. Mae galw mawr am ein myfyrwyr blwyddyn mewn diwydiant ymhlith cyflogwyr o fri megis IBM, HP a Microsoft. Erbyn diwedd eich ail flwyddyn bydd gennych eisoes ddigon o wybodaeth a dealltwriaeth i allu gwneud cyfraniad sylweddol yn y gweithle. Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn canfod eu bod yn dychwelyd o’u blwyddyn mewn diwydiant gyda gwell sgiliau o lawer, mwy o ysgogiad i ddysgu a gwell syniad ynghylch pa feysydd cyfrifiadura sydd o ddiddordeb iddynt.

Ceir mwy o wybodaeth i fyfyrwyr a chyflogwyr ynglŷn â'r blwyddyn mewn diwydiant yn nhudalennau'r adran yma

Natalia Miller Blwyddyn mewn diwydiant DisneyNatalia Miller Blwyddyn mewn diwydiant Disney

Shw mae! Natalia Miller ydw i a dw i wedi gweithio i’r cwmni Walt Disney yn Hammersmith, Llundain fel is-ddatblygwr meddalwedd. Bues i’n gweithio yn ‘DMD’ (Disney Media Distribution). Mae’r DMD yn gyfrifol am ddosbarthu’n rhyngwladol cynnyrch y cwmni wedi’u brandio ac heb eu brandio i’r holl blatfformau gan gynnwys teledu, band llydan a ‘mobile outlets’. Mae’r rhaniad yn dosbarthu mwy na 30,000 o oriau o raglennu i dros 1300 partneriaid platfform (e.e. BBC) ar hyd 240 tiriogaethau ledled y byd. Mae cyfrifoldeb fy nhîm i yw datblygu defnydd diwydiannol sydd yn rheoli’r cynhyrchion, cwsmeriaid, cyfrifo a deliadau rhwng Disney a’r dosbarthwyr o’u cynnwys nhw. Mae hi’n waith galed, hwyl a gwerthfawr. Roeddwn i’n gweithio’n ‘frontend’ i JavaScript ac yn ‘backend’ i Java. Roedd gyda fi gyfrifoldeb arall sef ‘cefnogwr trydydd linell’ i ddefnyddwyr cyfredol o’r gyfundrefn. Dwi wedi cael fy nhrin fel aelod normal o’r tîm; dw i wedi cael yr un maint o waith a chyfrifoldeb â’m cydweithwyr. Mae’r ffaith hon yn arwyddocaol oherwydd dw i’n gwybod mod i wedi cyfrannu’n wirioneddol i’r prosiect sy’n mynd ymlaen. Mae gweithio yma wedi gwella fy ngwybodaeth dechnegol yn ddramatig. Ar ôl brofi’r gorau, y gwaethaf a’r mwyaf hyll y maes datblygu dw i’n ddatblygwr mwy hyderus a dydy’r un ofn ddim arnaf i o flaen y traethawd estynedig blwyddyn nesaf. Fel berson hefyd dw i’n fwy hyderus; ces i’r cyfle i ddarparu cyflwyniadau i gydweithwyr ynghyd ac arwain grŵp astudio i ‘Women Who Code London’ ar fy mhen fy hun. Mwynheuais i’n llwyr gweithio i Disney am flwyddyn, nid yn unig oherwydd o’r swydd ond oherwydd y buddiau yr ydym yn ennill hefyd. Trwy gydol y flwyddyn, mynychais rhagolygon o’r ffilmiau diweddarach Disney a derbyniais teganau a DVDs fel yn rhad ac am ddim. Byddwn i’n awgrymu wrth bawb y dylent gweithio i Disney ar gyfer eu blwyddyn mewn diwydiant nhw.

Craig Heptinstall Blwyddyn mewn diwydiant yn yr Almaen

Er bod blwyddyn mewn diwydiant yn rhan angenrheidiol o’r cwrs MEng Peirianneg Meddalwedd, roeddwn i’n awyddus cymryd mantais o’r cyfle yma, beth bynnag, i ddysgu am weithio yn y diwydiant, i fynd allan a darganfod y byd gwaith. Yn ffodus, roeddwn i’n gallu treulio fy amser yn gweithio yn yr Almaen mewn cwmni bach ym Mafaria (lle enwog am gwrw). Roeddwn i wedi gadael Aber yn fy ail flwyddyn am lai nac wythnos cyn gyrraedd mewn gwlad anhysbys heb unrhyw sgiliau yn yr iaith Almaeneg o gwbl. Gan neidio i fewn, allan o’m dyfnder braidd, dw i wedi ehangu fy ngolwg o weithio’n llawn amser yn y maes o’m dewis. Roedd gyda fi bopeth yr oeddwn i’n eu hangen ar ôl mynychu ychydig o wersi Almaeneg (talodd fy ngwaith ar gyfer y rhain), ac roedd rhaid i fi ofyn “sprechen Sie Englisch?” ambell waith. O rhan y swydd, roeddwn i’n datblygu cymhwysiad rheolaeth cyfieithu prosiect JavaEE felly roeddwn i’n delio gyda phroblemau/namau a’u cywiro nhw yn ogystal ac ychwanegu offer cyfieithu eraill trwy wasanaethau’r We. Er mod i’n gweithio yn mwy annibynnol gydag amser fel ‘intern’, roedd gwastad rhywun i’m helpu os oedd rhaid! Roedd llawer o ddigwyddiadau allan o’r gwaith yno megis gwyliau yfed a marchnadoedd Nadolig anhygoel. Mae gyda fi ffrindiau newydd yr wyf yn gobeithio i gadw mewn cysylltiad gyda nhw. I’r rhai sy’n meddwl amdani’r flwyddyn mewn diwydiant – cer amdani! Alla i’m ei hawgrymu hi yn ddigon naill ai adref neu dramor oherwydd mae’n gyfle i weld y byd go iawn, cwrdd â phobl gwych ac ennill profiad amhrisiadwy!

Kit Farmer IT IBMKit Farmer IT IBM

"Shw mae! Kit Farmer ydw i a threuliais i fy mlwyddyn mewn diwydiant yn gweithio i IBM ar y safle yn Hursley. Mae Hursley yn lle hardd i weithio ynddo hyd yn oed mod i tu mewn mwyafrif o’r amser! Gweithiais i yn y Canolfan Technoleg Java, yn cydweithio’n agos gyda thîm yn datblygu offer diagnostig er mwyn cwsmeriaid a datblygwyr IBM yn ddiwahân. Hefyd, dw i wedi bod yn gwirfoddoli fel rhan o’r lleoliad; dw i wedi dechrau dysgu gwersi TG i ddisgyblion yn yr ysgol lleol a gwnes i helpu creu gêm rhyngweithiol hwyl i ‘Blue Fusion’ - digwyddiad lle mae myfyrwyr ysgolion yn cystadlu yn erbyn eu gilydd yn ogystal â dysgu mwy o amgylch pynciau IBM a STEM. Dw i wedi cwrdd â ffrindiau ‘cŵl’ ynghyd â phobl sy’n arbennig o ddoniog a dw i’n teimlo fel mae fy sgiliau i wedi gwella gydag amser yma. Mae cymaint o weithgareddau a phrofiadau amrywiaethol, mi fyddai hi wedi bod yn anodd i beidio gwella fy hun ar ôl dod yma! Dw i wir yn gobeithio y byddaf yn ôl yma fel raddedig a gobeithio hefyd y daw pobl eraill i weld faint o bethau y dysgan nhw mewn lleoliad yn IBM."

Helen Harman Blwyddyn mewn diwydiant CERN

Rwyf yn astudio MEng Peirianneg Meddalwedd a newydd wedi cyrraedd diwedd fy mlwyddyn mewn diwydiant. Roeddwn i’n gweithio i CERN mewn grŵp rheolaeth a pheirianneg diwydiannol. Mae’r grŵp yma yn datblygu ac yn cefnogi rhai o’r systemau rheolaeth sydd yn cael eu defnyddio yn CERN. Roedd rhaid i fi brofi a chywiro’r ansawdd y côd fel rhan o’m gwaith. Rydym yn defnyddio iaith raglennu o’r enw CTRL, a chan ei bod yn iaith berchenogol does dim fawr o offer profi ar gael iddi. Datblygais i offeryn dadansoddi côd statig ac offeryn profi uned. Rhedir y rhain yn awtomatig bob noson yr un â’r profi rhyngwyneb defnyddiwr. Tra oeddwn yn CERN, ymwelais â rhai o’r ceudyllau o dan y ddaear sydd yn gartref i’r arbrofion LHC (Large Hadron Collider). Ymwelais â CMS, ALICE, ATLAS, LHCb a’r ‘beam dump’. Roedd yn braf dysgu tipyn amdanynt. Yn ogystal â dysgu amdano CERN, dysgais i lawer o amgylch swyddi a diwylliannau gwahanol. Roeddwn i’n byw yn Ffrainc ond nad oedd Y Swistir ‘mond 30 munud ar droed i ffwrdd a gweithiais i gyda phobl o bedwar ban y byd. Pan gyrhaeddais, doeddwn i ddim yn gwybod unrhyw Ffrangeg ond serch hynny roedd rhaid i fi herio fy hun i ofyn am gyfeiriadau a llenwi ffurflenni Ffrangeg. Yn ystod y flwyddyn dysgais i lawer o amgylch technolegau a diwylliannau gwahanol. Rwyf wedi cwrdd â phobl hyfryd ac wedi bod mewn lleoedd anghredadwy. Ces i amser arbennig o dda yn gweithio i CERN a chrwydro o gwmpas Y Swistir; ond nawr rwyf yn edrych ymlaen tuag at ddychwelyd i Aberystwyth er mwyn cwblhau fy ngradd.

Gideon Jones Blwyddyn mewn diwydiant Plymouth Marine LaboratoryGideon Jones Blwyddyn mewn diwydiant Plymouth Marine Laboratory

Gideon Jones ydw i a threuliais fy mlwyddyn mewn diwydiant i yn y PML (Plymouth Marine Laboratory). Gweithiais ar y prosiect NEODAAS yn PML sydd yn delio gyda’r driniaeth o ddata oddi wrth loeren wyliadol agos-at-y-ddaear. Oddi wrth y môr yw’r mwyafrif o’r data yma. Cymerais ran yn prosesu a dosbarthu data lloeren ar gyfer gwyddonwyr a mordeithiau gwyddonol; yn achos yr ail, roeddwn i’n gweithio ar sail ‘real-time’, bron. Ces i gyfleoedd eraill o weithio yn PML, gan gynnwys y datblygiad o gymhwysiad gwylio delwedd HTML5 a ffurf gymhwyso megis offer i gyfieithu arferion fformat ffeil (file format conventions) o’r rhai sydd gyda NASA i’n ffurf ni ein hunain ac adnewyddu gweinydd y We (gan gynnwys cludiant corfforol!). Rwyf wedi cael amser braf yn PML ac yn teimlo mod i wedi cyfrannu i’r gweithle gyda fy newidiadau i’r gronfa gôd a’r data rwyf wedi’i prosesu i wyddonwyr. Rwyf hefyd wedi gwella fy sgiliau i fy hun o bell ffordd tra oeddwn i’n cwrdd â llawer o bobl diddorol a thalentog.

Connor Luke Goddard Blwyddyn mewn diwydiant Renishaw Plc

Yn ystod fy lleoliad i mewn diwydiant, gweithiais am 14 mis fel datblygwr meddalwedd i’r cwmni peirianneg rhyngwladol ‘Renishaw Plc’ yn Swydd Gaerloyw, yn y DU. Gan arbenigo mewn mesureg manylrwydd-uchel, rheolaeth symudiad, sbectrosgopeg a gwneuthuriad peiriannau, mae Renishaw yn dyluno a chynhyrchu datrysiadau i broblemau peirianneg cymhleth ym meysydd sydd yn gynnwys awtomasiwn offer peiriant, deintyddiaeth, gwneuthuriad ychwanegol, sbectrosgopeg Raman (dadansoddiad cemegol), niwrolawfeddygaeth steriotacteg ac arolygion graddfa-fawr. Gweithiais gyda’r tîm datblygiad rhwydwaith, yn canolbwyntio ar ddatblygiad cymhwysiadau i’r We ac i ddyfeisiau symudol. Yn y rôl yma, ces i brofiad o amrywiaeth o dechnolegau, rhai yr ydw i’n gyfarwydd gyda nhw sef gweinydd Microsoft SQL, HTML5, CSS3, JavaScript a Java; ond roedd rhai a oedd yn hollol newydd imi (C#, Apache Cordova a Objective-C). Ces i gyfle o weithio ar brosiectau diddorol (ac weithiau heriol) fel system reolaeth gynnwys, cyfres o gymhwysiadau iOS ar gyfer tîmau gwerthiant rhyngwladol Renishaw, a chymhwysiad dyfais symudol newydd wedi’i ddylunio i gynorthwyo cwsmeriaid sydd am osod profiedyddion Renishaw (wedi’u adeiladu gan ddefnyddio technolegau cymhwyso hybrid). Wrth edrych yn ôl, byddaf ym awgrymu lleoliad diwydiannol wrth un rhywun sydd â diddordeb difrifol o ennill swydd y mae nhw ’i heisiau ar ôl gadael y brifysgol. Bydd yn eich darparu chi gyda chyfle o gael cam cyntaf ar yr ‘ysgol yrfa’ ond mae hefyd yn darparu mewnwelediad personol mewn gyrfa chyfrifiadura a’i gofynion sydd yn hanfodol pan yr ydych yn gwneud dewisiadau pwysig yn ystod eich blynyddoedd olaf o’ch gradd chi.