Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol (Q596)

Cwrs uwchraddedig newydd ym maes Cyfieithu Proffesiynol

O fis Medi 2016 ymlaen, cynigir cwrs uwchraddedig newydd unigryw sydd yn edrych ar bob agwedd ar waith y cyfieithydd proffesiynol yn y Gymru gyfoes. Bydd y cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y byd cyfieithu gan roi cyflwyniad i’r diwydiant yn ogystal â chyfle i ddilyn diddordebau unigol ac arbenigo mewn meysydd megis cyfieithu cyffredinol, cyfieithu deddfwriaethol, technoleg cyfieithu a chyfieithu ar y pryd.  

Mae’r cwrs hwn yn cael ei gynnig i fyfyrwyr sydd newydd raddio ac yn awyddus i ddilyn cwrs uwchraddedig ym maes cyfieithu, ond mae’r cwrs hefyd yn cynnig hyfforddiant ychwanegol i’r rhai hynny sydd eisoes yn gyfieithwyr ac yn dymuno datblygu’n broffesiynol gan ennill cymhwyster cydnabyddedig ychwanegol wrth wneud hynny.

Cwrs i bwy?

  • myfyrwyr sydd newydd raddio mewn pwnc perthnasol
  • unigolion sy’n awyddus i ddechrau ym maes cyfieithu
  • cyfieithwyr profiadol sy’n awyddus i gael cymhwyster pellach, datblygu’n broffesiynol neu arbenigo ymhellach mewn agwedd benodol ar gyfieithu

Mae’r cwrs yn addas ac yn cynnig hyfforddiant felly i fyfyrwyr o bob cefndir, boed yn gyfieithwyr sydd eisoes wedi camu i’r byd gwaith neu’n ddarpar gyfieithwyr sydd yn awyddus i gymryd y cam cyntaf hwnnw. 

Tystysgrif / Diploma / MA

Un o fanteision mawr y cwrs arbennig hwn yw ei fod yn cynnig llwybrau hyblyg a gellir astudio ar gyfer cymhwyster Tystysgrif yn unig, neu barhau i gwblhau Diploma ac yna MA llawn. Gellir astudio’n llawn amser neu’n rhan amser, a gellir cofrestru ar gyfer cwblhau modiwlau unigol.    

Cwricwlwm

Ceir ystod eang o fodiwlau megis Cyflwyniad i Gyfieithu, Cyflwyniad i Gyfarpar Cyfieithu, Portffolio Cyfieithu Cyffredinol, Portffolio Cyfieithu Arbenigol, Cyfieithu ar y Pryd, Cyfieithu Ar Waith, Prosiect Arbenigol, Meistroli Mynegiant, Cyfieithu Creadigol Rhyngwladol. Defnyddir amrywiaeth o ddulliau addysgu a chynhelir gweithdai ymarferol, sesiynau wyneb yn wyneb yn ogystal â sesiynau e-ddysgu wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cyfieithu. Rhoddir cefnogaeth lawn ac adborth rheolaidd wrth i fyfyrwyr gwblhau asesiadau a llunio portffolio cyfieithu. 

Profiad gwaith

Law yn llaw â’r gwaith o ddysgu crefft y cyfieithydd yn ei holl ogoniant, ceir cyfle i gael profiad ymarferol amhrisiadwy yn y gweithle. Wrth gwblhau cyfnod byr penodol o brofiad gwaith ac wrth efelychu amodau gwaith go iawn y cyfieithydd proffesiynol,  dyma’r ffordd orau o ddatblygu sgiliau cyfieithu uwch a meithrin cysylltiadau hanfodol ar gyfer y dyfodol. Gellir ymgynghori â phob myfyriwr yn unigol wrth benderfynu ar leoliad gwaith.

Partneriaid

Prif bartneriaid y cwrs yw’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Y Drindod Dewi Sant. Ceir nifer o bartneriaid ychwanegol hanfodol a cheir cydweithio agos â’r rhain wrth iddynt gyfrannu at y cwricwlwm, cyflwyno sesiynau a chynnig lleoliadau gwaith. Mae’r partneriaid hynny’n cynnwys cynrychiolwyr o’r diwydiant cyfieithu a gweithleoedd, megis Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, cyfieithwyr llawrydd, arbenigwyr iaith a golygyddion profiadol.

Sut i ymgeisio

Bydd angen gwneud cais ar gyfer y cwrs Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol drwy gwblhau ffurflenni cais Prifysgol Aberystwyth. Mae modd gwneud cais ar-lein neu lawrlwytho’r ffurflenni. Ceir y manylion i gyd ar wefan Swyddfa Derbyn Uwchraddedigion Prifysgol Aberystwyth.

Gofynnir am radd gyntaf mewn pwnc perthnasol a rhaid cwblhau prawf iaith er mwyn sicrhau rhuglder ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ffioedd

Gweler y tudalennau perthnasol ar gyfer ffioedd dysgu cyfredol.

Digwyddiadau

Cynhelir llawer o weithgareddau a sesiynau blasu mewn nifer o ardaloedd yn ystod yr wythnosau nesaf. Dyma gyfle gwych i gael gwybodaeth uniongyrchol am y cwrs a thrafod yr holl bosibiliadau sydd ynghlwm wrtho. Mae’r sesiynau’n gwbl agored ac mae croeso i unrhyw un alw heibio i gael paned a sgwrs. Cliciwch Calendr Sesiynau Blasu am fwy o wybodaeth.