MPhil Urdd Gobaith Cymru

Y Gymraeg a chwaraeon yng Nghymru

Prosiect Ymchwil ar y cyd rhwng Urdd Gobaith Cymru a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae Urdd Gobaith Cymru a Phrifysgol Aberystwyth yn gwahodd ceisiadau gan fyfyrwyr graddedig i ennill bwrsariaeth ar gyfer cymhwyster MPhil ym maes datblygu’r Gymraeg a chwaraeon.

Cyllid

Cynigir bwrsariaeth sy’n cyllido ffioedd dysgu cwrs gradd Meistr yn llawn, ynghyd â bwrsariaeth o £400 y mis i gefnogi treuliau (e.e. teithio, ffôn symudol, lwfans bwyd) yn gysylltiedig â’r prosiect.

Y cwestiwn ymchwil yw:

Sut mae ymwneud â rhaglenni chwaraeon mudiad yr Urdd yn gallu annog defnyddio’r Gymraeg ymhlith pobl ifanc?

Disgwylir i’r astudiaeth arwain at gynnig argymhellion o ran sut y gall mudiad yr Urdd ehangu ar effaith ei raglenni chwaraeon ar ddefnyddio’r Gymraeg ymhlith pobl ifanc.

Yr ymgeisydd llwyddiannus

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus radd (dosbarth 1af neu 2.1) mewn pwnc neu faes perthnasol. Bydd hefyd yn medru cyfathrebu’n glir yn y Gymraeg a’r Saesneg, ac yn ddelfrydol wedi cyflawni elfen o’i h/astudiaethau israddedig drwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylid anfon CV a llythyr cais at

cymraeg@aber.ac.uk

Dyddiad cau: 

Dydd Llun 7 Mehefin 2021 am 17.00.

Dyddiad cyfweliad:

Dydd Llun 14 Mehefin 2021

Dyddiad dechrau’r ymchwil:

Medi 2021 (diwedd y mis)

Cyfarwyddwr yr ymchwil:

Dr Bleddyn Huws

Ymholiadau:

cymraeg@aber.ac.uk neu boh@aber.ac.uk

Mwy o wybodaeth

Pwrpas y Gwaith Ymchwil:

 • Yn y pen draw, gobaith yr Urdd yw y bydd yr ymchwil yn gallu rhoi darlun o’r sefyllfa bresennol o ran effaith ei raglenni chwaraeon ar dwf yr iaith Gymraeg.
 • Mae’r Urdd yn synhwyro nad yw bob tro yn cyrraedd y bobl ifanc sy’n llai hyderus eu Cymraeg, ac eto’n gwybod o brofiad bod modd ennyn eu diddordeb yn y Gymraeg drwy chwaraeon.
 • Mae hefyd yn synhwyro bod cymryd rhan yn ei raglenni chwaraeon yn cael effaith gadarnhaol ar le’r Gymraeg yn y sector gwaith wrth i gyfranogwyr barhau i weithio yn y maes drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Mae angen ymchwil i brofi neu wrthbrofi hyn.
 • Bydd dau gam i’r astudiaeth:

Cam 1 - Llunio gwaelodlin a chasglu data

Bydd angen adolygu a gwerthuso gwaith yr Urdd ym maes gweithgareddau chwaraeon.

Bydd hefyd angen casglu data ynghylch demograffeg y rhai sy’n cymryd rhan ar hyn o bryd.

 • Pwy sy’n cael eu hannog i fanteisio ar y rhaglenni chwaraeon?
 • Sut y maen nhw’n cael eu hannog?
 • Pa mor effeithiol yw’r Urdd o ran cyrraedd ei nod gyda’r rhaglenni chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig?
 • Pa fath o amrywiaeth sydd ymhlith cyfranogwyr y rhaglenni chwaraeon?
 • Sut y mae’r rhaglenni chwaraeon yn cefnogi a dylanwadu ar yr Iaith Gymraeg?
 • Beth yw agweddau cyfranogwyr y rhaglenni chwaraeon tuag at y Gymraeg?
 • Beth yw dylanwad y cyfranogwyr ar y sector o ran defnyddio’r Gymraeg yn dilyn eu hyfforddiant?

Cam 2 - Argymhellion ymarferol

 • Sut y gellir cyrraedd ymhellach gyda’r rhaglenni chwaraeon?
 • Sut y gellir targedu grwpiau penodol yn yr ardaloedd sydd ar hyn o bryd yn ymddangos yn anodd eu cyrraedd?
 • Sut y gellir datblygu cyfleoedd mwy cynhwysol?
 • Pa ardaloedd o Gymru sy’n dargedau ‘aeddfed’ ar gyfer datblygiad a thwf?
 • Sut y gellir defnyddio ysgolion fel hwb i’r gwaith?
 • Sut y gellir gwella marchnata a hyrwyddo’r rhaglenni?