Andrew Jones

Graddiodd Andrew Jones â gradd mewn Hanes a Hanes Cymru yn 1985.  Yn ogystal â’i yrfa lwyddiannus, mae Andrew hefyd yn gweithredu fel llysgennad answyddogol Aber yn Singapore ac mae’n hapus i gynorthwyo unrhyw gyn-fyfyrwyr o Aber sydd am sefydlu neu drafod busnes yno. Cysylltwch ag ef yn singapore@alumni.aber.ac.uk

Beth ydych chi’n ei gofio fwyaf am eich amser yn Aber?

Roeddwn i’n hoff iawn o’r daith drawiadol ar draws y canolbarth ar ddechrau bob tymor, daearyddiaeth ddramatig Aber a’r tywydd! Yn fy nghof, mae’r misoedd academaidd yn wyntog, yn aeafol ac yn oer – o ddringo Rhiw Penglais yn nhywyllwch y bore, i’r ymweliadau â thafarndai’r dref gyda’r hwyr. Roedd maint Aber a’r ffaith ei bod mor bell o’r ‘byd go-iawn' yn creu cymuned glos lle’r oedd yn hawdd i wneud ffrindiau.

Roedd yn awyrgylch ardderchog ar gyfer astudio Hanes, ac roedd y Llyfrgell Genedlaethol yn golygu ei fod heb ei ail. Fy atgofion gorau yw: nosweithiau hir yn edrych ar baentiadau yn ystafell seminar Edmund Fryde, a gwrando ar Brian Howells yn ymhyfrydu yn y rhestrai eiddo ynghlwm wrth ewyllysiau Tuduraidd.

Rwy’n edrych nôl ac yn gwerthfawrogi’r rhyddid i ddarllen ac archwilio safbwyntiau newydd.

Beth ydych chi’n ei wneud nawr o ran gyrfa, a sut helpodd eich Gradd o Aberystwyth?

Rwy’n Reolwr Gyfarwyddwr Technoleg a  Gweithrediadau Byd-eang yn Deutsche Bank AG, yn Singapore. Diolch i’r Gwasanaeth Gyrfaoedd cefais wybod am waith gwirfoddol tra’n astudio yn Aberystwyth ac, ar ôl i mi adael, daliais ati gyda’r CAB tra fy mod yn ceisio penderfynu beth i’w wneud. Cefais addysg sylfaenol mewn technoleg yn Exxon, yna gwnes waith ymgynghorol gan symud i faes Adnoddau Dynol. Er 1992 rwyf wedi byw yn Asia ac wedi ymgymryd â swyddi ym meysydd AD, TG a Gweithrediadau. O 1998 ymlaen, rwyf wedi gweithio mewn swyddi amrywiol yn Deutsche Bank.  Nawr, rwy’n arwain y rhaglen Trawsnewid AD Byd-eang.

Astudiais Hanes gan fy mod yn ei fwynhau, er fy mod nawr yn gallu gweld sut y bu o gymorth i mi yn broffesiynol. Rhoddodd Hanes ymwybyddiaeth o wahanol ddiwylliannau i mi, gan fy ngalluogi i werthfawrogi bod pawb yn meddwl yn wahanol. Mae hyn wedi fy helpu i reoli ar draws diwylliannau. Rwy’n gwerthfawrogi’r hyfforddiant sylfaenol mewn cywirdeb deallusol a’r gallu i lunio a mynegi fy marn fy hun o ddeunydd amrywiol.

Roedd yr elfen sylweddol o hanesyddiaeth yn arbennig o ddefnyddiol. Rwy’n gwerthfawrogi’r sgiliau meddwl yn feirniadol i ddadadeiladu safbwyntiau, a phrofi am achos ac effaith.  Mae rheoli newid yn rhan fawr o’r hyn rwy’n ei wneud; ac mae Hanes yn stôr gyfoethog o enghreifftiau clasurol o Reoli Newid, sy’n dangos yr hyn all fynd o’i le a sut mae newid wedi cael ei gofnodi, ei hyrwyddo a’i atal.

Astudiais Hanes Celf, gan ysgrifennu fy nhraethawd estynedig ar y pwnc, ac mae’n dal i fod yn un o ‘niddordebau pennaf hyd heddiw.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyriwr ar eich cwrs chi nawr? 

Dilynwch yr hyn ry’ chi’n angerddol yn ei gylch, arbrofwch â gwahanol safbwyntiau a chymerwch risgiau. Chewch chi mo’r cyfle hwn eto, felly gofalwch eich bod yn byw pob agwedd ohono 100% - gwyrwch oddi ar y rhestr ddarllen; chwiliwch am bobl sydd heb unrhyw beth yn gyffredin â chi; ymwrolwch a mynegwch eich syniadau eich hunan. Po fwyaf y byddwch yn gwrando a darllen, y mwyaf y byddwch yn deall eich hun.