Arshad Adamji Jasdanwalla

Ganwyd a magwyd Arshad ym Mumbai, India. Daeth i Aberystwyth i wneud gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA), gan raddio yn 1993. Mae’n helpu i redeg busnes teuluol trydedd genhedlaeth ym Mumbai. Mae wrth ei fodd o gael cynrychioli Aber yn answyddogol yn India, ac mae’n bleser ganddo helpu cyn-fyfyrwyr Aber neu ddarpar fyfyrwyr i ddod o hyd i’w ffordd o gwmpas naill ai yn India neu yn Aber. Gallwch gysylltu ag ef ar India@alumni.aber.ac.uk.

Beth ydych chi’n ei gofio fwyaf am eich amser yn Aber?

Yn gyntaf oll, fe’m syfrdanwyd gan brydferthwch naturiol y campws, tref Aberystwyth a’r cyffiniau. Y peth arall i mi hoffi’n syth oedd yr awyrgylch gyfeillgar a chosmopolitan yn y brifysgol a’r dref. Gwnes i rai o’r ffrindiau gorau sydd gen i yn ystod fy amser yn Aber, ac rwy wir yn gwerthfawrogi’r amser a dreuliais gyda nhw yn Aber, a hefyd pan ymwelais â nhw yn eu gwledydd eu hunain. Roedd medru defnyddio’r adnoddau chwaraeon helaeth a’r clybiau gweithgaredd hefyd yn bwysig iawn i mi. Roedd yr ardaloedd cymunedol yn fy neuadd breswyl yn glyd dros ben - y lle gorau i gwrdd gyda’r hwyr. Wrth gwrs, roedd cael yr holl dafarnau ar y campws ac yn y dref yn help mawr o safbwynt fy mywyd cymdeithasol!

Beth ydych chi’n ei wneud nawr o ran gyrfa, a sut mae eich gradd o Aberystwyth wedi helpu?

Ar hyn o bryd, rwy’n Is-Gadeirydd ar ein cwmni teuluol, sy’n darparu deunyddiau adeiladu i’r diwydiant adeiladu. Yn ddiweddar, cefais gyfle ‘unwaith mewn bywyd’ i sefydlu is-gwmni yn Dubai yn yr Emiraethau Arabaidd Unedig, ac felly bûm yn gweithio yno tan 2013. Rhoddodd y radd meistr ddealltwriaeth drylwyr i mi o egwyddorion sylfaenol cynnal busnes, yn ogystal â’r offer i weithredu nifer o strategaethau o fewn y cwmni yn India a thramor.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i fyfyriwr sy’n gwneud eich cwrs nawr?

Manteisiwch i’r eithaf ar natur ryngwladol ac amrywiol y myfyrwyr a gwnewch ffrindiau am oes. Bydd hyn o gymorth mawr i chi yn y dyfodol – ac yn eich gyrfa hefyd o bosib. Bydd yr adnoddau ymchwil a ddarperir yn y Brifysgol hefyd yn eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth am arferion busnes cyfredol. Yn anad dim, MWYNHEWCH eich amser yn Aber – dyma’ch cyfle gorau i ffynnu mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol!