Ffyrdd i wneud rhodd

Ceir sawl ffordd i gyfrannu rhodd; cliciwch ar y tabiau isod i weld pa un sydd orau i chi! Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi cysylltwch gan ddefnyddio’r manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Rhoi’n rheolaidd

Rhoi’n rheolaidd

Gallwch ddangos eich cefnogaeth barhaus i Aber drwy wneud rhodd reolaidd i ni gyda Debyd Uniongyrchol (rhoddwyr yn y DU yn unig). Mae rhoddion rheolaidd yn caniatáu i ni flaengynllunio, a bod yn rhagweithiol yn hytrach nag yn ymatebol, ac maen nhw’n hanfodol i’n gallu i ddangos i gyrff cyllido eraill bod gennym gefnogaeth tymor hir ein pobl ein hunain.

Gallwch roi’n rheolaidd naill ai drwy gwblhau ein ffurflen Debyd Uniongyrchol sydd ar gael i’w lawrlwytho yma (Ffurflen Rhoi) neu gallwch ein ffonio ni ar 01970 621568 gyda’ch manylion banc a gallwn dderbyn eich cyfarwyddyd dros y ffôn.

Y naill ffordd neu’r llall, byddwch yn derbyn cadarnhad ysgrifenedig gennym ni o’ch bwriad, ynghyd â’r Warant Debyd Uniongyrchol, a bydd modd i chi ganslo’r trefniant cyn i unrhyw rodd adael eich cyfrif os nad yw’r cyfan yn cyd-fynd â’ch bwriad gwreiddiol.

 

Rhoi Un Waith

Rhoi Un Waith

Mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud un rhodd i Aber. Os oes amheuaeth, cysylltwch yn ddi-oed â’r Swyddfa Datblygu ar 01970 622081.

Ar gyfer pob rhodd, rydym ni’n argymell eich bod yn lawrlwytho ac yn argraffu ein Ffurflen Rhoi i sicrhau bod eich dymuniadau’n glir a’n bod yn gallu cael y gwerth gorau o’ch rhodd gyda’r cynllun Rhodd Cymorth.

Siec

Gwnewch eich siec yn daladwy i Gronfa Datblygu Prifysgol Aberystwyth a’i hanfon atom i’r cyfeiriad isod.

Siec / Taleb Sefydliad Cymorth i Elusennau / Rhoi Wrth Ennill

Anfonwch eich siec/Taleb Sefydliad Cymorth i Elusennau neu Roi Wrth Ennill, yn daladwy i Gronfa Datblygu Prifysgol Aberystwyth, i’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr, Adeilad Cledwyn, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth, Aberystwyth, SY23 3DD

Ar-lein

Gallwch roi ar-lein gyda cherdyn credyd neu ddebyd. Cliciwch ar y botwm i fynd at ein cyfleuster diogel.

Rhoi gan ddefnyddio Paypal

 

Cerdyn Credyd

Gallwch naill ai gwblhau’r manylion cerdyn credyd ar y Ffurflen Rhodd a’i dychwelyd atom ni, ein ffonio ar 01970 1568 gyda manylion eich cerdyn, neu glicio ar y botwm uchod i fynd at un o’n cyfleusterau rhoi ar-lein diogel.

Rhyngrwyd/Bancio Electronig

Yn y DU, gallwch wneud eich rhodd drwy’r system BACS drwy drosglwyddo arian i:

Banc Lloyds
Cyfrif: Cronfa Datblygu Prifysgol Aberystwyth
Rhif y Cyfrif: 01464836
Cod Didoli: 30-91-63

Gellir rhoi’n rhyngwladol drwy system SWIFT gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Rhif Cyfrif Banc Rhyngwladol (IBAN): GB39 LOYD 3091 6301 4648 36
Cod Adnabod Banc SWIFT (BIC): LOYDGB21143
Cyfeiriad y Banc: Lloyds TSB, 1 Heol y Frenhines, Caerdydd CF10 2AF

Ar gyfer taliadau BACS a SWIFT, cyfeiriwch eich taliadau gyda “CronfaAber” a chynhwyswch eich enw llawn.

Stociau, Cyfrannau a Gwarantau

Rhoi Stociau, Cyfrannau a Gwarantau

Y ffordd fwyaf effeithlon o ran treth i gefnogi

Ers 2000 cafwyd chwyldro yn y modd y gall unigolion a chwmnïau roi i elusen, sydd, am y tro cyntaf, wedi gweld buddiannau real yn cronni i’r rhoddwr yn ogystal ag i’r sawl sy’n derbyn y rhodd. Mae’r dudalen hon yn egluro’r manteision treth ynghyd â’r dull o roi rhodd o gyfrannau i Aber.

Rhoddion Cyfrannau

Mae rhyddhad treth yn gymwys i roddion gan unigolion a chwmnïau o gyfrannau a ddyfynnwyd a rhai buddsoddiadau cymwys eraill, boed y rhoddwyr yn breswylwyr yn y DU neu beidio, wrth gyfrif eu hincwm neu elw at ddibenion treth. Mae hyn ar ben y rhyddhad sydd eisoes yn bodoli ar gyfer Treth Enillion Cyfalaf.

Y cyfanswm y gall y rhoddwr ei ddidynnu yw:

  • Gwerth marchnad y cyfrannau neu’r gwarantau ar y dyddiad gwaredu; ac
  • Unrhyw gostau cysylltiedig wrth waredu’r cyfrannau.

Gall rhoddwyr felly hawlio rhyddhad ar eu cyfradd uchaf o dreth ar eu ffurflen Hunanasesu neu Dreth Gorfforaethol.

Enghraifft 

  RHODD ABER YN HAWLIO TRETH AR Y GYFRADD SAFONOL CYFANSWM GWERTH Y RHODD I ABER Y RHODDWR YN HAWLIO AD-DALIAD TRETH Y RHODDWR YN OSGOI TRETH ENILLION CYFALAF COST NET I’R RHODDWR
RHODD ARIAN PAROD  £50,000  £12,500  £62,500  £12,500  ---

 £37,500

RHODD GWERTH CYFRANNAU   £50,000  ---  £50,000  £20,000  £7,200  £22,800

 

Mae’r enghraifft hon yn tybio incwm trethadwy o £100,000+, bod y cyfrannau wedi’u prynu’n wreiddiol am £10,000 a bod rhyddhad Treth Enillion Cyfalaf blynyddol y rhoddwr wedi’i ddefnyddio yn rhywle arall.

Beth sy’n gyfrannau a gwarantau cymwys?

Y rheini a restrir neu sy’n cael eu delio ar gyfnewidfa stoc gydnabyddedig, boed yn y DU neu yn rhywle arall, gan gynnwys cyfrannau a fasnachir ar y Farchnad Buddsoddi Amgen; unedau mewn ymddiriedolaeth unedau awdurdodedig; cyfrannau mewn cwmni buddsoddi penagored yn y DU; a daliadau mewn rhai cynlluniau buddsoddi cyfunol tramor (cyllid tramor).

Sut i roi buddsoddiad cymwys i Aber

Os ydych chi’n penderfynu rhoi stoc i Brifysgol Aberystwyth ("Aber") y cam cyntaf yw symud y stoc o’ch enw chi i enw cyfrif gwarchodol Aber. Caiff y rhan fwyaf o’r gwaith ei wneud gan y Tîm Datblygu, ond dim ond chi sy’n gallu cymryd rhai camau penodol.

  • Os yw’r stoc yn cael ei ddal ar ffurf tystysgrif caiff ffurflen trosglwyddo stoc ei hanfon atoch chi i’w llofnodi a’i dychwelyd i Swyddfa Datblygu Aber, ynghyd â’r tystysgrifau.
  • Os yw’r stoc wedi’i ddisylweddu (h.y. yn cael ei ddal yn CREST, CGO neu fel daliad heb dystysgrif mewn Ymddiriedolaeth Unedol) dylech gysylltu â’r Swyddfa Datblygu a rhoi manylion y stoc sydd i’w drosglwyddo, ac enw eich brocer/rheolwr buddsoddi ynghyd ag enw cyswllt. Os yw’n Ymddiriedolaeth Unedol dylech ddarparu rhif cyfrif y daliad.
  • Ar gyfer stoc a ddelir yn CREST neu CGO dylech awdurdodi eich brocer/rheolwr buddsoddi i dderbyn cyfarwyddiadau gan reolwyr buddsoddi’r Brifysgol i drosglwyddo’r stoc i’w henwebai.
  • Ar gyfer Ymddiriedolaeth Unedol heb dystysgrif dylech ofyn i reolwr yr Ymddiriedolaeth Unedol baratoi ffurflen trosglwyddo stoc i chi ei chwblhau a’i dychwelyd i’r Swyddfa Datblygu.

Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth am y camau sydd angen i chi eu cymryd cysylltwch â Swyddfa Datblygu Aber.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tir

Tir

Roedd newidiadau a gyhoeddwyd yng Nghyllideb 2002 yn ehangu’r manteision treth hael oedd ar gael i roddwyr cyfrannau i elusennau i gynnwys rhoddwyr sy’n dymuno rhoi tir. Mae hyn yn golygu y gall rhoddwyr hawlio gwerth cyfredol y tir yn erbyn eu cyfradd uchaf o Dreth Incwm ymylol yn ogystal â bod yn rhydd o unrhyw Dreth Enillion Cyfalaf ar yr eiddo. Am eglurhad manylach o’r system, gweler ein tudalen dan Rhoi Stociau, Cyfrannau a Gwarantau.

Cymynrodd

Gadael cymynrodd i Aber

Mae rheswm da pam fod cymynroddion yn aml yn cael eu galw “y rhodd mwyaf un”. Beth allai fod yn fwy anhunanol a hael na gwneud rhodd nad oes modd derbyn diolch amdano? Am y rheswm hwn rydym ni wedi creu Cymdeithas 1872, sy’n fodd i’n caniatáu ni i ddiolch i’r rheini sy’n dewis gwneud darpariaeth i Aber yn eu hewyllys yn ystod eu hoes. Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Ar ôl diogelu buddiannau teulu a ffrindiau, mae llawer yn dymuno cofio Aber gyda chymynrodd, gan adlewyrchu eu cefnogaeth a’u hoffter a’u dymuniad i’r Brifysgol barhau i ffynnu yn y dyfodol. Gall cymynrodd helpu i sicrhau, am genedlaethau i ddod, y bydd Aber yn gallu cystadlu gyda’i chymheiriaid ymhlith sefydliadau ar bob tu a chynnal ei statws fel un o brif brifysgolion y wlad.

Nid yw gwneud cymynrodd i Aber yn fater cymhleth, ond byddem bob amser yn argymell eich bod yn cael cyngor cyfreithiol proffesiynol cyn newid eich Ewyllys. I’ch helpu gyda’r broses hon, rydym ni wedi rhestru’r prif fathau o gymynrodd ac wedi cynnig geiriad priodol i sicrhau y caiff eich dymuniadau eu hanrhydeddu.

  • Gwahanol fathau o gymynrodd (i ddod)
  • Geiriad enghreifftiol (i ddod)

Rhoddion mewn Da

Rhoddion mewn Da

Rydym ni’n croesawu rhoddion ar wahân i arian, cyfrannau neu eiddo ac yn gwerthfawrogi’n llawn ei bod yn aml yn ddewis mwy ymarferol i roi eitemau o’r fath yn uniongyrchol yn hytrach na sylweddu eu gwerth ac yna roi’r enillion.

Polisi’r Brifysgol, yn absenoldeb unrhyw gyfarwyddyd i’r gwrthwyneb, yw gwerthu nwyddau o’r fath a gaiff eu rhoi ar y cyfle cyntaf a defnyddio’r cyllid a geir ar gyfer ein prosiectau datblygu.

Dylai rhoddwyr sy’n dymuno gosod amodau o ran lleoli, cadw neu werthu rhoddion o’r fath gysylltu â ni o flaen llaw er mwyn i ni allu sicrhau ein bod yn gallu anrhydeddu unrhyw ddymuniad o’r fath cyn derbyn y rhodd.

Gallai rhai cefnogwyr ddymuno rhoi eitemau o ddefnydd ymarferol o fewn bywyd y Brifysgol (fel cyfarpar TG, llyfrau, deunyddiau adeiladu neu gyfarpar labordy) ac mae croeso i’r rhain hefyd. Dylai darpar roddwyr unwaith eto gysylltu â ni cyn gwneud unrhyw rodd o’r fath i sicrhau ei fod yn gydnaws â gofynion gweithrediadol Aber.

UDA

Gwneud rhodd o’r Unol Daleithiau (trethdalwyr UDA)

Mae dwy ffordd y gall trethdalwyr yn yr Unol Daleithiau wneud rhoddion i Brifysgol Aberystwyth gan ddidynnu treth i’r graddau a ganiateir dan gyfraith yr Unol Daleithiau. Mae’r ddwy ffordd yn cynnwys gwneud eich rhodd i un o ddau gorff US 501(c)(3) y mae Aber yn gysylltiedig â nhw, gan nodi eich bod yn dymuno i’ch rhodd gael ei defnyddio i ddarparu grant i’r Brifysgol.

Eglurir y dulliau ar gyfer gwneud eich rhodd i’r naill neu’r llall o’r cyrff hyn, yr American Fund for Charities a’r British Schools and Universities Foundation, isod:

Rhoi drwy’r British Schools and Universities Foundation

Rhoddion

Gellir gwneud rhoddion arian parod i’r Sefydliad hwn gan fynegi awydd i gefnogi Prifysgol Aberystwyth. Dylid gwneud sieciau’r daladwy i British Schools and Universities Foundation, Inc. (neu BSUF) a’u postio ar neu cyn Rhagfyr 31 i fod yn gymwys am ddidyniad treth y flwyddyn gyfredol. Os ydych chi’n anfon eich rhodd yn uniongyrchol at BSUF defnyddiwch y ffurflen BSUF Donor Transmittal Form.

Rhoi Ar-lein nawr

Gwarantau

Drwy roi rhoddion o warantau gwerthadwy gallai rhoddion sylweddu buddion treth sylweddol. Gweler y Cyfarwyddiadau ar Roi Gwarantau. I gysylltu â BSUF ynglŷn â rhoi gwarantau gwerthadwy anfonwch ebost at treasurer@BSUF.org

Ymddiriedolaethau Gweddill Elusennol

Mae dau fath o Ymddiriedolaeth Gweddill Elusennol: Ymddiriedolaeth Gweddill Elusennol Blwydd-dal ac Ymddiriedolaeth Gweddill Elusennol Unedol, sy’n pennu BSUF fel buddiolwr y gweddill. Mae’r naill ymddiriedolaeth neu’r llall yn cynnig didyniad treth elusennol ar unwaith yn y flwyddyn y caiff yr ymddiriedolaeth ei chreu. Yna mae’r ymddiriedolwr yn talu incwm y rhoddwr yn ystod ei oes neu oes unrhyw fuddiolwr anelusennol byw y gall y rhoddwr ei bennu. Yn achos Ymddiriedolaeth Gweddill Elusennol Blwydd-dal, mae’r taliad yn swm misol penodedig (a bennir gan oed a rhywedd y buddiolwyr, a phrif gyfanswm gwreiddiol yr ymddiriedolaeth). Gydag Ymddiriedolaeth Gweddill Elusennol Unedol, bydd y taliad yn amrywio i fyny neu i lawr gan ddibynnu ar berfformiad y buddsoddiad. Pan fydd derbynnydd yr incwm yn marw, bydd yr ymddiriedolaeth yn trosglwyddo i BSUF fel buddiolwr gweddill elusennol; gall rhoddwyr fynegi dewis o Sefydliad Cymeradwy.

Ni chaiff BSUF gynnig cyngor treth na chyfreithiol. Rhaid i roddwyr sy’n ystyried creu Ymddiriedolaeth Gweddill Elusennol ymgynghori ag ymgynghorydd arbenigol am arweiniad (fel arfer cyfreithiwr a banciwr) cyn gwneud penderfyniad.

I gysylltu â BSUF ynghylch Ymddiriedolaeth Gweddill Elusennol Unedol anfonwch ebost at treasurer@BSUF.org

Cyfrifon Ymddeol Unigol 

Gellir gwneud Cyfrifon Ymddeol Unigol yn llawer mwy effeithlon o ran treth drwy enwi’r BSUF fel buddiolwr gan fynegi Sefydliad Cymeradwy a ffefrir. Mae hyn yn rhyddhau’r Ystad (a) rhag y Trethi Dosbarthu ac Incwm a godir gan y mwyafrif o lywodraethau Gwladwriaethol; a (b) o ran o’r dreth Ystad reolaidd. I gysylltu â BSUF am Gyfrifon Ymddeol Unigol ebostiwch treasurer@BSUF.org.

Yn 2007, gallai fod yn fanteisiol i’r rheini sydd dros 70.5 oed wneud cyfraniadau’n uniongyrchol o’u Cyfrifon Ymddeol Unigol i elusen heb dalu trethi ar y swm a dynnir allan. Mae’r rheolau’n gymhleth, a dylai unigolion ymgynghori a’u hymgynghorwyr proffesiynol eu hunain am arweiniad.

Cymynroddion

Gellir gwneud darpariaeth yn eich Ewyllys neu Ymddiriedolaeth yn cymynroddi arian i’r Sefydliad. Bwriedir y geiriau canlynol fel darpariaeth mewn Ewyllys neu Ymddiriedolaeth lawn sy’n cynnwys yr holl erthyglau priodol yn unig. I gysylltu â BSUF am gymynrodd ebostiwch treasurer@BSUF.org

"Rwyf i’n cymynroddi’r swm o ____ doler i’r British Schools and Universities Foundation, Inc., corff elusennol dan Adran 501(c)(3) Cod Gwasanaeth Refeniw Mewnol yr Unol Daleithiau, ac a ymgorfforwyd yn 575 Madison Avenue, Suits 1006, New York, NY 10022-2511. Ymhellach, mynegaf ddewis ar i’r Sefydliad ystyried cyflwyno cymorth i Brifysgol Aberystwyth, Cymru, y Deyrnas Unedig.”

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Swyddfa Datblygu Aber ar +44 1970 62 1568 neu ebost development@aber.ac.uk

Ceir rhagor o wybodaeth am y British Schools & Universities Foundation ar eu gwefan

Rhoi drwy’r American Fund for Charities

Caiff rhoddion a wneir i’r Gronfa hon eu hanfon ymlaen atom yn dilyn ei chyfarfod Bwrdd deufisol.

Gwneud rhodd

Os ydych chi’n drethdalwr yn yr Unol Daleithiau ac yn dymuno cefnogi Prifysgol Aberystwyth gallwch roi ar-lein. Neu, gallwch lawrlwytho Ffurflen Rhoi Trethdalwr yn America.

Gwnewch eich siec yn daladwy i ‘The American Fund for Charities’, neu nodwch fanylion eich cerdyn credyd ar y ffurflen. Yn dilyn eich rhodd, bydd yr American Fund for Charities yn anfon y dderbynneb fydd ei hangen arnoch chi at ddibenion treth yr Unol Daleithiau. Dylech ddychwelyd y ffurflen wedi’i chwblhau i:

The American Fund for Charities,
c/o Chapel & York Limited,
1000 N. West St.,
Suite 1200,
Wilmington
DE 19801
USA

Cronfa Rhodd Elusennol

Os hoffech roi’n rheolaidd i Brifysgol Aberystwyth, efallai yr hoffech chi sefydlu Cronfa Rhodd Elusennol yn eich enw eich hun gyda’r American Fund for Charities. Mae angen isafswm cychwynnol o $1000 o rodd i wneud hyn. Yna, gallwch ddewis rhoi pryd bynnag a faint bynnag y dymunwch. Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan yr American Fund for Charities.

Gallwch lawrlwytho ffurflen gais Cronfa Rhodd Elusennol o wefan yr American Fund for Charities. Dylech ei hanfon i’r un cyfeiriad ag uchod.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Swyddfa Datblygu Aber ar +44 1970 62 1568 neu ebost development@aber.ac.uk

Ceir rhagor o wybodaeth am yr American Fund for Charities ar eu gwefan

Transnational Giving Europe (TGE)

Rhoi drwy Transnational Giving Europe (TGE)

Os ydych chi’n byw mewn gwlad Ewropeaidd, efallai y gallech chi roi mewn ffordd effeithiol o ran treth i Brifysgol Aberystwyth drwy un o sefydliadau partner Transnational Giving Europe (TGE). Ceir rhestr isod o’r gwledydd sy’n cyfranogi a’u sefydliadau dyfarnu grantiau cenedlaethol. Cysylltwch â sefydliad eich gwlad am ragor fanylion a chymorth ar gyfer gwneud rhoddion effeithiol o ran treth i Aber.

Ceir rhagor o wybodaeth am Transnational Giving Europe a rhoi ar draws ffiniau yn Ewrop ar wefan Transnational Giving Europe.

 

Belgium
King Baudouin Foundation
Rue Brederodestraat 21
1000 Brussels, Belgium
Phone: +32-2-549 02 31
Email: tge@kbs-frb.be

Bulgaria
BCAF – Bulgarian Charities Aid Foundation
65 Vitosha blvd, 2nd floor
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: +359-2-981 19 01
E-mail: tge@bcaf.org

France
Fondation de France
40 Avenue Hoche
75008 Paris, France
Phone: +33-1-44 21 87 60
E-mail: tge@fdf.org

Germany
Maecenata International e.v.
c/o Maecenata Management GmbH
Herzogstrasse 60
D- 80803 München, Germany
Phone: +49-89-28 44 52
Fax: +49-89-28 37 74
E-mail: tge@maecenata-management.de

Hungary
CFI – Carpathian Foundation International
Modusz Irodahaz - Konyves Kalman krt. 76
1087 Budapest, Hungary
Phone: +36-1-313 0451
E-mail: tge@cfoundation.eu

Ireland
Community Foundation for Ireland
32 Lower O'Connell St
Dublin 1, Ireland
Phone: +353-1-874 7354
Fax: +353-1-874 7637
E-mail: tge@foundation.ie

Italy
Vita Giving Europe Onlus
Via Marco d'Agrate 43
20139 Milano, Italy
Phone: +39-2-552 29 83 33
Fax: +39-2-568 02 461
E-mail: tge@vitagiving.org

Luxembourg
Fondation de Luxembourg
59 Boulevard Royal BP 281
2012 Luxembourg, Luxembourg
Phone : +352-274 748 1
Fax : +352-274 748 279
E-mail: tge@fdlux.lu

Netherlands
Oranje Fonds
Maliebaan 18
3581 CP Utrecht, The Netherlands
Phone : +31-30-656 45 24
Fax : +31-30-656 22 04
E-mail: tge@oranjefonds.nl

Poland
Foundation for Poland
ul. Narbutta 20/33
02-541 Warsaw, Poland
Phone: +48-22-54 25 880
Fax: +48-22-54 25 890
E-mail: tge@fdp.org.pl

Romania
Carpathian Foundation International
410499 Bumbacului 42
X 48
Ap 3 Oradea Bihor, Romania
Phone: 40-2-5941-9758
E-mail: cfro@cfoundation.org

Slovakia
Carpathian Foundation International
Letná 27
040 01 Košice, Slovakia
Phone: 00421 55 6221152
E-mail: cfsk@cfoundation.org

Switzerland
Swiss Philanthropy Foundation
c/o BMG Avocats 8C av de Champel
CP 385 - 1211 Genève 12, Switzerland
Phone: +41-22-321 77 37
Email: contact@swissphilanthropy.ch

United Kingdom
Charities Aid Foundation
Kings Hill
West Malling
Kent ME19 4TA
Phone: +44-3000 123 332
E-mail: tge@cafonline.org